Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат

Міністерство освіти та науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Кафедра банківської справи Дипломна бота

на тему

“Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи

підвищення їх ефективності”

(на матеріалах АКІБ “УкрСиббанк”)

Студента 5-го курсу,

2 групи, факультету

банківської справи,

денної форми навчання,

спеціальність 7.050105 Рибенка Олексія

“Банківська справа” Вікторовича

Науковий керівник: Сушко Наталія

к.е.н., доцент Мар Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат’янівна

Консультант: Гагаріна

викладач Світлана Андріївна

Київ 2002

ЗМІСТ

Стор.

Вступ ...............................................................................................…….….

Розділ 1 Теоретичні підходи дослідження розрахунків в

системі “клієнт-банк” ............................………………………

1.1. Загальна черта розрахункових операцій

комерційного банку та місце в их системи “клієнт-банк”…...........

1.2. Етапи розвитку та принципи роботи системи “клієнт-банк”.….......

1.3. Огляд світової та національної законодавчих баз, що

регламентують сферу електронного документообігу……………....

Розділ 2 Дослідження діючої системи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат аналізу проведення

операцій по системі “клієнт-банк” .................................……...

2.1 Особливості методики здійснення аналізу проведення

операцій по системі “клієнт-банк”.............................................…........

2.2 Аналіз динаміки розвитку системи “клієнт-банк” в Київській

філії АКІБ “УкрСиббанк”........................................................................

2.3 Структурний аналіз системи “клієнт-банк” в Київській

філії АКІБ “УкрСиббанк”.........................................................................

Розділ 3 Вдосконалення діючої системи розрахунків в системі

“клієнт-банк Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат” ………………………………………………………

3.1 Вдосконалення організаційної системи електронних розрахунків….

3.2 Вдосконалення діючої системи “клієнт-банк” на основі

впровадження інтернет-банкінгу............................................................

Розділ 4

4.1. Огляд системи “клієнт-банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк”.…………….

4.2. Розробка комплексу задач “Аналіз ефективності використання

системи “клієнт-банк”............................................................................…

Висновки ..................................................................…………..........................

Перечень використаної літератури …………………......................................

Додатки …………...............................................................................................


ВСТУП

Сучасний банківський ринок на Україні набирає все більше ознак цивілізованого ринку високорозвинутих країн Західної Європи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат та США. Відійшли в минуле намагання банків швидко розбагатіти за рахунок миттєвих спекулятивних операцій на денежному ринку, если курс на валюти змінювався по декілька разів за один денек. Потрібно відзначити вирішальну роль у переході до європейських эталонів ведення банківської справи Національного банку України. Так, розумними та Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат зваженими діями вдалося стабілізувати валютний курс української гривні, шляхом законодавчого обмеження операцій банків з валютою. При цьому такі обмеження не занесли суттєвих заморочек для компаній, що займаються міжнародними розрахунками. До керівництва банками почали приходити висококваліфіковані кадри, багато з яких пройшли стажування за кордоном. Велика кількість вищих учбових закладів України перекваліфікувались і почали Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат надавати послуги по навчанню банківських співробітників, що теж отдало змогу розширити набір кваліфікованих кадрів. В операціях українських банків все частіше застосовуються новітні банківські технології. На сьогоднішній денек клієнтів банків вже не дивують електронні картки, банкомати і т.д. Особливе місце в розвитку електронних банківських технологій посідає система “клієнт-банк Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат”. Швидко увірвавшись до світової банківської системи, дана технологія з’являється на українському ринку на початку 90-х років і по цей денек залишається найпоширенішою системою віддаленого доступу клієнтів до своїх банківських рахунків. Розрахунки через систему “клієнт-банк” будуть предметом дослідження даної дипломної роботи. На початку нового тисячоліття ця Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат тема знову набирає особливої актуальності, адже на світовому ринку відбувається постійне зрушення акцентів торгівлі і все більше угод та розрахунків здійснюється через компьютер’ютерні мережі та всесвітню мережу Інтернет зокрема. Компьютер’ютерні мережі привнесли значні полегшення в розрахунках та значно їх прискорили. При використанні системи “клієнт-банк” створюється, певною мірою, своєрідна Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат компьютер’ютерна мережа, що об’єднує клієнтську частину та банківську. Обмін інформацією через таку мережу дозволяє здійснювати контроль клієнта за своїми банківськими рахунками, проводити платежі з их отримувати виписки тощо. Захист інформації забезпечують сучасні методи криптографії.

Ціллю даної роботи є визначення можливих шляхів переводу якомога більшої кількості клієнтів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат та банківських платежів на боту через автоматизовану систему “клієнт-банк”, заради зменшення навантаження на операціоністів банку, а отже і зменшення собівартості даної послуги банку. Для цього потрібно встановити перспективи вдосконалення діючої системи “клієнт-банк” під потреби якомога більшого кола клієнтів банку.

Завданням роботи є вивчення можливості впровадження полностью Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат нового програмного продукту, що позволить не лише зменшити витрати на утримання системи, але й забезпечить клієнтів повним диапазоном послуг, що вони отримували від діючої системи “клієнт-банк”, а можливо й розширить перелік таких послуг. Також необхідно розглянути стан законодавчої бази в Україні, що регулює питання електронного документообігу, визначити бар’єрні моменти Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, що гальмують розвиток системи та запропонувати вдосконалення на основі досвіду зарубіжних країн чи власних правових розробок.

Об’єктом дослідження дипломної роботи стане Київська філія Акціонерного комерційного іноваційного банку “УкрСиббанк”, що має відповідний програмний комплекс “клієнт-банк”. Обсяги операцій через систему дозволяють зробити глибокий аналіз, доконало дослідити процес та запропонувати Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат перспективні напрямки вдосконалення.

Матеріали для написання даної роботи біли відібрані, виходячи із завдань та мети роботи. Це, насамперед звіт про боту системи “клієнт-банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк”, фінансова звітність, що відображає доходи від розрахункового обслуговування клієнтів. А також наукові статті, законодавчі акти України та інших країн.

Щодо структури Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат дипломної роботи, то вона складається з чотирьох розділів. Перший розділ присвячений теоретичним засадам банківських розрахунків в системі “клієнт-банк”. В ньому поетапно будуть розглянуті загальні свойства розрахункових операцій банків, адже розрахунки через систему “клієнт-банк” є їх складовою частиною. Розкриємо детально сущность, види розрахункових операцій, сучасний Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат стан банківських послуг, що стосуються розрахункових операцій. Другим підрозділом буде висвітлено роль розрахунків в системі “клієнт-банк” в загальному обсязі розрахункових операцій, ми простежимо історичний шлях розвитку систем віддаленого доступу до банківських рахунків та визначимо складові та функції системи “клієнт-банк”. На завершення теоретичного огляду у третьому підрозділі буде освітлено законодавчу базу Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат України та іноземних держав, що регламентують проведення електронного документообігу, на засадах якого будується бота системи “клієнт-банк”.

У другому розділі ми проаналізуємо складові системи розрахунків “клієнт-банк”. Визначивши особливості методики аналізу у першому підрозділі, розглянемо динаміку приросту клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк” вцілому та тих, що використовують систему “клієнт Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-банк” зокрема за період з січня 2001року по лютий 2002 року включно. Проміжним підсумком такового дослідження стане кореляційно-регресійний аналіз залежності приросту доходів від системи “клієнт-банк” від приросту загальної кількості клієнтів. Такий розрахунок позволить зробити прогноз динаміки приросту доходів від використання клієнтами системи “клієнт-банк” на майбутній період Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. Дослідження структури операцій в системі “клієнт-банк” надасть можливість виявити прихильників системи за ознакою організаційної форми підприємства. Позволить розкрити ефективність використання системи, через показники співвідношення кількості документів, що проходять через систему “клієнт-банк” в загальній кількості розрахункових документів банку, а отже й ступінь зменшення навантаження на операційний персонал банку завдяки впровадженню Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат автоматизації. Також ми прослідкуємо за часткою доходів, що отримується банком внаслідок використання системи “клієнт-банк” у загальній сумі доходів.

В третьому розділі нами буде запропоновано шляхи вдосконалення системи. Це як зовнішнє вдосконалення по відношенню до банку – державне регулювання, так і проведення реорганізацій всередині банку. До зовнішніх факторів віднесено Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат можливість вдосконалення державного регулювання електронних розрахунків, як через створення законодавчої бази, так і за рахунок утворення нових державних органів. В банку ж шляхи вдосконалення можуть пролягати двома шляхами: через впровадження полностью нових технологій або ж через зміни у діючій системі. Перспективи таких напрямків буде розглянуто у другому підрозділі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.

Шляхи автоматизації управлінської звітності, що стосується використання системи “клієнт-банк” висвітлено у четвертому розділі. Це розробка комплексу задач та їх практичне вирішення через написання макросу, що може бути застосований у банку.

Наостанок, підсумовуючи, розглянутий матеріал та проведений аналіз ми викладемо висновки, щодо перспектив розвитку даного продукту на банківському Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат ринку України та в КФ АКІБ “УкрСиббанк” зокрема.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ “КЛІЄНТ-БАНК”

1.1. Загальна черта розрахункових операцій комерційного банку та місце в их системи “клієнт-банк”.

Розрахункове обслуговування є однією із сфер в якій банк надає свої послуги з найдавніших часів. Розрахункове обслуговування клієнтів є однією з Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат трьох базових операцій банків, які класифікують їх як особливі фінансові установи, що називаються банками. Розрахункові операції полягають у забезпеченні руху грошових коштів на рахунках клієнтів банків згідно з їхніми розпорядженнями. Ці операції посідають особливе місце в банківській діяльності та економічній системі в цілому через те, що вони забезпечують успішне Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат та ефективне функціонування економіки та перебіг економічних процесів як на мікро- так і на макрорівнях.

Розрахункове обслуговування тісно пов’язане з усіма іншими банківськими операціями. Будь-яка операція як активна, так і пасивна, так і надання інших послуг, обов’язково супроводжується здійсненням платежу.

За своїм нравом ці операції є Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат послугами і за их банки стягують плату з клієнтів у вигляді комісійної винагороди. Одержання таких доходів обходиться банкам відносно недорого і без значних ризиків для їх фінансового стану. Тому зростання обсягів розрахункових операцій є надійним і вигідним методом збільшення доходів і підвищення рентабельності банківської діяльності.

Для клієнтів банків розрахункові Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат операції забезпечують одержання грошового еквіваленту за реалізовану продукцію або надані послуги, оплату необхідних ресурсів, виплату заробітної плати працівникам, оплату інших зобов’язань, накопичення та використання заощаджень тощо. Тому чим швидше та надійніше банки здійснюватимуть розрахункове обслуговування своїх клієнтів, тим кращі умови створюватимуться в останніх для відтворювального процесу, зміцнення Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат платіжної дисципліни, оздоровлення фінансового стану. Визначальне місце у забезпеченні оперативності та надійності проведення платежів посідавє система “клієнт-банк”. Засоби електронної доставки платіжних доручень дозволяють скоротити до мінімуму процес пересилки документу та його обробку операціоністом банку перед відправленням на наступні стадії проведення операцій.

Важлива роль своєчасного здійснення грошових платежів у забезпеченні функціонування Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат економіки кожної країни обумовлює необхідність створення спеціальних платіжних систем, спроможних надати всім економічним агентам (фізичним та юридичним особам) можливість виконати свої платіжні зобов’язання, включаючи можливість оперативно виконувати завдання дотримання платіжної дисципліни.

Відповідно до Закону України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” платіжна система – це платіжна Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат організація, члени платіжної системи та сукупність відносин, що виникають між ними при проведенні переказу грошей. Проведення переказу грошей є обов’язковою функцією, що має виконувати платіжна система. Внутрішньодержавна платіжна система – платіжна система, в якій платіжна організація є резидентом та яка здійснює свою діяльність і забезпечує проведення переказу грошей Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат виключно в межах України, а міжнародна платіжна система – це платіжна система, в якій платіжна організація може бути як резидентом, так і нерезидентом і яка здійснює свою діяльність на території двох і більше країн та забезпечує проведення переказу грошей з однієї країни в іншу.

Встановлення в межах платіжної системи для Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат всіх її учасників визначених законом норм та правил ставить їх у рівні умови і захищає інтереси кожного. Тому створення високоефективної, дієвої та надійної платіжної системи є одним із ключових економічних завдань держави. На сьогодняшній денек у світовому масштабі найбільшої популярності набирають електронні платіжні системи, що дозволяють оперативно проводити Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат розрахунки, а отже й прискорювати економічний розвиток компаній, держави, та економіки вцілому. Система “клієнт-банк” є засобом обміну інформацією в електронній платіжній системі країни, виконуючи функцію постачальника платіжних документів в електронному вигляді від клієнта банку до самої установи банку, а також зворотній зв’язок з доставкою інформативних та підтверджуючих Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат матеріалів. Принцип побудови електронної платіжної системи показано на Рис. 1.1.1.


Використання електронних засобів доставки інформації

В т.ч. використання системи “клієнт-банк”

Використання паперових засобів доставки інформації

Рис. 1.1.1. Типова схема побудови платіжної системи країни

Особливе місце в платіжних системах посідають банки. Вони не тільки беруть участь у их як звичайні платники та одержувачі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат коштів, а й як посередники в платежах, покликані якнайшвидше, в режимі реального часу доставити грошові кошти від платника до одержувача. Цю свою роль у платіжній системі банки виконують через сукупність розрахункових операцій, які, по суті, є ключовим елементом платіжної системи, і забезпечують функціонування всього грошового обороту.

В організації Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат розрахункових операцій можна виділити три етапи:

· підготовка організаційних, технічних та технологічних передумов для здійснення платежу;

· підготування та передача інформації щодо платежу;

· переказування чи передавання грошей – сам платіж.

На першому етапі здійснюються такі дії, як відкриття в банках рахунків для учасників платіжної системи, створення систем зв’язку, приймання, оброблення Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, обліку та передавання інформації, емісія платіжних карток тощо. Система “клієнт-банк” приймає участь у розрахункових операціях банку вже на цьому етапі шляхом створення систем зв’язку, механізмів оброблення та передавання інформації.

На другому етапі виконується підготовка, забезпечення захисту, та перевірка на справжність інформації, що передається банку, необхідної для здійснення платежу Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат на певних носіях, за допомогою певних інструментів. Електронні документи є складовою частиною інформації, що передається банку для виконання певних операцій. Система “клієнт-банк” допомагає формувати платіжні документи, виходячи з визначених правил побудови, шифрує інформацію задля захисту від злочинних дій третіх осіб та за допомогою вбудованої поштової програми переправляє документи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат до банку.

На третьому етапі здійснюється переказування грошей з рахунку платника на рахунок одержувача, приймання-видання готівки з рахунків клієнтів чи залік взаємної заборгованості.

Розрахункові операції банки здійснюють з урахуванням загальних принципів, на яких базується організація платіжних систем:

· економічні агенти (юридичні чи фізичні особи) – власники грошових коштів мають Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат право вибору форми платежу (безготівково чи готівкою) в межах діючого законодавства та право вибору банку, в якому вони зберігають кошти і через який здійснюватимуть розрахунки, обираючи також і засоби доставки платежу до банку (паперовий носій чи електронний);

· зберігання коштів у банку та їх переказування здійснюється на банківські рахунки, які відкриваються клієнтам на Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат їх прохання при згоді банка. Кожна особа має право відкрити декілька рахунків у різних банках. Доступ до кожного з клієнтських рахунків може бути здійснений за допомогою системи “клієнт-банк”;

· переказ коштів чи видача готівки здійснюється банком за розпорядженням власника в порядку визначеної їм черговості та в межах Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат залишку коштів на рахунку, з застосуванням рукописного підпису розпорядження чи електронного цифрового підпису;

· форма переказування банком коштів по рахунку клієнта визначається самим клієнтом відповідно до форми безготівкових розрахунків, передбаченої в його господарському контракті з контрагентом, при невтручанні банку в договірні відносини між ними. Банк може лише пропонувати шляхи якомога Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат кращого та оперативного виконання розрахунків;

· строк переказування банком коштів з рахунку визначається клієнтом відповідно до порядку його розрахунків з контрагентом, передбаченого в договорі. Безготівкові платежі між господарськими агентами будуються на принципі строковості і можуть бути достроковими, строковими і простроченими. Стосовно господарської операції, яка оплачується, платіж може бути: авансовим (попереднім Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат), компенсаційним (робиться відразу після здійснення господарської операції), відстроченим (здійснюється через певний строк після операції);

· відносини між банком і клієнтом у процесі розрахункового обслуговування будуються на засадах партнерства і взаємної вигоди і здійснюються на підставі договору. Визнавання електронного підпису одне одним здійснюється на основі підписання окремого договору.

Дані принципи організації Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат грошових розрахунків обумовлені закономірностями функціонування ринку і найповніше проявляються в країнах з розвинутою економікою, а в країнах з перехідними економіками ці принципи лише поступово утверджуються.

Відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність” №2121-III від 07.12.2000р., розрахункові банківські операції – це рух грошей на банківських рахунках, здійснюваний згідно з розпорядженнями клієнтів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат або в итогі дій, які в рамках закону призвели до зміни права власності на активи.

Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в Україні” №2346-III від 05.04.2001 дає таке визначення розрахункового обслуговування – послуги, що надаються банком клієнту на підставі відповідного договору, укладеного між ними, які пов’язані Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат із переказом грошей з рахунка або на рахунок цього клієнта, а також здійсненням інших операцій, передбачених договорами.

В свою чергу Національний банк України в Постанові “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” №135 від 29.03.2001 дає наступне формулювання: розрахункове обслуговування – надання банком клієнту на підставі укладеного Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат між ними договору послуг, які пов’язані з переказом коштів з рахунку та на рахунок цього клієнта, а також здійсненням інших операцій, передбачених контрактом.

Ці три визначення залишають місце, з точки зору законодавчого поля, на впровадження системи “клієнт-банк”. Вони вказують на те, що банківськкі послуги надаються на основі договірних Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат засад, якими може бути передбачено і використання “клієнт-банку”.

Своєчасна і повна оплата поставленої продукції, виконаних робіт, зроблених послуг, інших боргових зобов’язань є однієї з головних передумов і ознак ефективного функціонування економіки в цілому і кожного її суб’єкта окремо. Тому в усіх країнах багато уваги приділяється організації грошових Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат розрахунків, створюються особливі розрахунково-платіжні системи, у центрі яких знаходяться банки як спеціалізовані грошово-кредитні установи.

У залежності від форми використовуваних коштів усі розрахунки підрозділяються на дві сфери: розрахунки готівкою – що обслуговується законними грошовими знаками держави; безготівкових розрахунків – що обслуговується платіжними засобами. Сфера безготівкових розрахунків організаційно підрозділяється на Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат міжбанківські розрахунки, що обслуговують відношення між банками, і на міжгосподарські розрахунки між клієнтами банків.

Важливе місце в розрахункових операціях посідають платіжні інструменти – певні носії інформації, що слугують банкам правовою підставою для здійснення грошових переказів на рахунки (платіжне доручення, платіжна вимога, вексель, платіжні картки тощо).

У сучасній практиці розрахунків застосовуються документи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат різного призначення. Усі їх можна згрупувати наступним чином: розрахункові, платіжні, комерційні.

1. Розрахунковими звичайно називають складені по установленій формі документи, що подають у банк юридичні особи з дорученням (або з вимогою) перерахувати з їхніх рахунків (або зарахувати на їхні рахунки) визначену суму грошей. Такими документами в Україні є:

· платіжне Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат доручення,

· платіжна вимога,

· платіжне вимога-доручення,

· розрахунковий чек,

· акредитивна заява.

2. Платіжними називають складені по установленій формі і передані однією особою іншій документів з зобов’язанням (або наказом третій особі) сплатити визначену суму грошей пред’явнику документа. Типовим платіжним документом у наших умовах є вексель.

3. Комерційними прийнято називати документи, у яких дається Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат черта відвантажених продуктів, виконаних робіт, наданих послуг і який супроводжує їхнє переміщення від постачальника до покупця (платнику). До комерційних документів відносять рахунки-фактури, товарно-транспортні документи, сертифікати якості і походження, страхові поліси та ін. Звичайно на основі комерційних документів визначаються сума і правомірність платежів, що робляться за допомогою Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат розрахункових і платіжних документів.


Рис. 1.1.2. Документальна сфера застосування системи “клієнт-банк”

З рис. 1.1.2. видно, що система “клієнт-банк” охоплює невеликий сектор документів, що використовуються при розрахунках – лише платіжні доручення. Однак, статистичні дослідження визнають, що саме платіжні доручення забезпечують більше 90% руху грошових коштів у платіжній системі. Близько 70% цього Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат руху забезпечують системи “клієнт-банк” комерційних банків. Зважаючи на такі цифри можна відмітити велику роль системи “клієнт-банк” у розрахункових операціях банку.

Розрахункові і платіжні документи в національній валюті, що подаються клієнтами в банк на паперових носіях, строго уніфіковані, мають єдину для всієї країни стандартну форму та установлений набір реквізитів. До Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат обов’язкових реквізитів усіх розрахункових документів відносяться:

· найменування документа;

· номер документа;

· число, місяць, рік його складення;

· найменування платника й одержувача коштів, їхні ідентифікаційні коди відповідно до єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, номера їхніх рахунків у відділеннях банку;

· найменування банків платника й одержувача коштів, їхнє місцезнаходження і Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат номер МФО;

· сума платежу цифрами і прописом;

· призначення платежу: найменування товару, посилання на документ, на підставі якого здійснюється операція (договір, рахунок, товарно-транспортна затратна і т.д.) із указівкою його номера і дати.

· підпис відповідалеких осіб платника і відбиток печатки, що проставляється на першому екземплярі документа незалежно від Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат методу виготовлення розрахункового документа (у разі використання системи “клієнт-банк” даний реквізит замінюється електронним цифровим підписом;

· сума податку на додану вартість або запис «без податку на додану вартість».

Ці реквізити повинні бути присутні на платіжних документах незалежно від форми їхнього подання: чи то паперова, чи електронна. У тому випадку, якщо Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат хоча б один із перерахованих вище реквізитів (якщо вони передбачені формою документа) не заповнений або заповнений некорректно, банк не приймає такий документ до виконання.

Банк платника приймає і виконує документи від клієнтів протягом операційного денька, час якого регламентується режимом роботи банку.

На всіх паперових розрахункових документах банк в обов Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат’язковому порядку в правому нижньому куту проставляє дату надходження та виконання цих розрахункових документів.

Програмне забезпечення «Операційний денек – RS-bank», дозволяє в режимі реального часу відслідковувати безготівкове надходження коштів на рахунки клієнтів і з обліком цих надходжень проводити платежі клієнтів.

Банк одержувача зобов’язаний зараховувати гроші на рахунки клієнтів не Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат пізніше наступного робочого денька після одержання інформації з розрахункової палати. Користувачі системи “клієнт-банк” мають змогу удобно в режимі реального часу спостерігати за надходженнями на свої рахунки за допомогою передачі електронних виписок з банку по рахунку клієнта, інші ж клієнти такої змоги не мають і, як правило Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат дізнаються про нові надходження наступного робочого денька після формування паперової виписки по рахунку.

1.2. Етапи розвитку та принципи роботи системи “клієнт-банк”.

З розвитком сучасного ринку компьютер’ютерних технологій, банки не могли залишатись осторонь останніх наукових проривів цієї галузі, що відкривали величезні перспективи розширення своєї діяльності, діяльності клієнта, прискорення та Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат спрощення розрахунків. Одним з перших видів банківських операцій, яких торкнулась банківська автоматизація – є розрахункові операції.

Саме система “клієнт-банк”, разом з міжбанківськими електронними розрахунками, швидким кроком увійшла до низки автоматизованих банківських процесів. Більше того, таких значних темпів розповсюдження не очікували навіть у самих оптимістичних прогнозах.

Хоча система “клієнт-банк” забезпечує Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат рух лише невеликого кола розрахункових операцій – а саме рух розрахункових документів - вже сьогодні в Україні, при використовуванні системи лише третиною клієнтів, рух коштів через термінали “клієнт-банку” складає близько 70 % загального обороту коштів через банківську систему.

Внаслідок цього на поточний момент особлива увага приділяється запровадженню систем «клієнт-банк» на базі сучасних технологій Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.

Для більш детализированного охоплення розглядуваної теми, пропонуємо вдатись до історії виникнення та розвитку систем віддаленого користування рахунками, що беруть свій початок з широким впровадженням в банківську діяльність персональних компьютер’ютерів та компьютер’ютерних мереж.

Як і більшість нових банківських продуктів системи “клієнт-банк” беруть свій початок із Західної Європи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат та Сполучених Штатів Америки – країн з найрозвинутішими економіками та технологіями. І першими кроками було запровадження даних систем серед приватних клієнтів.

1. Однією з перших у цьому плані була американська система телефон­ної оплати рахунків (Telephone bill paying), впроваджена позиково-ощадни­ми банками США.

Для телефонної оплати рахунків клієнт банку користувався Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат спеціальним апаратом, з'єднаним з банківським компьютер'ютером, через який він міг оплачувати рахунки за товари, електроенергію, медичні послуги тощо. Спочатку, набравши спеціальний номер, клієнт підключався до банківського компьютер'ютера, а пізніше натисканням клавіш уводив номер свого рахунку, персональний ідентифікаційний номер, кодовий номер одержувача грошей і суму Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат платежу. Якщо поточний рахунок одержувача знаходився в тому ж банку, він негайно кредитувався, якщо ні - одержу­вачу надсилався чек.

Платіж телефоном - одна з найдешевших послуг у системі автоматизованих платежів. Однак, як і в інших випадках, система скуповується ли­ше тоді, якщо в ній діє багато учасників. Ця форма Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат не отримала широкого поширення через інертність споживачів і торговельників, які не бажають змінювати існуючі форми розрахунків.

2. Надалі більш широкого застосування знайшло банківське обслуговування вдома, або «домашній банк» (Home banking). Йдеться про комплекс послуг щодо надання клієнтам банків фінансової інформації, а також здійснення за їх ініціативою різних банківських транзакцій з передаванням Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат інформації телефонними каналами або через двосторонню систему кабельного телеві­зійного зв'язку.

В ідеальному варіанті ця форма послуг передбачала наявність у клієнта индивидуального компьютер'ютера, за допомогою якого він міг передавати банку розпорядження про оплату рахунків, у будь-який час викликати на екран інформацію про стан свого банківського рахунку з переліком Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат усіх кредито­вих та дебетових проводок, здійснювати миттєве переміщення коштів на рахунки контрагентів, давати банку інструкції про автоматичне виконання майбутніх платежів тощо.

Подібна система була дуже зручна для клієнта та різко знижувала банківські витрати.

Спочатку процедура розрахунків здійснювалась за усною згодою та оформлялась письмово після отримання платежу Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат; потім вдалося її частково автоматизувати, застосувавши клавіатуру, але до появи відеографії цей вид діяльності вимагав великої кількості персоналу.

3. Відеотекс - це система передачі зорової інформації телефонною мережею та її прочитання на екрані спеціального термінала або телевізора, підключеного належним чином.

В європейських країнах ця система була розроблена управліннями зв'язку, які Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат мають монопольне право на всі види зв'язку. У США її розроби­ли і впровадили телефонні компанії - виробники обладнання і самі банки.

«Домашній банк» міг функціонувати у пасивному (консультативному) або у діалоговому режимі. У консультативному режимі ця система позволяла тільки читати інформацію. Для цього могла використовуватись радіотрансляційна або Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат телефонна мережа чи кабельний зв'язок. У діалоговому режимі во­на забезпечувала обмін розпорядженнями і запитами між абонентами та центром зв'язку. З цією метою можна було використовувати телефонний або кабель­ний зв'язок. «Домашній банк», що працював в діалоговому режимі, в основно­му пропонував абоненту інформаційні послуги, тобто клієнт міг отримати Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат довідку про стан свого рахунку, про останні трансакції, про вартість портфе­ля цінних паперів. Через «домашній банк» можна було замовити чекову книгу, та виконувати всі класичні банківські операції після ідентифікації клієнта і перевірки його секретного коду за до­помогою картки з мікропроцесором, для чого потрібно було Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат встановити вдома чи­таючий прилад для карток. Одночасно з дистанційною оплатою набувала поширення практика дистанційної купівлі, тобто купівлі за допомогою замовлення телефоном чи кабельним зв'язком.

Зрозуміло, що експлуатація «домашнього банку» в діалоговому режи­мі вимагала попереднього встановлення зв'язку з банком і, як правило, вне­сення абонентної плати. Але Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат для надання інших послуг можна було просто користуватися відеографічним зв'язком. «Домашні банки» зайняли важливе місце як реальний засіб зв'язку між населенням та фінансовими установами і як матеріальний засіб платежу, частково всту­пивши в конкуренцію з системою дистанційної оплати.

Найширшого розповсюдження набули «домашні банки» у Франції. Це було пов Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат'язано з масовим розповсюдженням відеографічних терміналів міністерства зв'язку. Вони надали банкам ідеальну можливість для розвитку системи банківсь­ких послуг удома. Більшість банків надавало такі послуги. При впровадженні системи дистанційної оплати спочатку навіть використовувались одночасно картки з магнітною дорвейіжкою або з мікропроцесором, однак достатній рівень надійності забез­печують Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат тільки картки з мікропроцесором.

Поштова адміністрація Німеччини також запропонувала своїм клієн­там послуги через систему відеотекс. Однак, попри всі зу­силля банків, у Німеччині населення менш схильне до прийняття системи «домашніх банків», ніж у Франції.

4. У Великобританії існувало кілька мереж «домашніх банків», які використо­вували одночасно телефонний зв'язок і відеозв Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат'язок. При використанні телефону до звичайного телефонного апарата під'єднують спеціальну клавіатуру для надання тих самих послуг, що і за допомогою монитора.

Американські банки проводили серію експериментів з метою популяризації Home Banking. У США, з причини великої децентралізації, не існувало національної мережі відеотекса, ряд банків створили Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат свої власні служби «домашніх банків». У всіх цих системах користувачі (приватні особи або підприємства) вносили абонентну плату, а також, крім оплати телефонних переговорів, звичайно, повинні були сплатити комісійні за трансакцію, яку виконують на їх прохання. Для банку - це джерело доходів, але це також дуже важливе джерело доходів для підприємств або відділень зв Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат'язку, оскільки тривалість телефонного зв'язку в таких випадках, як правило, істотно збільшується за рахунок часу побудови таблиць або малюнків, безпосередня користь від яких не завжди явна.

Певні надії покладались на інформаційну систему відеотекс, яка виновата була надавати споживачам величавый обсяг рекламної та довідкової інформації каналами телевізійного Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат зв'язку. Ці ж канали планувалось використовувати для передачі фінансової інформації. Звідси ще одна назва домашнього фінансового обслуговування - «Bank-Video». Більшість банків прагнули підключити до фінансового обслуговування вдома дрібних підприємців, які через домашні компьютер'ютери могли б оформляти доручення і погашення по­зик, переказувати кошти для оплати за товари тощо Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.

За оцінкою «Ваnk оf Аmегіса», потенційні можливості персонально­го обслуговування вдома дуже великі. Підраховано, що середній амери­канець робить 30 безготівкових перерахувань на місяць, 20 з яких оплачуються чеком, а 10 - кредитними картками. Приблизно 10 мільяр­дів таких платежів може бути проведено системою «Ваnk-Vidео». Але ентузіазм споживачів щодо фінансового обслуговування вдома був Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат невеликий. Причини незначного розповсюдження цієї форми розрахунків мають психологічний та економічний нрав: усталені звички, віднос­но велика вартість транзакцій (12—15 доларів за місяць), побоювання нав'язування банками непотрібних послуг тощо.

5. Серед роздрібних елек­тронних систем найбільш успішними були банківські автомати, які роб­или можливим цілодобове здійснення транзакцій і звільняюли клієнтів від Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат втрат часу на поїздки до банку й очікування в черзі до касира. Інші форми не отримали масової підтримки користувачів і не змогли суттєво зруйнувати платіжні стереотипи, що склалися. Тим не менш, операційні переваги автоматизованих систем обслуговування банківських клієнтів, їх вплив на підвищення ефективності і продуктивності настільки Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат суттєві, що майбутнє, без сумніву, - за ними.

В нашій країні найбільшого поширення набули системи “клієнт-банк”, що використовуються корпоративними клієнтами для доступу до свого рахунку, контролю над ним. Вони обширно використовуються заради можливості термінового переказу коштів зі свого рахунку, не відходячи від свого робочого місця, тим самим швидко реагуючи на Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат ринкову ситуацію та отримуючи додатковий подыхалід.

Такі системи почали з’являтись на Україні ще в 90-х роках і постійно змінюються з розвитком нових технологій, широким застосуванням автоматизації в банківській діяльності та на підприємствах. З плином часу ці системи стають доступними все більшому колу клієнтів, адже широке залучення користувачів системи знижує Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат собівартість на 1-го користувача, а отже й ціни на даний вид послуг. Не рідко, в основному в процесі рекламних компаній, банки пропонують даний продукт безкоштовно, наряду з іншими розрахунковими операціями, як-то відкриття рахунку, його обслуговування, безкоштовне обслуговування системи “клієнт-банк”.

Що ж таке система “клієнт-банк” в розумінні вітчизняного Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат споживача та надавачів даної послуги, виходячи зі сфери її найбільшого застосування?

Система “клієнт-банк” - це сукупність програмно-технічних комплексів, призначених для:

• оперативного ведення клієнтом своїх рахунків у банку;

• обміну платіжними документами та відповідною технологічною інформацією між банком та його клієнтами в електронній формі.

Система “клієнт-банк” в Україні розглядається Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат як складова програм автоматизації банківської діяльності і, зокрема, як джерело надходження платіжних документів до загальнодержавних систем розрахунків (зокрема СЕП). Тому до систем «клієнт - банк» висувається ряд вимог, визначених Національним банком України, щодо дотримання ними эталонів електронних платіжних документів, сумісних зі СЕП, надання мінімального на­бору послуг, забезпечення певного Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат рівня захисту інформації тощо.

На теперішньому етапі розвитку технологій захисту інформації, що передається через зовнішні канали зв’язку банку (а до их відноситься і система “клієнт-банк”) приділяється особлива увага, аж до залучення Служби безпеки України.

Схематично процес роботи системи “клієнт-банк” зображено на рис. 1.2.1.

Як видно з рисунку, основними Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат складовими системи “клієнт-банк” є клієнтська частина та банківська частина. Розглянемо функції кожної з их:

«Банківська частина» - комплекс, що розміщений у банку. Його основні функції:

• ведення нормативно-довідкової інформації та забезпечення нею програмних комплексів клієнтської частини;

• розподіл прав доступу користувачів-клієнтів, реєстрація доступу клієнтів, запобігання несанкціонованому доступу;

• обмін Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат платіжними документами з клієнтською частиною, з інформуванням клієнта про результати приймання його документів або їх відхилення (з обов'язковим повідомленням обстоятельств відхилення);


Банківська частина


Клієнтська частина

Поштова скринька (клієнт)

Поштова скринька (клієнт)

Поштова скринька (клієнт)

Поштова скринька (клієнт)

Поштова скринька (клієнт)


Рис.1.2.1. Принцип роботи типової системи “клієнт-банк Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат”.

• обмін платіжними документами з програмним комплексом ОДБ (зокрема, банківська частина системи «клієнт - банк» може бути одним з компонентів ОДБ), який власне і виконує розрахунки клі­єнта за документами, що отримані через систему «клієнт - банк», а також ведення рахунків клієнтів з відображенням фактично вико­наних трансакцій;

• обмін із клієнтською частиною допоміжною Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат технологічною інформацією та бухгалтерськими документами на зразок «виписка з рахунку», на основі яких клієнт має змогу отримати повну інфор­мацію про стан свого рахунку та рух коштів на ньому;

• ведення протоколів роботи, архівів проведених (та відхилених) трансакцій.

«Клієнтська частина» — комплекс, що розміщений на підприємстві клієнта. Його функції:

• ведення необхідної нормативно Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-довідкової інформації;

• ведення значення рахунку клієнта, що є відображенням рахунку, який ведеться в банку, з очень можливою точністю. Мож­ливе ведення двох варіантів значень рахунку: з урахуванням тіль­ки фактично проведених документів - фактичного, та з урахуван­ням «коштів у розрахунках» — прогнозованого;

• підготовка початкових платіжних документів (або автономно Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, або прийом їх із програми автоматизації бухгалтерії підприємства);

• обмін з банком платіжними документами;

• отримання відповідних платіжних документів з банку;

• обмін з банком технологічною інформацією та надання клієнту повної інформації про стан виконання розрахунків за кожним з платіжних документів, що проходить як через систему «клієнт-банк», так і за межами системи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат (наприклад, проведення докумен­тів цього клієнта в паперовій формі через операціоні100 банку);

• ведення протоколів роботи, архівів проведених (та відхилених) трансакцій.

Можлива наявність окремої підсистеми телекомунікації, яка дозволяє побудувати банківську та клієнтську частини незалежно від конкретних засобів електронної пошти і внаслідок цього забезпечити функціонування програмного забезпечення системи «клієнт-банк» у Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат різних телекомунікаційних середовищах.

В Україні вже існують системи «клієнт-банк», які є невід'ємною складовою програмного комплексу автоматизації бухгалтерії клієнта. Це дозволяє не тільки повністю автоматизувати бухгалтерський облік на підприємстві, а й побудувати єдину технологічну лінію для виконання всіх фі­нансових операцій підприємства.

Архітектура кожної непосредственної системи «клієнт-банк» та Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат специфіка технології її роботи перебувають в досить широкому діапазоні. Удобно широка розробка та впровадження систем «клієнт-банк» в Україні тільки починається. Тому найближчими роками очікується різке зростання як кількості клієнтів, що користуватимуться цим сучасним видом послуг, так і рівня програмно-технічних розробок таких систем.

1.3. Огляд світової та національної законодавчих Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат баз, що регламентують електронний документообіг

Правове регулювання електронного документообігу:

Хоч електронний документообіг в сучасному світі став глобальним і розгалуже­ним, далековато не всі відносини між його учасниками регулюються спеціальними законами або іншими юридичними документами. Розвиток електронного документообігу, пов'язаний не лише з технологією, а й із правом, потребує професійних підходів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, чіткої взаємодії традиційно дальних одна від одної галузей знань.

У розвинутих країнах електронний документообіг вже став самостійною цариною юридичних взаємовідносин у внутрішній і міжнародній торгівлі, що спричинило кілька принципових правових наслідків:

• з'явилася однойменна правова ка­тегорія і ціла сукупність пов'язаних із нею осознать: електронна Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат угода, елек­тронний підпис, електронні платежі, електронні гроші тощо;

• електронні повідомлення (або еле­ктронний обмін даними), що застосову­ються для укладення та виконання угод, замінюють паперову договірну доку­ментацію, традиційну для комерційних операцій. Виникла неувязка в розробці критеріїв обов'язкової форми електронних угод та необхідних вимог до проце­дури їх укладення Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат;

• природа угоди принципово не змінилася — іншим став тільки спосіб її укладення і здійснення;

• на рівні звичаїв ділового обороту ствердився основний правовий прин­цип електронного документообігу, який полягає в тому, що сторони не вправі ставити під сумнів законність і дійсність угоди лише на тій підставі, то вона здійсне­на Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат електронним методом.

Однак добитися гарантованого до­тримання цього принципу не завжди вдається, що нередко породжує значні юридичні труднощі. Зокрема, немає впевненості в тому, що всі положення такої угоди матимуть рівну юридичну силу в разі судового розгляду.

Глобальний і розгалужений нрав економіки унеможливлює її регулювання в режимі реального часу будь Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-яким уря­дом або державною установою. Тому за­конодавство має бути зведене до мініму­му, стати послідовно міжнародним і про­зорим, відповідати чітко визначеним цілям, забезпечувати довіру, ефективність та уніфіковані правила поведінки. Воно повинні визначити основні процедури визнання дійсності електронних угод, дії судових органів, щодо винесення вердиктів у позовах Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат компаній або осбистостей, предметом розгляду якого є застосування електронного цифрового підпису та інше.

Досвід країн Західу у сфері правового регулювання електронного документообігу:

Нині найбільш значущими міжнарод­но-правовими документами у сфері електронного документообігу є:

• Модельний закон ЮНСІТРАЛ "Про електронну торгівлю".

Комісією Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат (ЮНСІТРАЛ) 1996 року розроблено зраз­ковий звід правил — Модельний закон "Про електронну комерцію" (Model Law On Electronic Commerce). Це модель, за допомогою якої країни у національному законодавстві можуть вирішити основні проблеми, пов'язані з юридичною зна­чимістю контрактів, що укладаються за допомогою ЕОМ, з обов'язковою пись­мовою формою, підписом, оригіналом і Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат копіями, зберіганням договірної доку­ментації в електронному вигляді, а також визнанням останньої як судового доказу. Правовий режим електронного обміну даними, передбачений у законі, грунтується на принципі так званого функціонального еквівалента.

Зміст такового підходу полягає в тому, аби проаналізувати цілі та функції тра­диційних юридичних вимог, що Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат висува­ються до упорядкування документів на папері, з метою встановлення, як їх можна досягти за допомогою способів електронної передачі даних.

Ідеться про те, що, включивши в на­ціональне законодавство процедури, пе­редбачені Модельним законом для вре­гулювання ситуацій, если сторони оби­рають електронні засоби передачі да­них, держава створює Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат правове середови­ще, нейтральне (без будь-яких переваг) стосовно різних носіїв інформації.

• Директива Європейського парламен­ту та Ради Європи від 13.12.1999 року про політику ЄС щодо електронних підписів.

Цей документ створює правові пере­думови для широкого використання електронного підпису (ЕП) у країнах Європейського Союзу. Серед пріоритетних — надання електронному підпи­су юридичної Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат та доказової сили. (Зазна­чимо, що юридичні наслідки має вик­ликати не сам факт використання ЕП, а обмін електронними документами, які містять електронний підпис, причо­му ці наслідки залежать від змісту доку­ментів. Отже, визнання юридичної си­ли необхіденьке щодо електронного доку­мента. Стосовно ж доказової сили еле­ктронного підпису Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат можна погодитися з підходом, відповідно до якого саме він може слугувати підтвердженням істин­ності електронного документа). При цьому в преамбулі наголошено, що в законодавчому регулюванні немає потре­би, якщо ЕП використовується виключ­но в рамках систем, заснованих на уго­дах між обмеженою кількістю учасників (ідеться про закриті системи електрон­ного Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат документообігу).

Згідно зі статтею 5 зазначеної дирек­тиви держави-учасниці повинні забез­печити умови, за яких електронний підпис задовольняв би юридичні вимо­ги до даних в електронній формі тією ж мірою, якою власноручний підпис задовольняє вимоги до даних на папе­ровому носії. Крім того, держави-учас­ниці повинні Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат в законодавчій формі визнати правомірність використання ЕП як доказу при судовому розгляді.

• Директива Європейського парла­менту та Ради Європи від 08.06.2000 року про деякі правові аспекти інформаційних суспільних послуг, зокрема електронної комерції, на внутрішньо­му ринку (Директива щодо електронної комерції).

Цей документ регулює окремі види діяльності в компьютер’ютерних мережах Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат на внут­рішньому ринку ЄС. Зокрема, в ньому розглядаються державне регулювання, а також питання стосовно поширення комерційної та іншої інформації з компьютер’ютерних ме­реж, договори, які укладають­ся в електронній формі, та відпові­дальність інформаційних посередників.

Директива забезпечує правовий (у тому числі судовий) захист угод, укла­дених в електронній формі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. Так, до­говір не може бути визнаний недійсним лише на тій підставі, що його укладено в електронному вигляді.

Усі названі документи є рамковими, тобто переважно вказують напрями роз­робки правового забезпечення та об­меження щодо правового регулюван­ня, а не встановлюють конкретні нор­ми. Принципи, закладені в их Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат доку­ментах, можуть бути використані при розробці українського законодавства з урахуванням вітчизняних реалій.

Визначення електронного документообігу в законодавстві Росії:

Цікавим для України може виявити­ся досвід регулювання електронного документообігу в Росії, оскільки у цій країні еко­номічне і правове середовище та рівень поширення компьютер’ютерних мереж є вельми схожи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат­ми з нашими. Російське законодавство досить опера­тивно, хоча водночас лише частково і су­перечливо "сприйняло" електронний документообіг. Останній поданий в основному у вигляді чотирьох юридичних конструкцій:

"електронний документ", "електронна форма угоди", "електронний цифровий підпис" та "електронні розрахунки".

Електронна форма угоди одержала правове визнання у сучасному цивільно Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат­му законодавстві (стаття 434, пункт 2 Цивільного кодексу Російської Феде­рації). У цій статті зазначається: договір може бути укладений як у письмовій формі, так і шляхом обміну документами за допомогою "...телеграфного, телетайп­ного, телефонного, електронного або іншого зв'язку, який дає змогу вірогідно встановити, що документ виходить від сторони за контрактом". Таким чином, російським Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат Цивільним кодексом визна­ються й інші форми договору, крім традиційних документів на паперовому носії, що містять власноручні підписи сторін.

У російській практиці електронного документообігу поширеним засобом за­хисту інформації с електронний цифро­вий підпис. Останній одночасно служить підтвердженням достовірності переданої електронним шляхом документації, а та­кож свідченням того Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, що її належним чином складено і підписано уповноваженою особою. Технологія цифрового підпису дає змогу захистити інформацію від несанкціонованого читання, зміни і підробки незалежно від ступеня захисту каналу зв'язку. Про електронний підпис ідеться не тільки в законі про інфор­мацію, а й у Цивільному кодексі.

Електронний цифровий підпис згідно із Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат законом про інформацію, інформати­зацію та захист інформації і Цивільним кодексом РФ при укладенні комер­ційних контрактів повинен відповідати таким вимогам:

• вказувати, ким підписано документ або повідомлення, та бути складним для відтворення будь-якою іншою, не уповноваженою на те, особою;

• ідентифікувати те, що підписано, і робити недоцільними Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат підробку або зміну як підпису, так і підписаного;

• виконувати процедурну функцію, тобто знакізувати вираз волі сторони за угодою (схвалення, дозвіл тощо, що підтверджує юридичну дійсність угоди).

Вищий арбітражний трибунал Російської Федерації листом від 19 серпня 1994 ро­ку роз'яснив, що у разі, если сторони склали і підписали договір за допомогою електронно Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-обчислювальної техніки з використанням системи цифрового (еле­ктронного) підпису, вони можуть пода­вати до арбітражного суду докази щодо спірних питань, пов'язаних із цим дого­вором, також завірені цифровим підпи­сом. Якщо ж між сторонами виник спір щодо факту наявності договору й інших документів з електронним підписом Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, арбітражний трибунал повинен вимагати у их виписку з договору, де зазначено функцию узгодження розбіжностей, а саме: яка сторона зобов'язана доводити ті або інші факти й достовірність підпи­су. З урахуванням цієї процедури арбітражний трибунал перевіряє достовірність по­даних сторонами доказів.

Стан в Україні:

Регулююча роль держави в цьому Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат питанні здійснюється через два державних органи: Національний банк України, який визначає вимоги технологічного нраву, включаючи безпечність розрахунків, та Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України, що визначає вимоги по захисту інформації.

Одним з основних документів, що узаконив використання системи “клієнт-банк” є Постанова Національного банку України Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат “Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” №135 від 29.03.2001, яка передбачає використання електронного платіжного доручення на рівні паперового із застосуванням електронного підпису на основі криптографії данних.

Однак, вперше цю тему було освітлено і чітко обговорено в Законі України “Про платіжні системи і переказ коштів в Україні Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат” від 16 травня 2001року. Він визначив статус електронного документу та електронного цифрового підпису. Від того часу електронний платіжний документ та електронний цифровий підпис на цьому документі мають однакову юридичну силу з паперовим документом та підписом, зробленим від руки.

Електронний цифровий підпис є обов’язковим реквізитом електронного документу, безвідривно пов’язаний з Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат його змістом, дає можливість підтвердити його цілісність та ідентифікувати особу, що його підписала. Відповідальність за достовірність інформації, що присутня в електронному документі, несе особа, що підписала даний документ.

У відповідності до вимог Закону переказ грошових коштів здійснюється банком після відповідної перевірки електронного цифрового підпису. У випадку недотримання вказаних вимог банк Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат несе відповідальність за втрати, що зазнали суб’єкти переказу.

Оскількм електронний цифровий підпис уявляє собою сукупність данних, отриманих за допомогою криптографічних перетворень, то засоби, за допомогою яких були здійсненні дані криптографчні перетворення, повинні мати сертифікат відповідності. Така вимога присутня в Указі Президента України №505/98, який встановлює необхідність використання тільки сертифікованих криптозасобів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат для захисту інформації конфіденційного нраву. Идентичені вимоги також присутні в проекті закону “Про електронні документи та електронний документообіг”, що було прийнято в першому читанні 20.09.2001р.

Підсумовуючи стан правового поля, що регламентує електронний документообіг в Україні, хотілося б відзначити значний прогрес та успіхи в цьому напрямку останнім Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат часом. Скоріш за все це пов’язано з прийняттям Україною такового значного сектору світового ринку, як електронна торгівля та електронні послуги. Зміни, що стали очевидними на рівні технологій, нарешті почали знаходити своє відображення у законодавчій базі.

Такі кроки, доведені до реального застосування у судовій практиці, допоможуть вітчизняним компаніям захистити Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат для себя як на національному ринку, так і на міжнародному, при цьому не втрачаючи конкурентоспроможності на такому значному секторі ринку, який охоплює електронний документообіг.

Система “клієнт-банк” повністю побудована на використанні електронного документообігу. Враховуючи велику долю розрахунків країни, що проходить через дану систему, держава не може залишатись осторонь процесу формування законодавчого Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат закріплення норм електронного документообігу. Визначення ж ключових моментів законодавчою базою позволить перевести електронні розрахунки, в тому числі і з використанням системи “клієнт-банк” в полностью нове поле довіри – поле гарантії операцій з боку держави на рівні нормативно-правових документів.


РОЗДІЛ 2

ДОСЛІДЖЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО СИСТЕМІ “КЛІЄНТ-БАНК Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат”

2.1. Особливості методики здійснення аналізу проведення операцій по системі “клієнт-банк”.

В процесі економічного аналізу проведення операцій по системі “клієнт-банк” застосовується ряд спеціальних методів та прийомів, в яких, відображається його системний та синтетичний нрав. Системність в економічному аналізі обумовлено тим, що всі досліджувані процеси розглядаються в багатогранності Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат та внутрішній єдності. В ході такового аналізу визначаються й вивчаються зв’язки між сторонами й елементами, встановлюється, яким чином ці зв’язки в итогі взаємодії призводять до єдності досліджуваного процесу.

Всі способи та прийоми економічного аналізу можна умовно поділити на дві групи: традиційні та математичні. До першої відносяться такі способи та Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат прийоми, котрі знайшли застосування удобно з моменту виникнення економічного аналізу. Багато математичних методів і прийомів увійшли в коло аналітичних розробок значно пізніше, если широкого застосування набули персональні компьютер’ютери.

Для нашого дослідження були використані як перші, так і другі.

До основних традиційних методів та прийомів економічного аналізу Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат можна включити використання відносних та середніх величин, застосування порівняння, групування та індексного способу.

Відносні та середні величини обширно застосовуються в процесі аналізу. Відносні величини, наприклад, мають більші переваги перед величинами абсолютними. Останні, в основному, слугують базою для обчислення відносних величин, що можуть виражати ступінь виконання плану, динамізм та Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат пропорціональність процесів.

За допомогою середніх величин, що обчислені на основі масових даних про якісно однорідні явища, можливо, як вказувалось вище, визначити загальні тенденції та закономірності в розвитку економічних процесів.

Порівняння – найбільш ранній та найбільш поширений спосіб аналізу. Починається він із співвідношення явищ, тобто із синтетичного акту, за даними якого аналізуються явища, що Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат порівнюються, виділяється в их загальне та відмінності, виникаюче в итогі аналізу загальне, в свою чергу, поєднує, тобто синтезує, узагальнюючі явища. Порівняння як робочий прийом пізнання того чи іншого явища, поняття, співвідношення застосовуються дуже обширно. В економічному аналізі спосіб порівняння вважається одним з найважливіших, з нього й починається Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат аналіз. Існують декілька форм порівняння: порівняння з планом, порівняння з минулим, порівняння з кращим, порівняння з середніми даними.

Важливою задачею аналізу діяльності банку є, як відмічалось вище, всебічна оцінка виконання плану. Цим обумовлена важливе значення методу порівняння фактичних показників з плановими. Безперечною умовою такового порівняння повинні бути співставність по змісту Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат та структурі планових та звітних показників. Виявлені в итогі порівняння звітних показників з плановим відхилення є об’єктом подальшого аналізу. При цьому встановлюються обставини, пов’язані з якістю самого планування. Зокрема, значні позитивні відхилення від плану можуть іноді виникати в итогі заниженого або недостатньо завантаженого плану. Для забезпечення співставності Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат итогів допускаються й розрахункове коригування планових показників. Так, можливо і повинно бути перераховано планові суми витрат по статтям як-то витрати на оплату праці співробітників, що задіяні на даному проекті, оренду каналів зв’язку, загальногосподарські витрати тощо.

Порівняння з минулим часом також обширно застосовується при аналізі діяльності Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат комерційного банку. Воно проявляється у співставленні показників 1-го денька, декади, місяця, кварталу, року тощо, з аналогічними періодами у минулому.

Порівняння з минулим часом пов’язано з величавыми труднощами, що викликані значними порушеннями мозгов співставності. Економічно неграмотним буде порівняння результати за різні проміжки часу. В нашому випадку, також, не слід порівнювати результати кварталів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, адже повинно бути враховано сезонність попиту на банківські продукти, зокрема на систему “клієнт-банк”.

Порівняння з кращим – з кращими способами роботи і показниками, новими досягненнями – може здійснюватись як в рамках банку, так і поза його межами.

Групування є невід’ємною частиною удобно будь-якого економічного дослідження Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. Воно дозволяє вивчати ті чи інші економічні явища в їх взаємозв’язку та взаємозалежності, виявити вплив найбільш впливових факторів, визначити ті чи інші закономірності та тенденції, притаманні цим явищам та процесам. Групування передбачає певну класифікацію явищ та процесів, а також факторів, що передують виникненню даних явищ.

Наукова класифікація економічних явищ Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, їх поєднання в однорідні групи та підгрупи можливе лише на основі їх ретельного вивчення. Неможливо групувати явища за випадковими ознаками, необхідно розкривати їх економічну природу. Те ж саме можна сказати й про причини та фактори, що впливають на ці показники. За допомогою теоретико-економічного аналізу встановлюється причинний зв’язок, взаємозалежність Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, взаємообумовленність, основні причини й фактори і лише після цього – нрав їх впливу за допомогою групових таблиць. Неможливо складати групову таблицю для виявлення другорядного фактору, так як вона не дасть жодних важливих итогів.

Групування як спосіб аналізу може бути обширно застосований середніми та центральними органами управління банком.

Значення способу Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат статистичного групування в аналітичній боті зростає в зв’язку із зростанням та удосконаленням управління банком, в зв’язку з виділенням окремих підрозділів банку, як єдиного організму, сукупність яких і створює итог банку вцілому.

Структурне групування використовується, як показує назва, при вивченні складу явища, аналізу пропорційності явищ тощо.

Аналітичне групування, що Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат охоплює по суті типологічне та структурне, застосовується для виявлення взаємозв’язку, взаємозалежності та взаємодії між явищами, що вивчаються, об’єктами та показниками. Це групування можна вважати першим кроком кореляційного аналізу, оскільки останній передбачає першочергове встановлення наявності зв’язку між явищами, що вивчаються, визначення суттєвих ознак (факторів) та напрямків їх впливу Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.

Математичні в економічному аналізі, що отримали сразу широкий розвиток, відображають розвиток як самої економічної теорії, так і прикладної арифметики. При цьму створюється ряд нових направлінь, що пінтегруються з рядом математичних дисциплін (теорією ймовірності і математичної статистики, випадковими керуємими процесами, топологією, теорією чисел, математичною логікою та функціональним Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат аналізом).

Застосування математичних способів при вивченні економічних процесів пов’язано з наступними явищами:

переходом від використання окремих економіко-математичних моделей до їх системи, що відображає різноманітні ієрархічні рівні функціонування, в нашому випадку, банку;

розширенням арсеналу засобів математичного аналізу економічних заморочек;

ускладненням окремих передумов побудови окремих моделей та їх системи з ціллю найбільш Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат адекватного та реального відображення існуючих взаємозв’язків;

економічною реалізацією математичних моделей (кількісним визначенням параметрів моделі на основі обробки звітної та нормативної інформації);

створенням єдиного інформаційно-технічного забезпечення всієї системи економіко-математичних моделей;

узагальненням (аналізом) практики використання способів математичного моделювання, включаючи вивчення способів проведення економічних експериментів;

збагаченням математичних способів новими Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат підходами аналізу і синтезу явищ та процесів; переходом від класичного моделювання економічних процесів мовою математичного програмування до складних моделей ієрархічної організації динамічного нраву із стохастичними параметрами та змінними.

Розвиток математичних способів економічного аналізу не означає однак, що традиційні способи та прийоми, що були охарактеризовані вище, не Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат мають жодного значення в процесі нашого аналізу. Потрібно розумне використання як перших, так і других прийомів та методів. Надмірна математична формалізація вивчаємого процесу користі не принесе.

Попередження на цей рахунок ідуть від самих математиків. Складний нрав економічних заморочек, за їхніми словами, не допускає формального підходу до їх рішення, потребує використання Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат різноманітних методологічних засобів. Неможливо розраховувати на можливість за допомогою “однієї формули”, наприклад, за допомогою однієї математичної моделі, повністю вирішити всі проблеми, пов’язані з вивченням та управлінням певним економічним (в тому числі й банківським) процесом чи явищем. Оптимізаційні математичні методи необхідно вдало застосовувати не тільки з іншими математичними прийомами (цільовими Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат програмами, імітаційними способами тощо), а й з традиційними засобами економічного аналізу, що дозволяють в ряді випадків більш непосредственно й точно врахувати специфіку того чи іншого підрозділу або окремих операцій.

До математичних способів економічного аналізу можна віднести: графічні методи, кореляційний та регресійний аналіз, лінійне, динамічне та випукле програмування, математичні теорії ігр Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат та масового обслуговування, матричні методи, методи імітації тощо. На наш погляд, для аналізу явища, що вивчається в данній боті доцільно буде застосувати графічний способ та способ кореляційно-регресійного аналізу.

Графічний способ пов’язаний, насамперед, з геометричним зображенням функціональної та нефункціональної залежностей за допомогою геометричних фігур на Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат площині. Графіки використовуються для швидкого та приятного зображення залежностей.

В економічному аналізі застосовуються майже всі види графіків: діаграми порівняння, діаграми часових рядів, криві розподілу, графіки кореляційного поля тощо.

Особливо обширно, для приятного відображення динаміки явищ (а в аналізі з динамічними рядами доводиться дуже нередко мати справу) використовується діаграми часових Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат рядів.

Способ кореляційного і регресійного аналізу обширно застосовується для визначення тісноти зв’язку між показниками, що не знаходяться у функціональній залежності. Кореляція показує ймовірну залежність між явищами; вона може бути виявлена як між двома кількісними явищами, так і між багатьма величинами. В останньому випадку доводиться мати справу з множинною кореляцією.

Безперечною умовою Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат кореляційного та регресійного аналізу є забезпеченість статистичними данними, обгрунтованість застосування до вивчаємого явища відповідної ймовірностної схеми (удобно це зводиться до вибору відповідного явища).

Тіснота зв’язку між явищами, що вивчаються, вимірюється кореляційним співвідношенням ( для криволінійної залежності). Для прямолінійної залежності обчислюється коефіцієнт кореляції.

В процесі аналізу нами буде розраховано Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат ряд показників, коефіцієнтів, що характеризують явище багатогранно.

Так, при вивченні динаміки розвитку системи “клієнт-банк” у Київській філії Акціонерного комерційного інноваційного банку “УкрСиббанк”, ми розрахуємо наступні показники:

Абсолютне відхилення (базове)

А(б) = Кі – Ко,

де А (б) – абсолютне відхилення (базове),

Кі – кількість у звітному періоді;

Ко – кількість на початок Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат періоду.

Абсолютне відхилення (ланцюгове)

А (л) = Кі – Кі-1,

де А (л) – абсолютне відхилення (ланцюгове),

Кі – кількість у звітному періоді;

Кі-1 – кількість у періоді, що передує звітному.

Темп росту (базовий)

Тр(б) = Кі / Ко * 100%,

де Тр(б) – темп росту (базовий);

Кі – кількість у звітному періоді;

Ко – кількість на Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат початок періоду.

Темп росту (ланцюговий)

Тр(л) = Кі / Кі-1 * 100%,

де Тр(л) – темп росту (ланцюговий);

Кі – кількість у звітному періоді;

Кі-1 – кількість у періоді, що передує звітному.

Темп приросту (базовий)

Тпр(б) = Кі / Ко * 100% - 100%,

де Тпр(б) – темп приросту (базовий);

Кі – кількість у звітному періоді;

Ко – кількість на початок періоду Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.

Темп приросту (ланцюговий)

Тр(л) = Кі / Кі-1 * 100% - 100%,

де Тпр(л) – темп приросту (ланцюговий);

Кі – кількість у звітному періоді;

Кі-1 – кількість у періоді, що передує звітному.

Абсолютне значення 1-го проценту приросту

А% = А(б) / Тпр(б)

де А% - абсолютне значення 1-го проценту приросту;

А(б) – абсолютне відхилення (базове);

Тпр(б Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат) – темп приросту (базовий);

Середнє арифметичне значення

Ксер = å Кі / n

де Ксер = среднє арифметичне значення показника К;

å Кі – сума значень К за звітний період;

n – кількість періодів.

Аналіз структури передбачає вивчення співвідношень, в першу чергу відсоткових, окремих частин цілого, а також порівняння цих частин з цілим. Також ціллю є вивчення пропорційності явищ, залежностей між Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат структурами окремих процесів, тощо.

Кореляційно-регресійний аналіз використовує ряд математичних формул. Зокрема, першим етапом проведення кореляційно-регресійного аналізу є визначення тісноти зв’язку між факторами, що досліджуються:

r = d^2xy / dx * dy,

де, r – тіснота зв’язку між факторами (коливаєьться в межах від 0 до 1);

dx – середнє квадратичне відхилення Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат фактору Х;

dy – середнє квадратичне відхилення фактору Y;

d xy – середнє квадратичне відхилення добутку факторів X та Y.

Середнє квадратичне відхилення обчислюється за формулою:

dx = SQR (å ((Xi – Xсер.)^2) / n),

де, SQR – функція корінь квадратний.

Залежність між середніми факторами визначається як лінійна і описується рівнянням:

(Yсер. = а0 + а1*Xсер Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.)

Надалі розв’язавши систему нормальних рівнянь:

n * a0 + a1 * åXi = åYi;

a0 * åXi + a1 * å(Xi^2) = å(Xi * Yi)

обчислимо параметри a0 та a1. Підставивши їх до вихідного рівняння ми зможемо прогнозувати залежність середнього приросту фактору Y від середнього приросту фактору X

Інформаційною базою для проведення данного аналізу нам послугував Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, насамперед, щомісячний звіт відділу автоматизації банківських процесів (див. Додатки), що надає безпосереднє уявлення як про кількість клієнтів, що користуються послугою “клієнт-банк” у динаміці, так і про об’єми операцій, що проходять через неї. На основі цих данних ми проведемо аналіз динаміки та структури розвитку системи “клієнт-банк”, а також Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат кореляційно-регресійний аналіз певних показників.

Також в процесі аналізу нами буде використано фінінсову звітність банку, зокрема інтерес для нас має та його частина, що відображає рівень доходу від розрахункових операцій – балансові рахунки 611 групи. Маючи ці данні ми зможемо проаналізувати важливість, значущість доходів, отриманих від роботи клієнтів із системою “клієнт-банк” у Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат загальному обсязі доходів від розрахункових операцій.

2.2 Аналіз динаміки розвитку системи “клієнт-банк” в Київській філії АКІБ “УкрСиббанк”.

З моменту утворення філії (1997 рік) до січня 2001 року систему “клієнт-банк” встановили в своїх офісах лише 29 клієнтів – будемо відверті система була далековато не популярною серед клієнтів банку. Це отдало нам привід Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат виключити вказаний період з розглядуваного, адже, починаючи з січня 2001 року настає нова епоха у розвитку та впровадженні системи серед клієнтів банку. Темпи впровадження системи набувають широкого розмаху і ці темпи зберігаються й по цей час – тому часовим горизонтом аналізу є період з січня 2001 року по лютий 2002 року включно Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.

Використовуючи прийоми та методи, розглянуті в першому підрозділі, та вивчивши звітність КФ АКІБ “УкрСиббанк”, ми можемо зробити аналіз динаміки розвитку системи “клієнт-банк” в даній установі.

Розвиток система отримала у 2001р. (до того часу у філії було лише 19 клієнтів, що користувались даною послугою – відповідно аналізувати попередній період буде недоцільно), отож і Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат нами буде розглянуто період з січня 2001 року по лютий 2002 року включно.

Розпочнемо з аналізу загальної кількості клієнтів, що обслуговуються в Київській філії АКІБ “УкрСиббанк”.

Таблиця 2.2.1

Кількість клієнтів, що обслуговуються в КФ АКІБ “УкрСиббанк”.

Місяць

Кількість клієнтів на кінець місяця

Січень 2001

221

Лютий 2001

243

Березень 2001

272

Квітень 2001

295

Травень 2001

322

Червень 2001

348

Липень 2001

370

Серпень 2001

384

Вересень Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат 2001

391

Жовтень 2001

432

Листопад 2001

454

Грудень 2001

470

Січень 2002

490

Лютий 2002

514

Неозброєнним оком помітно значне зростання кількості клієнтів, починаючи з початку 2001року – це ознаменовано приходом до керівництва філією нової команди, що зуміла завоювати довіру клієнтів: як промислових та технологічних гігантів (так званих “блакитних фішок”), так і середній та малий бізнес, аж до суб’єктів підприємницької Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат діяльності – фізичних осіб. Саме малий та середній бізнес забезпечує банку основний приріст показника кількості клієнтів.


Використовуючи графічний способ аналізу наведемо подану інформацію у вигляді гістограми. Рис. 2.2.1 Кількість клієнтів, що обслуговуються у КФ АКІБ “УкрСиббанк”

Графічний матеріал показує нам зростання розглядуваного показника на кінець періоду в порівнянні з його початком більш Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат як у 2 рази.

Зростання відбувається на протязі усього розглядуваного періоду, що означає постіне перевищення кількості клієнтів, що відкривають свої рахунки в КФ АКІБ “УкрСиббанк” над кількістю вибувших клієнтів.

Так, якщо на початку досліджуваного періоду клієнтів було 221, то вже на початок літа 2001 року їх було більше 300, літній період, найменш активний Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат приніс майже 100 клієнтів, а на кінець досліджуваного періоду ця цифра перебільшила 500 клієнтів.

Для виявлення розвитку динаміки показника необхідно прослідити за його приростом протягом розглядуваного періоду. Для цього необхідно розрахувати показники абсолютного приросту (як базисного так і ланцюгового).

Таблиця 2.2.2 Абсолютні показники приросту кількості клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк”

Місяць

Кількість Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат клієнтів на кінець місяця,

Кі

Абсолютне відхилення

(способ базових підстановок)

А(б)

Абсолютне відхилення (способ ланцюгових підстановок),

А(л)

Січень 2001

221

0

0

Лютий 2001

243

22

22

Березень 2001

272

51

29

Квітень 2001

295

74

23

Травень 2001

322

101

27

Червень 2001

348

127

26

Липень 2001

370

149

22

Серпень 2001

384

163

14

Вересень 2001

391

170

7

Жовтень 2001

432

211

41

Листопад 2001

454

233

22

Грудень 2001

470

249

16

Січень 2002

490

269

20

Лютий 2002

514

293

24

Зобразимо отримані данні, для більшої зрозумілості, також у графічному варіанті (Див. Рис. 2.2.2 на стор. ).

За допомогою даного Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат графіку ми лише переконалися, що збільшення кількості клієнтів спостерігалося на протязі усього розглядуваного періоду, а отже не було жодного місяця, если кількість новоспечених клієнтів була б меншою за кількість вибувших клієнтів, що є ознакою многообещающего та процвітаючого банку.

Корпорації та суб’єкти підприємницької діяльності все більше почали дізнаватись про Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат нову банківську структуру, яка набула слави установи, що йде


Рис. 2.2.2 Динаміка абсолютного приросту кількості клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк” (способ базових підстановок).

назустріч своїм клієнтам, намагається полегшити їхнє фінансове життя, шляхом надання якісних послуг висококваліфікованими виконавцями.

Значно цікавішим буде розглянути ланцюговий абсолютний приріст показника кількості клієнтів, адже він позволить описати зміни всередині Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат періоду (Див. Рис. 2.2.3 на стор. ).

Як видно з графіку приріст протягом періоду був далековато не тенденційним і просто можна відзначити значні перепади графіку, що відображають різкі коливання у фактичних темпах розвитку показника. Так, якщо у першому кварталі 2001 року зростання було поступовим із виходом на пік в останньому місяці кварталу Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат – березні, то вже на початку другого кварталу починається певний спад, який вдається локалізувати і вийти на піковий показник у травні 2001р. (другому місяці кварталу), після чого знову


Рис. 2.2.3 Динаміка абсолютного приросту кількості клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк” (способ ланцюгових підстановок).

розпочинається спад, який має тенденційний нрав на протязі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат всього третього кварталу. Безперечно, такий розвиток подій викликаний порою року – літом, адже цей сезон завжди відзначався найменшою діловою активністю, що й доведено на графіку – значення показника абсолютного приросту на кінець третього кварталу падає до мінімального рівня за весь розглядуваний період, до 7 клієнтів. Однак наступний місяць 4-ого кварталу цілком Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат компенсує втрати попереднього місяця, виходячи на максимальне значення періоду – 42 клієнти. Після цього значення зменшується, але до рівня середнього значення за період, у грудні ж знову-таки падає ділова активність, що пов’язане із закінченням фінансового року – а отже значно більше уваги приділяється бухгалтерському обліку та звітності, аніж встановленню нових взаємовідносин з Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат банками. Початок 2002 року за розвитком нагадує початок 2001 року – незначним зростанням протягом перших місяців, що наводить на думку про циклічність процесу.

Підсумовуючи абсолютний показник приросту ми можемо розрахувати середне арифметичне його значення за період:

Асер. = åКі / n = 293 / 13 = 23 клієнти.

Протягом розглядуваного періоду лише показники вересня та жовтня 2001 року мають Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат значні відхилення від середнього значення, решта часу показує щільний зв’язок між щомісячними показниками та середнім значенням, що характеризує середні внутрішньосезонні коливання показника.

Цікавим також буде розглянути інші показники динаміки, а саме темп росту та темп приросту кількості клієнтів - а також абсолютне значення 1-го проценту приросту.

Таблиця 2.2.3

Темп росту та Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат темп приросту кількості клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк” за період січень 2001 року – лютий 2002 року.

Місяць

Кількість клієнтів,

Кі

Темп росту (базовий),

Тр(б)

Темп росту (ланцюговий),

Тр(л)

Темп приросту (базовий),

Тпр(б)

Темп приросту (ланцюговий),

Тпр(л)

Січень 2001

221

100%

100%

0%

0%

Лютий 2001

243

110%

110%

10%

10%

Березень 2001

272

123%

112%

23%

12%

Квітень 2001

295

133%

108%

33%

8%

Травень 2001

322

146%

109%

46%

9%

Червень 2001

348

157%

108%

57%

8%

Липень 2001

370

167%

106%

67%

6%

Серпень 2001

384

174%

104%

74%

4%

Вересень 2001

391

177%

102%

77%

2%

Жовтень 2001

432

195%

110%

95%

10%

Листопад 2001

454

205%

105%

105%

5%

Грудень 2001

470

213%

104%

113%

4%

Січень 2002

490

222%

104%

122%

4%

Лютий 2002

514

233%

105%

133%

5%

З Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат отриманих даних ми можемо зробити певні висновки. Зокрема, кількість клієнтів, що обслуговується в КФ АКІБ “УкрСиббанк” за розглядуваний період зросла більш як у 2 рази, а точніше на 133%. Найбільші темпи приросту спостерігалися у свирепому, березні та жовтні 2001 року, відповідно 12%, 10% та 10%. Найменший, як і в абсолютному прирості, показник належить вересню місяцю 2001 року Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат – 2%, що викликано сезонним нравом ділової активності клієнтів.

Цікавим є той факт, що темпи приросту у другій половині розглядуваного періоду темпи приросту дещо знижаються і в середньому за місяць складають близько 5%, в той час як в першій половині – ці показники були наближені до 8-9%. Це объяснюється низьким абсолютним показником кількості клієнтів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат на початку досліджуваного періоду та агресивним захопленням ринку. Друга ж частина показує, що темпи приросту перейшли на загальноринкові показники, адже в абсолютному вираженні зменшення показників не спостерігалося.

Абсолютне значення 1-го проценту приросту за увесь досліджуваний період складає:

А% = А(б) / Тпр(б) = 293/133% = 2,2 клієнти на 1% приросту,

Це Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат означає, що 1% приросту кількості клієнтів в абсолютному вираженні складає 2,2 клієнти.

Надалі перейдемо вже до безпосереднього аналізу динаміки кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” та розглянемо цей процес у порівнянні із динамікою зміни загальної кількості клієнтів, що щойно нами була розглянута.

Розрахуємо ряд динамічних показників кількості клієнтів, що використовують Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат систему “клієнт-банк” для проведення порівняльного аналізу з динамікою приросту загальної кількості клієнтів.

Для початку наведемо данні про кількість клієнтів, що користувались системою “клієнт-банк” за досліджуваний період у табличній формі, що відображає наглядність інформації.

Таблиця 2.2.4

Кількість клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк”

Місяць

Кількість клієнтів на кінець місяця

Січень 2001

29

Лютий Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат 2001

43

Березень 2001

58

Квітень 2001

67

Травень 2001

78

Червень 2001

90

Липень 2001

95

Серпень 2001

101

Вересень 2001

105

Жовтень 2001

121

Листопад 2001

126

Грудень 2001

130

Січень 2002

136

Лютий 2002

142

Як і по загальній кількості клієнтів ми маємо постійне зростання показника кількості клієнтів, що використовують в своїй діяльності систему “клієнт-банк”, причому темпи цього зростання на перший погляд вражаючі.

Стрімкий розвиток компьютер’ютерних технологій та їх застосування у Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат бухгалтерському обліку та банківській діяльності зробили послугу системи “клієнт-банк” доступною широкому загалу клієнтів, що можуть тепер обмінюватись інформацією та платіжними документами з банком, не встаючи зі свого робочого місця. Це дозволяє швидко реагувати на потреби компанії, з точки зору фінансових ресурсів, проведення платежів та заощаджень робочого часу. Ці фактори Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат знайшли відображення в таблиці.

Для приятного відображення данної інформації, варто відобразити її у графічному вигляді у порівнянні із загальною кількістю клієнтів.


Рис. 2.2.5 Динаміка зростання кількості клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк” вцілому та тих, що використовують систему “клієнт-банк” зокрема.

Графічне зображення показує идентиченість ровитку ситуації навколо кількості клієнтів, що використовують Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат систему “клієнт-банк”, з динамікою загальної кількості клієнтів.

Для більш глибокого порівняння нам слід розрахувати ряд показників.

Зокрема, розрахуємо абсолютне відхилення кількості клієнтів, що користуються послугами системи (базове та ланцюгове).

Таблиця 2.2.5

Абсолютний приріст клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” в КФ АКІБ “УкрСиббанк”.

Місяць

Кількість клієнтів на кінець місяця, Кі

Абсолютний Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат приріст базовий, А(б)

Абсолютний приріст ланцюговий,

А (л)

Січень 2001

29

0

0

Лютий 2001

43

14

14

Березень 2001

58

29

15

Квітень 2001

67

38

9

Травень 2001

78

49

11

Червень 2001

90

61

12

Липень 2001

95

66

5

Серпень 2001

101

72

6

Вересень 2001

105

76

4

Жовтень 2001

121

92

16

Листопад 2001

126

97

5

Грудень 2001

130

101

4

Січень 2002

136

107

6

Лютий 2002

142

113

6

Абсолютний приріст, за розглядуваний період, клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” склав 113 клієнтів. На початку періоду кількість становила 29 клієнтів. Тобто приріст був майже в чотири Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат рази більший, аніж початковий показник – це відображає надвисокий темп зростання клієнтів, що прагнуть застосовувати у своїй співпраці з банком високотехнологічні продукти – яким безумовно є й система “клієнт-банк”.

Цікавим буде відображення на одному графіку ланцюгових показників абсолютного відхилення кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” та загальної кількості клієнтів. Це дасть Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат нам змогу порівняти динаміки всередині розглядуваного періоду.


Рис. 6. Абсолютні прирости (ланцюгові) кількості клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк” вцілому та тих, що використовують систему “клієнт-банк” зокрема.

Візуально просто помітити загальну идентиченість фігур. Це викликано напевне, пропорційністю прихильників системи “клієнт-банк” серед загального кола клієнтів.

Однак, все ж можна помітити на Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат рисунку і певні відмінності в динаміках абсолютних відхилень клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” та загальної кількості клієнтів. Так, у червні 2001 року абсолютний приріст клієнтів, прихильників системи “клієнт-банк” зростає, в той час, як абсолютний приріст загальної кількості клієнтів вже набуває плохої тенденції і починає знижуватись. Також Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат у липні 2001 року прихильників системи “клієнт-банк” 100є значно менше і показник абсолютного відхилення набуває ледь не найменшого значення за увесь період. В серпні відбувається певний підйом, з подальшим падінням до мінімуму у вересні. Абсолютний же приріст загальної кількості клієнтів протягом усього третього кварталу знижується, починаючи з найбільшого в Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат кварталі значення липня до найменшого за весь час показника у вересні 2001 року (найменших показників обидві області рисунку досягають саме у вересні 2001 року).

В подальшому набросок обох областей повністю нагадує один 1-го, з набуттям найбільших своїх значень у жовтні 2001 року.

Розрахуємо показники: темпу росту та темпу приросту клієнтів, що використовують систему Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат “клієнт-банк”.

Таблиця 2.2.6.

Темп росту та темп приросту кількості клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк”, що використовують систему “клієнт-банк”.

Місяць

Кількість клієнтів,

Кі

Темп росту (базовий),

Тр(б)

Темп росту (ланцюговий),

Тр(л)

Темп приросту (базовий),

Тпр(б)

Темп приросту (ланцюговий),

Тпр(л)

Січень 2001

29

100%

100%

0%

0%

Лютий 2001

43

148%

148%

48%

48%

Березень 2001

58

200%

135%

100%

35%

Квітень 2001

67

231%

116%

131%

16%

Травень 2001

78

269%

116%

169%

16%

Червень 2001

90

310%

115%

210%

15%

Липень Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат 2001

95

328%

106%

228%

6%

Серпень 2001

101

348%

106%

248%

6%

Вересень 2001

105

362%

104%

262%

4%

Жовтень 2001

121

417%

115%

317%

15%

Листопад 2001

126

434%

104%

334%

4%

Грудень 2001

130

448%

103%

348%

3%

Січень 2002

136

469%

105%

369%

5%

Лютий 2002

142

490%

104%

390%

4%

Кількість клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” на кінець звітного періоду у порівнянні з початком періоду зросла майже у 5 разів, та склала 490% від початкового показника. Вже на кінець другого розглядуваного місяця показник темпу росту склав 200%, тобто збільшення було в два рази – це надзвичайно високий темп Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат розвитку.


Розглянемо графічні порівняння темпів приросту (ланцюгових) кількості клієнтів вцілому та тих, що використовують систему “клієнт-банк” зокрема.

Рис. 2.2.7. Темпи приросту (ланцюгові) загальної кількості клієнтів та кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” зокрема.

Чітко визначено значне перевищення темпу приросту клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” над темпом приросту Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат загальної кількості клієнтів в перших двох місяцях розглядуваного періоду. Якщо перший показник досягає значення 50% та 30%, то другий на рівні 10% відповідно. Надалі графіки темпів приросту зливаються майже в єдине ціле, лише спостерігається деяке перевищення темпу приросту клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” у травні – червні 2001 року.

Наприкінці розглядуваного періоду Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат темпи приросту повністю зливаються, що знову таки підтверджує теорію про пропорційність процесів.

Також розрахуємо показник абсолютного значення 1-го проценту приросту клієнтів, що користуються системою “клієнт-банк” за увесь досліджуваний період.

А% = А(б) / Тпр(б) = 113 / 390% = 0,3 клієнти на 1% приросту;

Цей показник значно нижчий, аніж показник абсолютного значення 1-го проценту Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат приросту загальної кількості клієнтів, що объяснюється дуже низьким абсолютним показником кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” на початку досліджуваного періоду, що відіграло на значному збільшенні процентного приросту при помірному абсолютному прирості.

Підсумовуючи показники динаміки розвитку системи “клієнт-банк”, можна відзначити дуже швидкі темпи приросту кількості клієнтів, що застосовують Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат в своїй діяльності систему клієнт-банк. Особливо швидких темпів розвитку було отримано в першому кварталі 2001 року, если значна увага співробітників банку почала приділятися переводу клієнтів на обслуговування через автоматизовану банківську систему, що водночас полегшило, як боту операційного підрозділу банку, так і зменшило кількість помилок при заповненні платіжних документів. А у разі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат виявлення таких, їх значно легше усувати.

Планами керівництва банку вже встановлюється співвідношення клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” до загальної кількості клієнтів, що позволить планувати діяльність банку як цілісного механізму. Більш детально це питання нами буде розглянуто в наступній частині.

Розглянувши показники динаміки приросту кількості клієнтів, що використовують Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат систему “клієнт-банк” та загальної кількості клієнтів, доцільно буде встановити тісноту зв’язку між цими двома факторами та функціонально зобразити залежність між середнім приростом кількості клієнтів та приростом кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк”. Такий функціональний зв’язок ми отримаємо провівши кореляційно-регресійний аналіз.

Метою аналізу є встановлення Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат тісноти зв’язку між приростом загальної кількості клієнтів та приростом кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк”, а також між приростом кількості клієнтів, що використовують систему та приростом доходу, що отримує банк внаслідок використання системи “клієнт-банк”. Надалі, на основі об’єднання отриманих даних, ми зможемо зробити прогноз Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат приросту доходів від використання системи “клієнт-банк” в залежності від приросту загальної кількості клієнтів.

Необхідно визначити залежність середнього приросту кількості клієнтів, що використовують систему від приросту загальної кількості клієнтів.

Місяць

Приріст загальної кількості клієнтів,

Хі

Приріст кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк”,

Лютий 2001

22

14

Березень 2001

29

15

Квітень 2001

23

9

Травень 2001

27

11

Червень Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат 2001

26

12

Липень 2001

22

5

Серпень 2001

14

6

Вересень 2001

7

4

Жовтень 2001

41

16

Листопад 2001

22

5

Грудень 2001

16

4

Січень 2002

20

6

Лютий 2002

24

6

Сума

293

113

Значення Хсер. та Yсер. визначаються за формулами:

Хсер. = å Хі / n;

Yсер.= å Yі / n;

n = 13;

i = 1…..13;

Xсер. = 293 / 13 = 22,5;

Yсер. = 113 / 13 = 8,7;

Подальшому обчисленню надається таблична форма, що підвищує його наглядність.

N

(Xi – Xсер.)

(Xi – Xсер.)^2

(Yi – Yсер.)

(Yi – Yсер.)^2

(Xi – Xсер.) * (Yi – Yсер.)

1

-0,5

0,25

5,3

28,09

-2,65

2

6,5

42,25

6,3

39,69

40,95

3

0,5

0,25

0,3

0,09

0,15

4

4,5

20,25

2,3

5,29

10,35

5

3,5

12,25

3,3

10,89

11,55

6

-0,5

0,25

-3,7

13,69

1,85

7

-8,5

72,25

-2,7

7,29

22,95

8

-15,5

240,25

-4,7

22,09

72,85

9

18,5

342,25

7,3

53,29

135,05

10

-0,5

0,25

-3,7

13,69

1,85

11

-6,5

42,25

-4,7

22,09

30,55

12

-2,5

6,25

-2,7

7,29

6,75

13

1,5

2,25

-2,7

7,29

-4,05

å

781,25

230,77

412,03

Тіснота зв Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат’язку між показниками приросту кількості клієнтів та приростом кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” вимірюється коефіцієнтом кореляції, який розраховується за формулою:

r = d^2xy / dx * dy,

Підставляючи відповідні значення отримаємо:

dx = SQR (å ((Xi – Xсер.)^2) / n) = SQR( 781,25 / 13) = 7,75;

dy = SQR (å ((Yi – Yсер.)^2) / n) = SQR( 230,77 / 13) = 4,21;

d^2xy = 1/n * å ((Xi – Xсер.) * (Yi – Yсер Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.)) = 412,03 / 13 = 31,69;

r1 = 31,69 / (7,75 * 4,21) = 0,97;

Вважаючи форму зв’язку лінійною (Yсер. = а0 + а1*Xсер.), визначимо залежність приросту кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” до приросту загальної кількості клієнтів. Для цього розв’яжемо систему нормальних рівнянь:

n * a0 + a1 * åXi = åYi;

a0 * åXi + a1 * å(Xi^2) = å(Xi * Yi)

Розрахуємо величини å (Хі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат^2) та å (Xi * Yi):

å (Хі^2) = 7 385;

å (Xi * Yi) = 2 875;

Величину параметру а0 визначаємо з першого рівняння:

13 * а0 + 293 * а1 = 113;

293 * а0 + 7 385 * а1 = 2875;

а0 = (113 - 293 * а1) / 13, або а0 = 8,7 - 22,5 * а1.

Підставляючи отриманий вираз а0 у друге рівняння, знайдемо значення а1:

293 * (8,7 - 22,5 * а1) + 7 385 * а1 = 2875;

2 549,1 - 6 592,5 * а1 + 7 385 * а1 = 2875;

792,5 * а1 = 2 875 - 2 549,1;

792,5 * а1 = 325,9; а1 = 0,41;

а0 = 8,7 - 22,5 * 0,41; а0 = 8,7 – 9,23; а0 = -0,53.

Отже рівняння регресії в кінцевому вигляді отримало Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат наступний вигляд:

Yсер. = -0,53 + 0,41 * Хсер.,

Перевірка:

Yсер. = -0,53 + 0,41 * 22,5 = -0,53 + 9,23;

Yсер. = 8,7.

Висновок: враховуючи високу щільність зв’язку між вивчаємими факторами (0,97), в середньому при прирості загальної кількості клієнтів на 10 клієнтів, абсолютний приріст кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” складатиме: -0,53 + 4,1 = 3,57 клієнти або 35,7%.

Аналогічно проведемо аналіз залежності приросту доходу від роботи з системою “клієнт-банк” від приросту кількості Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат клієнтів, що її використовують.

Дане співвідношення не має функціональної залежності, тому варто розрахувати співвідношення між середніми величинами данних показників і на основі отриманих данних зробити наближені (враховуючи щільність зв’язку) прогнози.

Місяць

Приріст доходу від використання “к-б”, грн.

Приріст кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк”,

Хі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат

Лютий 2001

886

14

Березень 2001

284

15

Квітень 2001

-74

9

Травень 2001

778

11

Червень 2001

464

12

Липень 2001

92

5

Серпень 2001

814

6

Вересень 2001

712

4

Жовтень 2001

1 738

16

Листопад 2001

66

5

Грудень 2001

166

4

Січень 2002

-646

6

Лютий 2002

1 136

6

Сума

6 416

113

Значення Хсер. та Yсер. визначаються за формулами:

Хсер. = å Хі / n;

Yсер.= å Yі / n;

n = 13;

i = 1…..13;

Xсер. = 113 / 13 = 8,7;

Yсер. = 6 416 / 13 = 493,5;

N

(Xi – Xсер.)

(Xi – Xсер.)^2

(Yi – Yсер.)

(Yi – Yсер.)^2

(Xi – Xсер.) * (Yi – Yсер.)

1

5,3

28,09

392,5

107 817,40

2 080,0

2

6,3

39,69

-209,5

30 734,91

-1 320,1

3

0,3

0,09

-567,5

225 471,16

-170,3

4

2,3

5,29

284,5

56 642,24

654,3

5

3,3

10,89

-29,5

610,83

-97,5

6

-3,7

13,69

-401,5

112 864,06

1 485,7

7

-2,7

7,29

320,5

71 886,23

-865,2

8

-4,7

22,09

218,5

33 407,34

-1 026,8

9

7,3

53,29

1 244,5

1 084 076,48

9 084,6

10

-3,7

13,69

-427,5

127 953,32

1 581,9

11

-4,7

22,09

-327,5

75 097,72

1 539,4

12

-2,7

7,29

-1 139,5

908 985,99

3 076,8

13

-2,7

7,29

642,5

288 928,40

-1 734,6

å

230,77

3 124 476,06

26 718,85

r = d^2xy / dx * dy Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат,

Підставляючи відповідні значення отримаємо:

dx = SQR (å ((Xi – Xсер.)^2) / n) = SQR( 230,77 / 13) = 4,21;

dy = SQR (å ((Yi – Yсер.)^2) / n) = SQR( 4 463 537,2 / 13) = 585,96;

d^2xy = 1/n * å ((Xi – Xсер.) * (Yi – Yсер.)) = 26 718,85 / 13 = 2 055,3;

r2 = 2 055,3 / (4,21 * 585,96) = 0,996;

Вважаючи форму зв’язку лінійною (Yсер. = а0 + а1*Xсер.), визначимо залежність приросту доходу від системи “клієнт-банк”, від приросту кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-банк” в своїй діяльності. Розв’яжемо систему нормальних рівнянь:

n * a0 + a1 * åXi = åYi;

a0 * åXi + a1 * å(Xi^2) = å(Xi * Yi)

Розрахуємо величини å (Хі^2) та å (Xi * Yi):

å (Хі^2) = 1 213;

å (Xi * Yi) = 70 058;

Величину параметру а0 визначаємо з першого рівняння:

13 * а0 + 113 * а1 = 6 416;

113 * а0 + 1 213 * а1 = 70 058;

а0 = (6 416 - 113 * а1) / 13, або а0 = 493,54 - 8,7 * а1.

Підставляючи отриманий вираз а Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат0 у друге рівняння, знайдемо значення а1:

113 * (493,54 - 8,7 * а1) + 1 213 * а1 = 70 058;

55 769,8 – 983,1 * а1 + 1 213 * а1 = 70 058;

229,9 * а1 = 70 058 - 55 769,8;

229,9 * а1 = 14 288,2; а1 = 62,15;

а0 = 493,54 – 8,7 * 62,15; а0 = 493,54 – 540,71; а0 = -47,17.

Отже рівняння регресії в кінцевому вигляді отримало наступний вигляд:

Yсер. = -47,17 + 62,15 * Хсер.,

Перевірка:

Yсер. = -47,17 + 62,15 * 8,7 = -47,17 + 540,71;

Yсер. = 493,54.

Що свідчить про таке – при збільшенні в середньому кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” на 1-го Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат клієнта, доходи від системи “клієнт-банк” зростуть на: -47,17 + 62,15 = 14,98 грн.

Підставивши рівняння регресії залежності приросту кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” від приросту загальної кількості клієнтів, у рівняння регресії залежності приросту доходу отриманого від системи “клієнт-банк” від приросту кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк”, отримаємо рівняння регресії залежності приросту Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат доходу, що отримує банк від роботи системи “клієнт-банк”.

Yсер. = -47,17 + 62,15 * (-0,53 + 0,41 * Хсер.),

Yсер. = -80,11 + 25,48 * Хсер.

Щільність зв’язку в даному випадку можна розрахувати множенням коефіцієнта r1 на коефіцієнт r2: r = 0,97 * 0,996 = 0,966, що є досить високим показником і можна говорити про щільність зв’язку між факторами.

Використовуючи остаточне рівняння та тенденції темпу Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат приросту кількості клієнтів керівництво банку може планувати приріст рівня доходу на наступний період. Наприклад, підставивши середньомісячний темп приросту загальної кількості клієнтів розрахуємо средньомісячний приріст доходів від системи “клієнт-банк”:

Yсер. = -80,11 + 25,48 * Хсер. = -80,11 + 25,48 * 22,5 = 493,19 коп.

Як бачимо ми майже вийшли на фактичний середній приріст доходів від системи “клієнт-банк” - 493,54грн. Похибка Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат - 0,07% є дуже незначною, що свідчить про високу можливість довіри отриманим данним.


2.3 Структурний аналіз системи “клієнт-банк” в Київській філії АКІБ “УкрСиббанк”.

Структурний аналіз передбачає розбиття процесу чи явища на складові та вивчення окремих функціональних частин цілого. Також іншим варіантом структурного аналізу може бути ситуація, если вивчаєме явище вже є частинию Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат цілого – в цьому випадку порівнянню підлягає явище, що вивчається як складова більш охоплючого процесу.

В нашому випадку буде використано як перший, так і другий підхід, адже з однієї сторони послуга-система “клієнт-банк” є частиною розрахункових операцій – тобто система “клієнт-банк” є частиною значно ширшого переліку послуг, що об’єднують Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат розрахункові операції, а з іншого боку доходи від системи “клієнт-банк” розподіляються на одноразову комісію за встановлення та щомісячні платежі – а це, в свою чергу, передбачає виділення окремих статей та подальший їх аналіз, як окремих структурних одиниць, що водночас залишаються частинами 1-го цілого.

В попередній частині Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат роботи нами було проаналізовано динаміку кількості клієнтів вцілому по банку та кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” зокрема. Ми помітили певну идентиченість у розвитку цих двох категорій, зокрема у динаміці їхнього росту. В цій частині нам доведеться проаналізувати істотність участі клієнтів, що користуються послугами системи “клієнт-банк” у загальному Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат обсязі клієнтів.

Ми вдамося глибше до аналізу і розрахуємо структуру платежів, що проходять через систему КФ АКІБ “УкрСиббанк”, виділивши із загального обсягу платежів, платежі, що проходять через систему “клієнт-банк”, також проаналізуємо суми платежів, і нарешті, проведемо структурний аналіз доходів від розрахункових операцій та долю в их доходів від роботи з Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат системою “клієнт-банк” зокрема.

Для початку подамо дані про загальну кількість клієнтів, та розподіл між ними по фактору користування системою “клієнт-банк” у табличному виглді та розрахуємо процентне співвідношення між виділеними групами клієнтів.

Таблиця 2.3.1

Структура загальної кількості клієнтів та клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” у КФ АКІБ Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат “УкрСиббанк”

Місяць

Загальна кількість клієнтів,

Кі(з)

Кількість клієнтів, що корист. ситемою “клієнт-банк”

Кі(к-б)

У % до загальної кількості клієнтів,

%

Кількість клієнтів, що не корист. ситемою “клієнт-банк”

Кі(н)

У % до загальної кількості клієнтів,

%

Січень 2001

221

29

13%

192

87%

Лютий 2001

243

43

18%

200

82%

Березень 2001

272

58

21%

214

79%

Квітень 2001

295

67

23%

228

77%

Травень 2001

322

78

24%

244

76%

Червень 2001

348

90

26%

258

74%

Липень 2001

370

95

26%

275

74%

Серпень 2001

384

101

26%

283

74%

Вересень 2001

391

105

27%

286

73%

Жовтень 2001

432

121

28%

311

72%

Листопад Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат 2001

454

126

28%

328

72%

Грудень 2001

470

130

28%

340

72%

Січень 2002

490

136

28%

354

72%

Лютий 2002

514

142

28%

372

72%

З даних таблиці ми бачимо, що процент клієнтів системи “клієнт-банк” на протязі досліджуваного періоду знаходився у межах від 13% до 28%, причому на протязі всього періоду прослідковувалась тенденція до росту процентного відношення клієнтів, що почали застосовувати у своїй практиці систему, якщо у перші три місяці щомісячний приріст складав 5п Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.п., 3п.п. та 2п.п. відповідно, то в останні три – структура була полностью незмінною на рівні 28%, що свідчить про стабилізацію ситуації та врівноваження ситуативного перекосу, що існував на початку 2001 року.


Графічне зображення розподілу банківських клієнтів у січні 2001 року предста2лено на Рис. 2.3.1.

Рис. 2.3.1 Структура розподілу кількості Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк” за фактором використання системи “клієнт-банк” у січні 2001 року.


Графічне зображення розподілу банківських клієнтів у січні 2001 року представлено на Рис. 2.3.2.

Рис. 2.3.2 Структура розподілу кількості клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк” за фактором використання системи “клієнт-банк” у свирепому 2002 року.

можна просто відмітити збільшення долі застосування системи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат “клієнт-банк” у господарському обігу компаній, безумовно враховуючи той факт, що подані розподіли є не просто ситуативними в певний період, а існує чітка тенденція до зміни розподілу на користь використання системи “клієнт-банк”.

Прогнозуючи розвиток подій на основі лінії тренду, можна сказати, що розподіл буде майже незмінним на протязі наступних Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат трьох-чотирьох місяців, беручи до уваги той факт, що він залишався на сталому рівні протягом останніх п’яти місяців, а темп приросту загальної кількості клієнтів та темп приросту кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” на графічному зображенні (а отже і у цифровому вираженні) переплітаються в єдину лінію Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.

Керівництвом банку було встановлено план по розподілу кількості клієнтів за фактором використання системи “клієнт-банк” на кінець 2002 року, на рівні 32% клієнтів, що використовують систему та 68%, що її не використовують.

Таке рішення було викликане тим, що бота клієнта через систему “клієнт-банк” значно знижує завантаження, що приходиться на 1-го операціоні100, дозволяє Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат оперативно обробляти інформацію, що надходить від клієнта, уникати можливих помилок клієнта при заповненні платіжних документів уже на стадії їх введення в компьютер’ютерний бланк, а при виявленні все-же помилок, швидко їх виправляти.

При цьому пропускна спроможність виділених каналів зв’язку, що вже застосовуються у банку, не заповнена на 100%, що знижує Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат коефіцієнт ефективності їхнього використання. Іншими словами – збільшення кількості клієнтів, що будуть використовувати систему “клієнт-банк” не призведе до різкого збільшення витрат. Лише через проміжки часу, після укладання угоди з певною кількістю клієнтів, банк повинен буде розширити свої зв’язкові можливості, а при необхідності – взяти на боту Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат додаткового співробітника відділу автоматизації. Останній елемент не є виключно витратним, адже якщо порівняти з витратами на утримання нового операційного працівника – прийом на боту яких теж залежить від рівня завантаженості – то частота прийому на боту працівників відділу автоматизації в порівнянні з частотою працівників операційного відділу відповідно складає як 1 : 2 (норма на 1-го працвника відділу Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат автоматизації – 300 клієнтів; норма на 1-го працівника операційного відділу – 150 клієнтів) – тобто при рівній кількості нововведених клієнтів, банк потребує 1-го працівника відділу автоматизації або двох працівників операційного відділу (це досягається внаслідок компьютер’ютеризації процесу). До того ж уникається особистий фактор операційного працівника – можливість його несприйняття клієнтом. А також зникає неувязка робочого Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат місця (розуміти як вільних площ у приміщенні банку) тощо.

З проведеного вище аналізу ми можемо зробити висновок, що досягнення планових показників переведе банк у якісно нову площину співробітництва з клієнтом, відкриє приховані можливості.

Постає питання за рахунок яких факторів можна досягти відповідного розподілу. Існують два шляхи активних Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат дій банку для досягнення встановлених показників: зниження рівня цін на вже існуючий продукт, або створення нового якіснішого продукту. Це завдання якраз і 100їть перед менеджерами банку.

На час написання роботи рішенням відділу менеджерів банку у погодженні з управлінням корпоративного бізнесу було прийнято рішення про проведення рекламної кампанії строком на два місяці Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, під час якої рішенням тарифного комітету встановлено плату за підключення до системи “клієнт-банк” – 1 грн. (цю послугу банк не може надавати безкоштовно, що пов’язано з податковим законодавством). Отже, вибрано перший шлях виконання планових показників.

Перейдемо до аналізу платіжних документів, що надаються клієнтами банку як у паперовому вигляді Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, так і через систему “клієнт-банк”.

На основі щомісячного звіту відділу автоматизації проведемо аналіз кількості та сум платіжних документів, що проходять через систему “клієнт-банк”.

Таблиця 2.3.2

Структура проходження платежів у КФ АКІБ “УкрСиббанк” за кількістю.

Місяць

Загальна кількість платіжних докуметів,

Кі(з)

Кількість документів, що проходять ситемою “клієнт Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-банк”

Кі(к-б)

У % до загальної кількості платежів,

%

Кількість документів, що надходять у паперовому вигляді

Кі(н)

У % до загальної кількості платежів,

%

Січень 2001

5842

2998

51%

2844

49%

Лютий 2001

5900

3024

51%

2876

49%

Березень 2001

5998

3103

52%

2895

48%

Квітень 2001

6304

3321

53%

2983

47%

Травень 2001

6254

3498

56%

2756

44%

Червень 2001

6350

3501

55%

2849

45%

Липень 2001

6352

3687

58%

2665

42%

Серпень 2001

6478

3857

60%

2621

40%

Вересень 2001

6542

3993

61%

2549

39%

Жовтень 2001

6713

4397

65%

2316

35%

Листопад 2001

6937

4762

69%

2175

31%

Грудень 2001

6856

4585

67%

2271

33%

Січень 2002

5527

3727

67%

1800

33%

Лютий 2002

6746

4718

70%

2028

30%

З даної таблиці ми можемо також відмітити зрушення в сторону підвищення використання системи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат “клієнт-банк” як засобу для доставки платіжних документів до банку. Також цікавим є той факт, що при використанні системи “клієнт-банк” частиною клієнтів, що складає від загальної кількості клієнтів - 13% - 28%, толика кількості документів, що проходять через систему складає 51% - 70% від загальної кількості документів.

Таке явище объяснюється тим, що систему “клієнт Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-банк” використовують в своїй діяльності, в першу чергу, великі та середні підприємства. Безумовно, показники ділової активності цих підприємств – а отже й кількості платіжних документів – значно вищі за показники малого бізнесу, що й створює таку диспропорцію та перерозподіл структури.

Для підтвердження даного факту наведемо структуру платежів за сумами операцій.

Таблиця 2.3.3

Структурний аналіз Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат проходження платежів у КФ АКІБ “УкрСиббанк” за сумами.

Місяць

Загальна сума платіжних докуметів,

грн.

Сума по документам, що проходять ситемою “клієнт-банк”

грн.

У % до загальної суми платежів,

%

Сума по документам, що надходять у паперовому вигляді,

грн.

У % до загальної суми платежів,

%

Січень 2001

385 421 096

225 024 125

58%

160 396 971

42%

Лютий 2001

398 547 789

248 524 123

62%

150 023 666

38%

Березень 2001

416 521 148

280 214 547

67%

136 306 601

33%

Квітень 2001

404 258 025

278 547 526

69%

125 710 499

31%

Травень 2001

421 125 896

304 025 214

72%

117 100 682

28%

Червень Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат 2001

440 125 412

314 528 956

71%

125 596 456

29%

Липень 2001

458 741 145

341 258 125

74%

117 483 020

26%

Серпень 2001

462 258 987

358 214 859

77%

104 044 128

23%

Вересень 2001

457 854 256

365 258 123

80%

92 596 133

20%

Жовтень 2001

492 090 469

383 658 082

78%

108 432 387

22%

Листопад 2001

384 937 408

283 748 633

74%

101 188 775

26%

Грудень 2001

357 045 897

276 485 258

77%

80 560 639

23%

Січень 2002

313 808 639

245 824 470

78%

67 984 169

22%

Лютий 2002

495 025 985

385 965 852

78%

109 060 133

22%

Процентна частка суми платежів, що проходять через систему “клієнт-банк” перевищує частку за кількістю платежів, що повністю підтверджує теорію, що була нами запропонована. Так, полностью відомо, що суми платежів, що здійснюють великі компанії у 10-ки, а то і сотні разів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат перевищують суми платіжних документів, що проводяться клієнтами малого бізнесу. Це пов’язано, як правило з величавым обігом коштів у величавых компаній, такі компанії нередко представляють фінансовий сектор, де рух коштів відбувається без переміщення товару тощо.

Порівняємо процентну частину кількості клієнтів, кількості платіжних документів та суми платежів, що проходять через Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат систему “клієнт-банк”.


Рис. 2.3.3. Динамічний ряд розподілу використання системи “клієнт-банк” за кількістю клієнтів, кількістю та сумами платежів.

Якщо процентна частка кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” не мала відрізків зниження на гістограмі, то інші показники коливались. Постійний приріст кількості клієнтів спостерігається за рахунок збільшення доступності системи для середніх Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат та малих підприємств, що не мають вирішального впливу на кількість платежів та їх загальну суму по банку.

І нарешті, перейдемо до аналізу доходів, що отримує банк, внаслідок роботи клієнтів із системою віддаленого доступу.

Розрахуємо долю доходів від системи “клієнт-банк” у загальному обсязі доходів від розрахункових операцій та наведемо отримані Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат дані у табличній формі.

Таблиця 2.3.4

Порівняльний аналіз доходів від операцій з системою “клієнт-банк”.

Місяць

Загальна сума доходів (за місяць),

грн.

Сума доходів, отриманих від ситеми “клієнт-банк” (за місяць)

грн.

У % до загальної суми доходів (за місяць)

%

Сума доходів, отриманих від ситеми “клієнт-банк” (наростаючим підсумком)

грн.

У % до Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат загальної суми доходів (нарост. підсумком)

%

Січень 2001

92 138

1 690

2%

1 690

2%

Лютий 2001

149 266

2 576

2%

4 266

2%

Березень 2001

191 289

2 860

1%

7 126

2%

Квітень 2001

214 645

2 786

1%

9 912

2%

Травень 2001

246 414

3 564

1%

13 477

2%

Червень 2001

227 043

4 028

2%

17 505

2%

Липень 2001

228 502

4 120

2%

21 625

2%

Серпень 2001

177 960

4 934

3%

26 559

2%

Вересень 2001

134 980

5 646

4%

32 205

2%

Жовтень 2001

114 034

7 384

6%

39 589

2%

Листопад 2001

142 352

7 450

5%

47 039

2%

Грудень 2001

129 203

7 616

6%

54 655

3%

Січень 2002

131 346

6 970

5%

6 970

5%

Лютий 2002

204 855

8 106

4%

15 076

4%

Як видно з таблиці толика доходів від використання системи “клієнт-банк” знаходиться в межах від 2% до 6%, що є досить незначним показником, враховуючи високий процент кількості платіжних документів та Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат суми платежів, що проходять через систему “клієнт-банк”.

Однак доходи від системи “клієнт-банк” не враховують плату клієнтів, що її використовують, щомісячних платежів за обслуговування рахунків, плати за платіжні доручення, видачу довідок і таке інше. В той же час вони відносяться до загальної суми доходів, зменшуючи частку доходів від системи “клієнт Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-банк”.

Водночас у динаміці толика доходів від системи “клієнт-банк” зростає і на кінець грудня 2001 року складає 6%. Це позволило збільшити долю доходів від системи “клієнт-банк” у загальному обсязі доходів від розрахункових операцій з 2% на початку року до 3% на кінець 2001 року.

У 2002 році високий показник частки доходів від роботи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат з системою “клієнт-банк” зберігається на рівні 4% - 5% щомісяця, це дозволяє утримувати показник сукупний з початку 2002 року на рівні 4% або на 1% більше за показник 2001 року.

Таблиця 2.3.5

Структура доходів від системи “клієнт-банк”.

Місяць

Загальна сума доходів від системи “клієнт-банк”,

грн.

Доход у вигляді разової платні від встановлення Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат системи “к-б”

грн.

У % до загальної суми доходів від системи “к-б”,

%

Доход у вигляді щомісячної платні від обслуговуваня системи “к-б”

грн.

У % до загальної суми доходів від системи “к-б”,

%

Січень 2001

1 690

370

22%

1 320

78%

Лютий 2001

2 576

1 036

40%

1 540

60%

Березень 2001

2 860

1 110

39%

1 750

61%

Квітень 2001

2 786

666

24%

2 120

76%

Травень 2001

3 564

814

23%

2 750

77%

Червень 2001

4 028

888

22%

3 140

78%

Липень 2001

4 120

370

9%

3 750

91%

Серпень 2001

4 934

444

9%

4 490

91%

Вересень 2001

5 646

296

5%

5 350

95%

Жовтень 2001

7 384

1 184

16%

6 200

84%

Листопад 2001

7 450

370

5%

7 080

95%

Грудень 2001

7 616

296

4%

7 320

96%

Січень 2002

6 970

500

7%

6 470

93%

Лютий 2002

8 106

1 067

13%

7 039

87%

Приріст доходу від Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат встановлення системи “клієнт-банк” в основному залежить від кількості нових клієнтів, тому значення наближаються до пропорцій приросту кількості клієнтів, що встановили систему “клієнт-банк”.

Подыхалід же від обслуговування системи має тенденцію до зростання – це викликано постійним збільшенням кількості клієнтів, що сплачують щомісячні внески за користування системою “клієнт-банк”, не зважаючи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат на те, що кількість нових клієнтів системи у досліджуваному місяці може бути меншою, аніж кількість нових клієнтів у попередньому місяці.

Тому з часом загальна лінія розподілу буде зміщуватись у сторону збільшення частки щомісячних платежів по відношенню до одноразових за встановлення системи.

Підсумовуючи структурний аналіз системи “клієнт Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-банк” та роль її показників у загальних показниках банку, можна відзначити нерівномірність розподілу між кількістю клієнтів, що обслуговуються в системі “клієнт-банк” та кількістю і сумами платежів, що проходять через дану систему – а саме значне перевищення частки останніх близько 55% та 70% відповідно у порівнянні з часткою клієнтів у 25% в середньому. Одночасно Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат доходи від системи в загальній структурі доходів від розрахункових операцій ледь досягають 6%. Нами було встановлено основні причини таких відмінностей структури – прихильність до системи, в першу чергу, величавых підприємств, з великою кількістю платіжних документів та сумами платежів; та неспівставність ознак групування доходів від системи “клієнт-банк” та ознак групування Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат клієнтів, що використовують систему чи кількості або сум платежів через систему тощо.


РОЗДІЛ 3

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ РОЗРАХУНКІВ В СИСТЕМІ “КЛІЄНТ-БАНК”

3.1. Вдосконалення організаційної системи електронних розрахунків.

Для створення законодавчої основи для широкого застосування електронних засобів зв'язку, необхідно насамперед уточнити юридичний статус так званого електронного документа. Сьогодні в українському законодавстві дуже обмежено Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат визначено поняття "до­кумент", тим більше — електронний документ. Для законодавчого визначення “електронного документа” потрібно створити правову конструкцію, яка б могла вико­нувати всі основні функції звичайного паперового документа.

Документ сам по собі не існує. Він вбудований у досить складну правову систему, в якій є важливим, але далековато не єдиним Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат компонентом. До інших складових відносять встановлені процедури експертизи істинності, процесуальні правила використання доку­мента як доказу в трибуналі, систему реєстрації та багато іншого. І відмінність власне документа від будь-якого тексту полягає саме в його приналежності до зазначеної правової системи. Електрон­ний документ як такий теж не існує. Тому Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат законодавчому визначенню підлягає не тільки електронний документ, а й правова си­стема, частиною якої він є. Інакше ка­жучи, необхідно створити процедури експертизи електронних документів, які були б настільки ж переконливими для суду, наскільки переконливими є звичні методи аналізу паперових документів. Поэтому слід законодавче їх підтримати і Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, нарешті, запровадити такі експерти­зи в регулярну судову практику.

Важливо розрізняти поняття власне документа і поняття його змісту, тобто вміщеної в ньому інформації. Інакше кажучи, документ можна розглядати як:

• сполучення інформації, що мі­ститься в тексті документа (зміст прав) і його реквізитів (включаючи підпис, печатку тощо);

• матеріальний об'єкт — носій цієї Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат інформації. Причому будь-який матеріальний об'єкт самим фактом свого існування є носієм додаткових відомо­стей, що не мають безпосереднього відношення до змісту документа. За приклад може слугувати інформація про якість, склад і сорт паперу, на якому складено документ, про принтер або друкарську машинку, на яких його віддруковано тощо Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. Ці дані, отримані за допомогою експертизи, можуть послу­жити підставою для визнання або невиз­нання істинності документа.

Інформацію, що міститься в документі, теж можна розділити на дві частини:

1) зміст документа (назвемо її змісто­вою інформацією);

2) допоміжна частина (дає змогу встановити його автентичність. До неї відносять реквізити — вихідний номер Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, підписи, печатки тощо).

Роль експертизи полягає в розши­ренні обсягу допоміжної інформації за рахунок даних про носія. Зазначимо, що підпис, печатку і, особливо, використання спеціальних бланків та сортів паперу (наприклад, із водяними знака­ми) можна розглядати як спеціально внесені до носія ознаки, що збільшують обсяг інформації про нього.

Щоб Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат використати функціонально-еквівалентний підхід, необхідно з'ясувати, які функції виконує документ, а саме:

• містить певну (змістову) інфор­мацію;

• зазначає особу, що його підписала;

• оприлюднює умови складення до­кумента;

• є доказом при судовому розгляді;

• виконує функцію оригіналу, забез­печувану його унікальністю.

Щоб сформулювати правові норми, які регулюють використання Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат електрон­них документів, потрібно визначити, чим вони відрізняються від паперових.

Насамперед електронний документ позбавлений жорсткої прив'язки до носія. Тому для нього поняття "оригі­нал" і "копія" не мають сенсу, бо в принципі не розрізняються. Відрив від носія означає, що його не можна використати для встановлення істинності до­кумента. Залишаються дві можливості Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат:

• простежити шлях файла, а це вда­ється тільки в закритій системі (тобто системі з жорстким протоколом зв'язку і третьою особою, котра відповідає за доставку і доступність повідомлень);

• допоміжна інформація, що підтвер­джує автентичність змісту документа, виновата мати ту ж форму, що й змісто­ва. Разом Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат вони і складають документ, на відміну від обычного тексту у файлі. До­поміжна інформація також не виновата бути прив'язана до носія, тобто теж ста­новить собою файл.

На наш погляд, зміст поняття най­точніше відображає таке формулювання: файл визнається електронним докумен­том, якщо існує загальновідома процеду­ра перевірки його істинності, що Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат визнається особою, яка підписала документ, і трибуналом.

Електронний підпис — це метод, що дає змогу супроводити будь-який файл унікальною додатковою інфор­мацією, про яку йшлося вище. При цьо­му з електронним підписом пов'язують метод підпису й метод перевірки.

Метод підпису дає змогу сформува­ти допоміжний файл Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат за змістом.

Метод перевірки дозволяє пе­ревірити, чи відповідає допоміжний файл змісту.

Відсутність носія породжує специфічну для електронного документа делему забезпечення належного функціонування методів підпису та перевірки й експер­тизи. Труднощі полягають у тому, що, на відміну від паперових документів, особа, яка їх підписує, не може безпосередньо контролювати процес створення підпису Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, а особа, яка перевіряє, — процес його перевірки. Ці досить складні алгоритми закодовано у програмах, що для користу­вача є "чорною шухлядою".

Виробник методів, у свою чергу, не може гарантувати, що користувач не змінював алгоритми і верно корис­тувався програмами. Розбіжність між відкритими і закритими системами вис­тупає здесь Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат у формі відсутності або присут­ності третьої особи, відповідальної за до­тримання дисципліни в мережі. У за­критій системі така особа за плату дає деякі гарантії. У відкритій системі ку­пується лише певне програмне забезпе­чення, апріорі жодним методом не по­годжене з іншими учасниками обміну. Доступ же до мережі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат відкритий для всіх. Тому роль криптографічного захисту (еле­ктронного підпису) 100є вирішальною.

Так виявляється роль організації, що займається сертифікацією та ліцензуван­ням. Вона виновата контролювати і після цього сертифікувати запропоновані виго­товлювачем програмні продукти, підтвер­джуючи відповідність заявленим алго­ритмам і відсутність таких частин програ­ми, що працюють Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат у режимі, який не відповідає опису. Виробники сертифікованих програм одержують від цієї ор­ганізації ліцензії на право їх поширення.

На підставі наведених міркувань спро­буємо визначити деякі суттєві норми, що регламентують правові наслідки обміну електронними документами. Та­ка регламентація потрібна тільки у разі конфлікту, тому встановлювані норми повинні визнаватися Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат трибуналом.

Зупинимо­ся на відкритих системах, оскільки для за­критих юридичне забезпечення простіше: така система як обов'язкову умову приєднання до неї може встановити будь-які вимоги (вони фіксуються у контракті про приєднання або надання послуг).

Перш ніж використовувати електрон­ний документообіг, необхідно здійсни­ти деякі юридичне Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат значимі дії:

• зафіксувати метод підпису та відповідний метод перевірки (ключі). Цим особа заявляє про визнання певної процедури перевірки істинності підпи­саного нею документа;

• заявити про це офіційно, тобто пере­дати комусь на збереження офіційно виз­наний метод перевірки (відкритий ключ);

• подбати про надання зазначеного методу (ключа) адресатам. У разі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат змін ужити заходів щодо попередження адресатів і зберігача про нові алгоритми.

Електронний документ, підписаний укладачем, має ту ж силу, що й доку­мент на паперовому носії, підписаний ним же і засвідчений печаткою або будь-яким іншим законним методом. Якщо документ завірено нотаріусом, до нього необхідно додати також електронний підпис Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат нотаріуса. При цьому алгоритми перевірки підписів (відкриті ключі) но­таріусів надаються суду (на його вимогу).

Світова практика доводить, що еле­ктронні документи гарантують такий же рівень безпеки, як і паперові, а крім того — величавый ступінь надійності і швидкість опрацювання. Безумовно, для цього сторони, що використовують у своїй практиці електронний обмін даними, повинні Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат дотримуватися необхідних технічних і юридичних вимог.

Закони України про електронний до­кументообіг та про електронний підпис мають базуватися на функціонально-еквівалентному підході. Однак його за­стосування не повинно призвести до встановлення для користувачів систем електронної передачі даних жорсткіших эталонів надійності (і пов'язаних із ними витрат Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат), ніж ті, що діють у сфері обігу паперових документів.

За юридичною силою електронний підпис має бути рівнозначним власноручному підпису при дотриманні вимог, встановлених законодавством України.

Ще одне суттєве вдосконалення, що буде нами запропоновано – впровадження на Україні єдиного реєстру електронних підписів.

Прикладом для впровадження такового реєстру може послугувати впроваджений не так издавна Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат єдиний державний реєстр застави рухомого майна, що був реалізований за допомогою і за рекомендаціями іноземних спеціалістів із високорозвинутих країн Західної Європи та США, де такий реєстр існує вже издавна і дозволив вирішити делему подвійної застави та гарантувати сторонам абсолютну законність операції й уникати обману з боку недобрососвістних партнерів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.

Запропонований нами варіант, наскільки відомо создателю, не існує ще в жодній країні. Основна сущность запропонованої ідеї зводиться до того, що державними органами створюється єдина база даних електронних підписів. Будь-яка особа, незалежно від того юридична вона чи фізична, може зареєструвати свій електронний підпис (надавши до органу всі необхідні данні) і отримати Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат дискету. В цьому випадку вже відразу вирішується питання про використання для створення електронного цифрового підпису сертифікованого програмного забезпечення, яке відповідає встановленим вимогам безпеки, а отже захищає права та інтереси всіх учасників розрахунків.

При реєстрації юридичних осіб, можна встановити обов’язковим обмеження на керівників по праву підписувати Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат ті чи інші документи, обмежені на суму, що будуть внесені до єдиного реєстру. Це позволить встановлювати повноваження особи, що підписує електронний документ на відповідність повноважень, а також допоможе виконати певні обмеження, що наприклад встановлюються Національним банком України на те, що комерційні банки можуть вступати у договірні відносини лише з ідентифікованими особами Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. Таку інформацію може надавати єдиний реєстр, який, в свою чергу, буде перевіряти її в момент реєстрації.

Доступ до перевірки електронного підпису може отримати будь-яка особа, що зареєстрована в системі і отримала зразок електронного підпису органу державної реєстрації електронних підписів.

Таким чином процедура підписання електронного документа буде здійснюватись наступним Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат чином. Отримавши зразок електронного підпису з єдиного державного реєстру, контрагент підписує певний документ. Інша сторона договору передає файл електронного підпису на звірку та автентифікацію суб’єкта, що його підписав. Після обробки інформації орган єдиного державного реєстру відправляє клієнту файл з розшифровкою зареєстрованої інформації про особу, що підписала документ і Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, головне підписує цей файл своїм електронним підписом. В залежності, від отриманої інформації про особу, що підписала документ (його повноважень на підписання), клієнт приймає договір або платіжний чи інший документ як підписаний.

Власний електронний підпис єдиного державного загального реєстру електронних підписів є безумовним, що визнається будь-якою особою, зареєстрованою в Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат системі, та судовими органами. З цього моменту інформація, що надійшла клієнту від єдиного реєстру є гарантією для нього з боку держави, визнання документу. Всі матеріальні відшкодування у разі виявлення некорректностей лягають на “плечі” держави. Водночас держава отримує новий ринок, побудований на електронному документообігу, що принесе частину доходів держави у Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат вигляді податків при проведенні операцій. Процедура електронного документообігу значно спростить судовий процес через абсолютну прозорість визнання повноважень сторін угоди, та призведе до зниження судових витрат. Також значно зменшиться кількість шахрайств у електронній системі Інтернет, ця система перейде під контроль держави та міждержавних організацій. Такий перехід підвищить довіру Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат клієнтів до Інтернет-комерції, а отже розширить можливості торгових стосунків українських компаній з іноземними. Ще одним кроком на шляху до впровадження системи є її законодавче визначення роботи комерційних банків з такими документами, як установ, що забезпечують рух коштів. Для цього Національний банк України повинен узгодити свої інструкції з законодавством.

Одночасно, у разі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат співпадання електронного підпису з зареєстрованим, і невиконання суб’єктом своїх зобов’язань, він несе повну відповідальність, оскільки його підпис був офіційно зареєстрований і визнається трибуналом на рівні з підписом на паперовому носію та печаткою (в передбачених випадках) у сукупності.

Виникає ще одне логічне питання. Як гарантувати підписання Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат другою стороною договору у разі необхідності двостороннього обміну документу?

Вихід є. В цьому випадку необхідно передбачити на програмному рівні, що при підписанні електронного документу, в разі необхідності його обміну з контрагентом, сторона помічає його як такий, що підлягає підписанню іншою стороною. Юридичну силу він буде мати тільки після підтвердження єдиним державним Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат реєстром електронних підписів.

При перевірці документу, інформація обробляється в єдиному реєстрі і, зрозуміло, розшифровується помітка про необхідність його підписання іншою стороною. Тоді автоматизована система єдиного реєстру надсилає контрагенту файл з реквізитами та інформацією про особу, що підписала документ і повідомленням на кшталт: “Договір був підписаний … (вказується особа)… Юридочну Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат силу він набирає лише у разі Вашого підпису даного документу.”. Трибунал повинен вважати дану інформацію як непідтвердження електронного підпису – і це потрібно зауважити на законодавчому рівні.

Отдалі, у разі підписання другою стороною документу, підпис єдиним реєстром з розшифровкою інформації направляється на підтвердження першій стороні угоди. Якщо підпис не підтверджується Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат стороною угоди (не ті повноваження) документ залишається не підписаним і інформація про це надсилається обом сторонам угоди. У разі ж підписання, обом сторонам угоди єдиним державним реєстром надсилається інформація про підтвердження електронних підписів на даному документі.

Для реєстрації електронного підпису суб’єкт повинен з’явитись до органу реєстрації Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат з відповідними документами:

якщо це фізична особа – посвідченням особи та ідентифікаційним кодом;

якщо це юридична особа – з документами, що засвідчують реєстрацію у всіх необхідних установах, а також Статутом для визначення повноважень посадових осіб на підпис тих чи інших документів.

Органи державної реєстрації електронних підписів видає документ з інформацією Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, що була ним зареєстрована, підписаний та з печаткою єдиного реєстру. Клієнт повинен підписати документ, що він погоджується зі внесеною інформацією. При виявленні помилок вони одразу повинні бути виправлені. При відповідності поданої інформації зареєстрованій, всю відповідальність за достовірність несе, а внесена інформація приймається трибуналом як безумовно правильна.

У разі будь Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-яких змін у реквізитах, повноваженнях або втрати електронного підпису клієнт повинен відразу сповіщати про це державний реєстр (строчки повинні бути встановлені на законодавчому рівні). Якщо інформацію подано не було, а єдиний реєстр надав другій стороні угоди застарілу інформацію всю відповідальність несе клієнт (цей момент теж повинен бути глибоко пророблений на законодавчому Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат рівні).

Розглянемо на прикладі: існує дві фірми А та Б. Фірма А зареєструвала електронний підпис, що дозволяє директору підписання контрактів на будь-які суми без обмежень. Надалі, в установчі документи фірми А вносяться зміни, що обмежують право підписання контрактів директором на суму вище 50000,00 (п’ятдесяти тисяч) гривень, але Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат зміни не вносяться до єдиного державного реєстру електронних підписів. Фірма А та фірма Б підписують договір на суму 500 000,00 (п’ятсот тисяч) гривень, шляхом проставлення електронного підпису директором фірми.

Фірма Б передає підпис на автентифікацію та підтвердження єдиним державним реєстром електронних підписів. Той, в свою чергу, обробляє файл, і на основі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат зареєстрованої інформації про фірму А, видає фірмі Б підтвердження, що документ підписано директором фірми А, що має право підписувати договори без обмежень по сумі, і підтверджує своїм (єдиного державного реєстру електронних підписів) електронним підписом. Фірма Б вважає документ підписаним – і це є безумовно правильним, адже (як було Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат вказано вище) інформація, що надходить з реєстру є безумовною до визнання трибуналом. Фірма А не визнає документ підписаним, адже за статутом директор не мав права його підписувати. В даному випадку всю відповідальність понесе фірма А, адже вона не подала завчасно зміни до статуту для реєстрації у єдиному державному реєстрі електронних підписів.

Таких Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат випадків можна уникати шляхом підключення до видачі електронних підписів органів Державної реєстрації. Вони можуть підтверджувати повноваження суб’єктів згідно статутів (адже статут офіційно реєструється в Держадміністрації), а також в разі його зміни своєчасно вносити таку інформацію до єдиної бази даних електронних підписів.

Єдиний реєстр позволить уникнути ще однієї Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат проблеми – втрати повноважень у разі зміни установчих документів. Електронний підпис надається керівництву підприємства (як правило директору та головному бухгалтеру) у вигляді дискети. В разі втрати повноважень (внаслідок зміни установчих документів) керівниками підприємства, власники вносять зміни до бази даних єдиного державного реєстру, шляхом подання відповідних документів, або на стадії Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат реєстрації статуту органами Держреєстрації. Таким чином електронна інформація дискети втрачає повноваження електронного підпису, хоч дискета фактично залишається у власності керівника. Адже після підписання документі, контрагент відправляє його на перевірку до єдиного реєстру, де, в свою чергу, не отримує підтвердження повноважень.

Також при такому підході можна уникнути ряду заморочек у сфері Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат операцій фізичних осіб. Адже не тайна, що дуже великі об’єми угод здійснюються через мережу веб з використанням пластикових карток. Не рідко зустрічаються ситуації шахрайства з картковими грошима, оскільки реального підтвердження операції не робиться, а лише вводяться дані про номер картко, дату випуску та власника. Таку інформацію просто Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат перехопити у мережі і використовувати на власний розсуд грошей з карткового рахунку, шахраями. Якщо ж операцію потрібно буде підтвердити за допомогою електронного підпису – це зробить операцію значно безпечнішою як для покупців, так і продавців у мережі. Одночасно електронний підпис просто підлягає підтвердженню з боку єдиного держаного реєстру, а Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат отже гарантований державою.

Побудову системи всередині країни можна було б запропонувати за прикладом національної системи електронних платежів. Існували б регіональні системи, що об’єднувались би в єдину мережу і обмінювались би інформацією із застосуванням електронних підписів кожної із регіональних систем.

Також дана система зможе дати Україні певні переваги у світовій Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат практиці. Адже, напевне, вона викличе інтерес збоку інших держав. Нароблене програмне забезпечення може бути проданим як для поповнення бюджету країни, так і для створення сумісних систем з іншими країнами.

Розширення такої бази данних у світовому масштабі зробить величавый прорив на шляху об’єднання світової торгівлі, об’єднання та прискорення Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат економічних процесів. Для цього необхідно буде на міждержавному рівні укласти правові угоди про визнання підписів систем різних країн. В реалії ж це буде виглядати як обмін інформації між двома єдиними державними реєстрами двох країн.

Підписуючи договір контрагенти з двох країн можуть застосувати систему електронного підпису (уявіть яка економія часу та коштів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат на перевезення та розміщення керівництва в іншій країні). Підпис передається на підтвердження та аутентифікацію до національного державного реєстру електронних підписів, а той, в свою чергу, робить запит на реєстр країни контрагента. Між системами двох реєстрів використовуються електронні підписи, що визнаються обома державами міждержавною угодою як безумовно підтверджуючі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат інформацію. Відповідно сторона яка надала інформацію несе за її достовірність повну відповідальність.

За рахунок таких дій система віддаленого доступу для користування своїм банківським рахунком типу “клієнт-банк” могла б виконувати свої функції від початку і до кінця, від заключення угоди і до проплати визначеної суми за договором чи за комунальними Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат платежами.

Інтеренет зміг би зайняти своє місце у світовій торгівлі не тільки як легкодоступний засіб для комерції, але і як безпечний, гарантований державою. Обсяги угод, укладених в електронній формі зросли в багато разів, оскільки сразу вони заключаються як правило з фізичними особами і в рамках однієї країни Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, а захист за допомогою запропонованого реєстру електронних підписів, зробить електронний документообіг сприйнятливим для юридичних осіб, а це не тільки величавый обсяг платежів та угод, але й значно більші суми угод.

Таке впровадження могло б поставити Україну у ряд технологічно розвинутих держав, наблизити покупців та постачальників як всередині України, так і за її Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат межами один до 1-го і головне гарантувало б законність операції державним органом, а отже і державою.

Захист інформації досягався б за рахунок створення так би мовити замкненої системи. Адже все було б підкорено єдиним правилам, що встановлені державним реєстром і визнавалися б усіма учасниками процесу. Внесення змін у систему Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат допустимо лише державним органам. Клієнти ж отримують доступ до системи у режимі запиту на підтвердження електронного підпису.

Економічні витрати за використання системи повинні бути дуже малі, щоб не відштовхнути потенційних клієнтів. Система зможе для себя окупити за рахунок масовості обслуговування. Кошти можна брати, наприклад за реєстрацію, та за звернення Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат за підтвердженням. Така система на користь і самій державі, адже зменшить кількість та спростить розгляд значної кількості судових справ. І при цьому буде полностью підконтрольною державі. Реєстр також позволить значно спростити подання обов’язкової звітності до податкових органів, пенсійного та інших фондів, адже можна буде уникнути фізичної присутності людей Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат при поданні, всі операції з передачі документів можна буде виконувати за допомогою компьютер’ютера та засобів зв’язку, при цьому інформація буде полностью ідентифікованою.

Вирішальну роль у впровадженні системи належить юридичному оформленню даних операцій та єдиного державного реєстру електронних підписів, наданню їм вказаних повноважень та правових Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат статусів.

3.2. Вдосконалення діючої системи “клієнт-банк” на основі впровадження інтернет-банкінгу.

Для виявлення перспективних напрямків вдосконалення діючої системи “клієнт-банк”, в першу чергу, необхідно встановити недоліки системи, тобто проблеми, що виникають у клієнтів банку при боті з системою.

Основним джерелом інформації в даному випадку можуть стати, насамперед скарги тих Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, хто безпосередньо працює з системою – клієнтів банку. Потрібно віддати належне боті менеджерів КФ АКІБ “УкрСиббанк”. Адже вони намагаються віднайти недоліки в боті системи на стадії зауважень, не доводячи ситуації до скандальних. На основі отриманої інформації про труднощі, з якими зіштовхуються працівники підприємств, що обслуговуються в Київській філії АКІБ “УкрСиббанк Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат”, та додаткові параметри, які клієнти хотіли б бачити в системі, формується своєрідна “книжка відгуків та пропозицій”, що при першій же можливості передається до Головного офісу банку у місті Харків для оброблення програмістами відділу автоматизації (потрібно відзначити їх високий професіональний рівень та досвід роботи), що приймають рішення про можливість внесення тих чи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат інших змін та вдосконалень, шляхом коригування компьютер’ютерної програми.

Такий двосторонній обмін думками та технологічними засобами між банком та клієнтом дозволив накопичити певні дані про потреби клієнтів, що не можуть бути задоволені лише шляхом внесення змін до системи “клієнт-банк” на програмному рівні.

В першій частині даного розділу Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат ми вже розглянули недоліки правового нраву та державного регулювання сфери електронного документообігу, з якими доводиться зіштовхуватись клієнтам банків при боті з системою “клієнт-банк” та висловили свої пропозиції, щодо можливостей вдосконалення цього напрямку юриспруденції. Однак, ці зміни можуть бути внесені лише на загальнодержавному рівні, шляхом внесення законодавчих ініціатив на рівні Верховної Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат ради України, Кабінету Міністрів або Президента України. Існує ж ряд заморочек, що можна вирішити на рівні 1-го банку.

Рішення таких заморочек не лише позволить уникнути непорозумінь з клієнтом через задоволення їхніх бізнесових потреб, але позволить банку отримати ряд конкурентних переваг, що так необхідні при стрімкому розвитку банківської системи України Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, при зростанні конкурентної боротьби, при вирівнюванні між банками якості надання основних послуг. В цій ситуації лише нові рішення допоможуть привернути прихильність нових клієнтів, не розгубивши нароблену клієнтську базу.

Отже, серед основних заморочек, що виникають у клієнтів в процесі використання системи “клієнт-банк” є:

- відсутність власності на програмне Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат забезпечення, що встановлюється клієнту. Програмне забезпечення не передається клієнту, а лише встановлюється на його компьютер’ютер із передачею клієнта електронного підпису. Це є елементом залежності від працівника банку;

- відсутність мобільності використання системи. Програмне забезпечення встановлюється на один - два компьютер’ютери клієнта. Це створює обмеження по використанню системи через ноутбуки Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, компьютер’ютери, що знаходяться в іншому офісі компанії. Особливо великі проблеми це створює для величавых підприємств, керівництво яких нередко виїжджає у відрядження, в тому числі за межі країни. Такий від’їзд паралізує боту фірми з банком. Найчастіше, в таких випадках використовують передачу дискети з електронним підписом іншій особі компанії Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, але такий вихід дуже небезпечний, адже фактично веде до ризику легітимного підписання документів з шахрайською метою;

- необхідність присутності обох осіб, що повинні підписати платіжний документ (найпоширеніша ситуація; особи – директор та головний бухгалтер), в одному місці – разом з компьютер’ютером на який встановлено програмне забезпечення. Керівництво компанії, що має Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат право підпису, для оперативного відправлення платежу повинно не покидати свого робочого місця, а в наш час високої ділової активності - це удобно неможливо.

- необхідність виїзду банківського спеціалі100 до офісу компанії для встановлення необхідного програмного забезпечення. Далековато не кожна компанія прагне запрошувати до свого офісу сторонніх осіб. Встановлення системи безпосередньо залежить від графіку Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат зайнятості банківського працівника, що відповідає за дане направлення, його співставлення з графіком роботи керівництва компанії (адже передача електронного підпису відбувається безпосередньо в руки керівнику). Також виїзд банківського працівника на місце встановлення програмного забезпечення системи “клієнт-банк” зовсім не влаштовує багато малих підприємств. Адже поширеним в таких компаніях є встановлення Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат робочого компьютер’ютерного терміналу не в офісі, а в домі чи квартирі директора або головного бухгалтера;

- можливість конфлікту програмного забезпечення системи “клієнт-банк” з іншими системами програмного забезпечення. Система “клієнт-банк” розробляється, найчастіше, під стандартне програмне забезпечення компьютер’ютера, не враховуючи особливості набору програм кожного клієнта, що може ускладнити боту Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат кожної з програм, або взагалі вивести їх із робочого стану.

Як бачимо, перелік даних труднощів не можна вирішити шляхом вдосконалення діючої системи “клієнт-банк”, адже вони полягають у функціональних особливостях системи як такої.

Вирішення даних питань полягає, на нашу думку, у впровадженні системи віддаленого доступу інтернет Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-банкінг. Аналоги системи вже певний час посідають своє поважне місце у світовій практиці високорозвинутих країн заходу. На національному ринку таку систему вдалося впровадити банку “Правекс” та “ВаБанку”. Основною ідеєю проекту є проведення електронного документообігу через всесвітню мережу Інтернет.

Вивчивши моделі, що працюють на міжнародному банківському ринку та національному, нами було сконцентровано в Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат запропонованій системі найкращі елементи з кожної з систем, що й пропонуються на розгляд.

АКІБ «УкрСиббанк» запропонує своїм клієнтам систему інтернет-банкінг, що забезпечує повноцінний банківський сервіс у режимі реального часу, захищений доступ із будь-якої точки планети до довідкової і фінансової інформації про рахунки в банку, можливість Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат працювати з платіжними документами, відправляти їх через Інтернет у банк, одержувати виписки з банку по рахунках за визначений період часу і ряд інших банківських послуг.

У базу системи інтернет-банкінг пропонуємо покласти технологію «тонкий клієнт», що не потребує встановлення спеціалізованого програмного забезпечення на компьютер'ютер клієнта банку і Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат формування на ньому яких-небудь даних, що забезпечує мобільність системи. На сьогоднішній денек в Україні «тонкий клієнт» не використовувався жодним банком і є перевагою лише закордонних банків та користується задоволеними відгуками клієнтів. Використовуючи інтернет-банкінг, клієнт одержує доступ до своїх рахунків із будь-якого компьютер'ютера, залученого до мережі Інтернет Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. Таким чином, при боті із системою клієнт не прив'язаний до якогось 1-го компьютер'ютеру і має можливість беззупинно одержувати необхідну фінансову інформацію і проводити усі операції, передбачені в меню системи інтернет-банкінг, у тому числі здійснювати платежі, знаходячись в офісі, удома, у відрядженні або на відпочинку, при цьому не Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат має значення, у якій філії або відділенні АКІБ «УкрСиббанк» відкриті рахунки клієнта. Клієнти системи інтернет-банкінг мають доступ до банківських фінансових ресурсів і одержують актуальну інформацію в будь-який час доби, у будь-який денек тижня.

Інтернет-банкінг є системою простою та зручною: бота ведеться зі звичним інтерфейсом Інтернет Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-броузера; відсутня неувязка цілості локальних даних клієнта при виході з ладу або заміні компьютер'ютера, перевстановленні операційної системи і т.п.; у випадку модифікації системи, банк надає своїм клієнтам нову версію системи, що не потребує додаткових дій по її установленню з боку клієнта.

Інтернет-банкінг дозволяє клієнту переглядати інформацію Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат про поточний стан рахунків, у тому числі карткових, поточним оборотам, одержувати виписки по рахунках, приймати, виконувати і відміняти платежі, перераховувати засоби з поточного рахунка на картковий, вносити пластикову карту в STOP-лист, спрямовувати заявки на пошук сум надходжень по системі Western Union і одержувати інформацію про надходження сум, одержувати Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат за заявою інформацію про надходження коштів на рахунок, довідкові дані і копії документів.

Система передбачає можливість спілкування з менеджером-операціоністом банку в режимі реального часу і ведення оперативного обміну повідомленнями з банком і іншими користувачами системи інтернет-банкінг, переглядати курси валют НБУ.

У системі повинен бути передбачений архів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, із якого клієнт зможе витягти будь-які дані на вказану ним дату. У систему має бути включена функція пошуку документів по заданим клієнтом реквізитам. У якості додаткових можливостей інтернет-банкінг повинен дозволяти заповнювати форму для оцінки кредитоспроможності клієнта (на загальнодоступному сайті АКІБ «УкрСиббанк»), а також одержувати інформацію про діючі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат умови депозитів і кредитування.

Простота і доступність інтернет-банкінг забезпечується мінімальними вимогами до устаткування клієнта: персональний компьютер'ютер мінімальної конфігурації, що дозволяє працювати з операційною системою MS Windows 9x; наявність стандартного Інтернет-броузера; доступ в Інтернет (за технічними чертами інших аналогічних систем - достатньо dial-up з'єднання і будь Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-якого модему зі швидкістю доступу від 14400 b/sec); можливість роботи зі стандартними Інтернет-серверами (https протокол, порт 443).

Очень високу безпеку проведення фінансових операцій у системі інтернет-банкінг забезпечує сертифікація Службою Безпеки України системи захисту електронного документообігу. Забезпечення безпеки без втрати мобільності системи досягається застосуванням декількох технологій: для шифрування Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат обміну даними використовується протокол SSL-3, що на сьогоднішній денек є эталоном де-факто у фінансових Інтернет-додатках; для гарантованого підключення клієнта цілеспрямовано до web-серверу АКІБ «УкрСиббанк» використовується технологія привселюдних сертифікатів X. 509; ідентифікація при вході в систему провадиться по імені і паролю клієнта, отриманим ним у банку при реєстрації; у Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат системі працює механізм електронного підпису, що виключає можливість передачі іншими особами документів від імені клієнта, а також підробки і зміни вже підписаного документа, і який дозволяє совершенно точно довести авторство документів.

Впровадження системи у всіх філіалах та Харківському регіональному управлінні позволить охопити територіально майже всю територію України. Таким чином, великі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат корпоративні клієнти банку одержуть можливість здійснювати контроль фінансового стану дочірніх підприємств і філій. При цьому контроль може здійснюватися як у вигляді перегляду стану рахунків, так і використання другого підпису, що може накладатися безпосередньо з центрального офіса підприємства.

Впровадження такої системи для банку, безперечно буде величавым кроком уперед – показником використання Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат в своїй діяльності високих технологій заради задоволення потреб його клієнтів. Це означає прихильність збоку клієнтів до банківської структури, бо використання складних технологічних новинок є ознакою високого професіоналізму як працівників сектору компьютер’ютерних технологій, що можуть забезпечувати компанії захист та функціональність системи одночасно; професіоналізм менеджерського складу, що вміє прислухатись до потреб Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат клієнтів; та професіоналізм керівництва банку, що не 100їть на місці, а прагне до розширення банківських послуг, якомога ширшого задоволення потреб клієнтів.

Впровадження даної системи дозволяє уникнути всіх названих нами заморочек, що виникають в стандартній системі “клієнт-банк”. Перелік операцій, що можна виконувати за допомогою системи інтернет Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-банкінг у світовій практиці вражає.

Пропонуємо визначити такий перелік операцій, за допомогою яких в системі інтернет-банкінг, клієнт “УкрСиббанку” зможе виконувати:

1. контроль рахунків та проведення платежів, накладання підпису на підготовлені платіжні документи клієнтом, незалежно від його місцезнаходження, філії в якій відкрито рахунки;

2. зручну боту для клієнта, незалежно від кількості Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат рахунків та їх приналежності;

3. перегляд поточного стану рахунків клієнтів в реальному масштабі часу;

4. контроль проходження платіжних документів по рахункам клієнта в поточному операційному дні в реальному масштабі часу;

5. перегляд стану рахунків та проведених документів за архівну дату;

6. формування виписки по групі рахунків на поточний момент часу;

7. формування виписки по вибраному Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат рахунку на поточний момент часу;

8. формування виписки по групі рахунків за архівну дату;

9. перегляд та друк платіжних документів;

10. пошук документів по будь­-якому реквізиту;

11. ведення оперативного обміну повідомленнями з банком і між клієнтами – учасниками системи;

12. перегляд курсів валют Національного банку України;

13. перегляд стану карткових рахунків;

14. перегляд стану платіжних карт;

15. постановку Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат платіжної карти до стоп-листа;

16. подачу запитів та перегляд итогів пошуку переказів по системі Western Union;

17. оформити заявку на кредит;

18. скласти платіжні доручення на основі пустого бланку;

19. набір платіжних доручень на основі шаблону;

20. набір платіжних доручень на основі вже проведеного документу;

21. складання шаблонів платіжних доручень;

22. редагування шаблонів платіжних доручень;

23. накладати Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат на платіжний документ роздільних підписів першої та другої особи;

24. контроль проходження етапів обробки документа, як стороною клієнта, так і всередині банку;

25. перегляд платіжних документів відправлених кореспонденту;

26. перегляд платіжних документів, що не пройшли контроль операціоні100;

27. подачу заяви на отримання і доставку електронних копій конфіденційних документів в будь-якому форматі.

Крім Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат того, в рамках системи може бути організована підсистема надання та перегляду документів звітності для керівництва банку та акціонерів, що позволить оперативно впливати на ситуацію в банку та мати величавый ступінь контролю за банківськими операціями.

Ще один позитивний момент від впровадження системи інтернет-банкінгу, який отримано з Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат власного досвіду роботи, є зручність для роботи іноземних компаній. Справа в тому, що в більшості компаній, які було створено іноземцями, власники хочуть мати абсолютний контроль над платежами, що проходять з фірми. Раніше, такий контроль позволяли здійснювати банки з іноземним капіталом на кшталт “Сіті Банк (Україна)”, “Райффайзенбанк (Україна)”, “Ай.Ен Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.Дж. Банк (Украйна)” тощо. Вони могли надавати таку послугу через розвиненість своєї мережі по світу. Так з банком підписується договір, що платежі можуть бути відправлені лише після їх підтвердження Головним офісом компанії, що знаходиться за кордоном. При надходженні платежу, наприклад “Сіті Банк (Україна)” робить запит до “Сіті Банку” країни, де знаходиться Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат Головний офіс компанії, ті, в свою чергу, переправляють запит до офісу компанії і отримують підтвердження або відхилення платежу, після чого дана інформація передається до “Сіті Банк (Україна)". Такий документообіг займає до п’яти годин. Враховуючи те, що іноземні банки приймають платежі поточним операційним деньком максимум до 16:00, іноді виникають проблеми Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат з платежами.

Рішення на основі інтернет-банкінгу зацікавило іноземців, оскільки при підписанні договору один електронний підпис отримує керівник компанії – іноземець, а отже отримує повний контроль над станом рахунку та платежами за ним. Українська сторона (наприклад головний бухгалтер) готує платіжний документ і підписує власним електронним підписом, після чого з Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат’єднується з керівником за кордоном і просить його підтвердити платіж. Той, в свою чергу входить на інтернет-сайт “УкрСиббанку” і бачить введений платіж, після чого підписує власним електронним підписом. Лише після цього платіж переправляється контрагенту.

Не тайна, що саме іноземні компанії мають великі обороти коштів та залишки на рахунках, є надія Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, що впровадження системи інтернет-банкінг зможе привернути ці компанії до українського банку, відібравши клієнтів у іноземних банків (особливо враховуючи різницю в платні за послуги).

Щодо економічної обгрунтованості проекту – ми вважаємо, що його не можна розглядати як відокремлений проект із власною самоокупністю, скоріш варто було б розглядати його Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат як іміджевий, як перспективу до розширення клієнтської бази, що вже безумовно призведе до отримання додаткових (можливо дуже величавых – за умови привернення уваги іноземних компаній) доходів від інших банківських операцій. Одночасно ефект також буде від зменшення кількості клієнтів, що мають відвідувати банк, а отже зменшення навантаження на операціоністів. А також в зв Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат’язку з відпаданням необхідності виїзду до клієнта для встановлення системи – як-то було зі стандартною системою “клієнт-банк”.

Що стосується витрат, то до их можна віднести витрати на розробку та впровадження системи. На нашу думку, такі роботи АКІБ “УкрСиббанк” в змозі виконати власними силами за рахунок висококласних спеціалістів та Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат розвинутих мереж зв’язку. Ці витрати є одноразовими і не є дуже значними в структурі витрат комерційного банку. Витрати на обслуговування системи спеціалістами будуть компенсовані за рахунок зменшення обсягу робіт і вивільнення часу у працівників, що займаються обслуговуванням системи “клієнт-банк”. Додаткових витрат по каналах зв’язку Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат банк не понесе, оскільки банком для поширення у мережі інтернет свого веб-сайту використовується високопотужний виділений канал, що завантажений далековато не на одну вторую, а навіть менше.

Тим більше інформація, що передається по системі інтернет-банкінг носить в основному текстовий нрав, а отже і невеликий об’єм, що не Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат надто навантажить систему.

Зате перспективи збільшення пасивів банку носять значний нрав, що призведе до значного збільшення доходів вже за рахунок підвищення розміщення коштів у активні операції, не кажучи про подыхалід від додаткових операцій, що будуть використовуватись новими клієнтами.

Поряд із мобільністю, високою функціональністю, доступністю і безпекою, інтернет-банкінг є перспективним Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат банківським продуктом. У системі передбачене необмежене розширення переліку банківських послуг і удосконалення сервісу для корпоративних клієнтів і приватних осіб, наданих через мережу Інтернет.


РОЗДІЛ 4

4.1. Огляд системи “клієнт-банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк”.

Система “клієнт-банк”, що надається клієнтам КФ АКІБ “УкрСиббанк” власним клієнтам є розробкою відділу автоматизації “УкрСиббанку”. Введена у Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат дію у 1995 році, і з того часу постійно вдосконалюється власними силами та у взаємодії з розробниками інших програмних банківських продуктів, зокрема розробниками “операційного денька банку” – фірмою R-Style.

На час створення системи банком було вивчено продукти аналогічного застосування, що існували на ринку та пропонувались розробниками програмного забезпечення Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. На основі зробленого аналізу дійшли до висновку про створення власного програмного продукту. Переваги такового рішення полягають у наступному:

- розробка програмного продукту власними силами є більш економним методом, а отже потребує менші капіталовкладення;

- розробка власного продукту була під силу висококваліфікованому персоналу автоматизаторів банку – що позволяло збільшити завантаженість високооплачуваних працівників, тим самим зменшуючи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат видатки вцілому по банку;

- врахувавши потреби клієнтів банку, особливості програми “операційний денек банку” та недоліки існуючих систем вдалося створити найбільш пристосовану для клієнтів банку програму “клієнт-банк”;

- створення продукту власними силами дозволяє і по теперішній час постійно вдосконалювати систему своїми співробітниками без виклику спеціалістів іншої фірми;

- розробка продукту власними Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат силами зменшила ймовірність виходу назовні комерційних та банківських таємниць, підвищила конфіденційність роботи банку;

- система може бути продана іншій банківській установі, що значно зменшить собівартість продукту.

Таким чином програмний продукт АКІБ “УкрСиббанк” слугує банку вже 7 років. За цей час особливих нарікань клієнтів програма не отримувала. У разі виникнення змін зовнішнього Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат середовища, програмістами банку оперативно вносяться корективи до програмного коду системи, що дозволяє без втрат часу задовольнити нові сподівання клієнтів, що вони прагнуть отримувати від системи “клієнт-банк”.

Функціонально система “клієнт-банк” розподіляється на банківську та клієнтську частини.

Отже функції “клієнтської частини” – комплеку, що розміщений на підприємстві:

• ведення необхідної нормативно Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-довідкової інформації;

• ведення значення рахунку клієнта, що є відображенням рахунку, який ведеться в банку, з очень можливою точністю. Мож­ливе ведення двох варіантів значень рахунку: з урахуванням тіль­ки фактично проведених документів - фактичного, та з урахуван­ням «коштів у розрахунках» — прогнозованого;

• підготовка початкових платіжних документів (або автономно Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, або прийом їх із програми автоматизації бухгалтерії підприємства);

• обмін з банком платіжними документами;

• отримання відповідних платіжних документів з банку;

• обмін з банком технологічною інформацією та надання клієнту повної інформації про стан виконання розрахунків за кожним з платіжних документів, що проходить як через систему «клієнт-банк», так і за межами Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат системи (наприклад, проведення докумен­тів цього клієнта в паперовій формі через операціоні100 банку);

• ведення протоколів роботи, архівів проведених (та відхилених) трансакцій.

Іншій частині комплексу – “банківській частині” – що розміщено у банку відведено інший перелік функцій, зокрема:

• ведення нормативно-довідкової інформації та забезпечення нею програмних комплексів клієнтської частини;

• розподіл прав доступу користувачів-клієнтів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, реєстрація доступу клієнтів, запобігання несанкціонованому доступу;

• обмін платіжними документами з клієнтською частиною, з інформуванням клієнта про результати приймання його документів або їх відхилення (з обов'язковим повідомленням обстоятельств відхилення);

• обмін платіжними документами з програмним комплексом ОДБ (зокрема, банківська частина системи «клієнт - банк» може бути одним з компонентів ОДБ), який Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат власне і виконує розрахунки клі­єнта за документами, що отримані через систему «клієнт - банк», а також ведення рахунків клієнтів з відображенням фактично вико­наних трансакцій;

• обмін із клієнтською частиною допоміжною технологічною інформацією та бухгалтерськими документами на зразок «виписка з рахунку», на основі яких клієнт має змогу отримати Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат повну інфор­мацію про стан свого рахунку та рух коштів на ньому;

• ведення протоколів роботи, архівів проведених (та відхилених) трансакцій.

Система “клієнт-банк” складається з двох програм: програми “клієнт-банк” УкрСиббанку та поштової програми RS-Mail 4.0. Програма “клієнт-банк” призначена для вводу і відправлення платіжних документів до поштової програми. Поштова програма Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат призначена для відправки і прийому документів із банку по каналам зв’язку.

Система працює в режимі OFF-Line, тому більшість операцій виконується після натиснення функціональної клавіші “обновити”. Такий принцип побудови всіх існуючих в Україні систем віддаленого доступу до банківських рахунків “клієнт-банк”. Це дозволяє уникати перевантаження Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат систем електронного обчислення та очень ефективно розподілити час компьютер’ютерного обладнання на виконання поставлених задач. Так, виписка клієнта формується кожні 40 хвилин. Іноді, цей інтервал є завеликим для певної категорії клієнтів, зокрема VIP-клієнтів. Адже платежі по таким компаніям проводяться у дуже оперативному режимі, використовуючи повний диапазон операційного часу банку Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. Для задоволення потреб таких клієнтів існує функція по зменшенню часу між формуванням виписок до 15 хвилин.

Інший важливий нюанс роботи системи “клієнт-банк” є безпека передачі даних. Сучасні методи криптографії – шифрування електронних документів дозволяють зменшити ризик перехоплення та зчитування інформації або її зміну до мінімуму. Найчастіше для здійснення зловмисних дій Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат використовується перехоплення паролю. В ситуації з встановленням системи “клієнт-банк” такий хід полностью виключений, адже для встановлення системи до офісу клієнта виїжджає спеціаліст банку, який, після встановлення відповідного програмного забезпечення, передає дискети з електронним підписом особі, повноваження якої перевіряються за Статутом чи іншими правовстановлюючими документами.

Система “клієнт-банк” УкрСиббанку дозволяє в значній Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат мірі автоматизувати процес обробки інформації та проведення платіжних документів. Зокрема, системою формується перелік архівних документів. По запиту клієнта можна переглянути:

- повний перелік відправлених платежів за певний проміжок часу;

- повний перелік отриманих платежів за певний проміжок часу;

- перелік платежів відправлених на певного отримувача;

- перелік платежів отриманих від певного Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат відправника;

- перелік операцій проведених за певну дату і т.д.

Також клієнт може формувати шаблони документів для автоматичного заповнення по платежам з однаковими реквізитами, як то податкові платежі, перерахування до Пенсійного фонду, постійним постачальникам та ін.

Система “клієнт-банк” автоматично перевіряє певні реквізити на відповідність, зокрема при введені МФО банку Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат отримувача коштів автоматично видається на екран його назва за довідником, що постійно обновлюється даними НБУ. Код ЄДРПОУ перевіряється на відповідність зареєстрованому у банку, адже за вимогами НБУ така перевірка покладена на установи комерційних банків.

Неувязка, з якою нередко зіштовхуються розробники та користувачі системи “клієнт-банк” – це конфлікт програмного Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат забезпечення, що встановлено на компьютер’ютері клієнта із програмним забезпеченням системи “клієнт-банк”. Над її вирішенням постійно працюють спеціалісти відділу автоматизації. Теоретично є декілька виходів з такої ситуації.

Можлива наявність окремої підсистеми телекомунікації, яка дозволяє побудувати банківську та клієнтську частини незалежно від конкретних засобів електронної пошти і внаслідок цього забезпечити функціонування Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат програмного забезпечення системи «клієнт-банк» у різних телекомунікаційних середовищах.

В Україні вже існують системи «клієнт-банк», які є невід'ємною складовою програмного комплексу автоматизації бухгалтерії клієнта. Це дозволяє не тільки повністю автоматизувати бухгалтерський облік на підприємстві, а й побудувати єдину технологічну лінію для виконання всіх фінансових операцій підприємства.

Архітектура Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат кожної непосредственної системи «клієнт-банк» та специфіка технології її роботи перебувають в досить широкому діапазоні. Удобно широка розробка та впровадження систем «клієнт-банк» в Україні тільки починається. Тому найближчими роками очікується різке зростання як кількості клієнтів, що користуватимуться цим сучасним видом послуг, так і рівня програмно Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-технічних розробок таких систем.

4.2. Розробка комплексу задач “Аналіз ефективності використання системи “клієнт-банк”.

На сучасному етапі розвитку банківських технологій та компьютер’ютерних програм, удобно жодна банківська операція не виконується без застосування технологій компьютер’ютерного обладнання. Таке широке поле застосування дозволяє в значній мірі автоматизувати складання не лише податкової звітності та Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат файлів звітності для Національного банку України, але й управлінської звітності банку. Зокрема для управління ліквідністю банку повсякденним стало надання першим особам банку звітності за попередній денек по змінам позицій балансових рахунків банку.

Зазвичай бота системи “клієнт-банк” не підлягає такому детальному огляду і розглядається лише у комплексі розрахункових операцій банку. На Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат нашу думку, перспективи приросту доходів по цій позиції передбачає проведення більш детализированного аналізу, принаймні на рівні планово-економічного підрозділу банку вцілому та його філій зокрема.

Так, застосувавши проведений нами кореляційно-регресійний аналіз приросту доходів від системи “клієнт-банк” в залежності від приросту кількості клієнтів банку, можна з Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат дуже високим ступенем точності спланувати взаємозалежність цих показників, адже приріст кількості клієнтів є безумовним атрибутом бізнес-плану банку.

Розробка комплексу задач для проведення аналізу ефективності роботи системи “клієнт-банк” позволить встановити потреби аналітиків у показниках діяльності системи та реалізувати їх за допомогою написання програмного продукту, що позволить очень скоротити Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат витрати часу на обробку первинної інформації.

Розробка комплексу задач передбачає побудову таблиці Microsoft Excel та розрахунок на її основі показників структури клієнтів з точки зору долі тих, що використовують систему “клієнт-банк”; доходності системи “клієнт-банк” на 1-го клієнта вцілому та на 1-го клієнта, що використовує систему “клієнт-банк” зокрема Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.

Підсумком розробки повинно бути графічне зображення динаміки кількості клієнтів вцілому та тих, що використовують систему “клієнт-банк” зокрема, для наглядності проведеного аналізу.

Метою створення програми автоматизації аналізу ефективності роботи системи “клієнт-банк” у КФ АКІБ “УкрСиббанк” є прискорення аналізу ефективності за рахунок впровадження компьютер’ютерних технологій, визначення ключових позицій Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат аналізу та можливостей подальшого застосування итогів. Зокрема важливим моментом аналізу є програма розрахунку потенційного приросту доходів від системи “клієнт-банк” в залежності від приросту кількості клієнтів. Дана розробка дасть змогу чіткіше визначати планові показники приросту прибыльної частини банку на основі інших показників, що будуть запропоновані аналітичним відділом.

На сьогоднішній Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат денек бізнес-планом передбачено переведення до кінця року 32% клієнтів на обслуговування по системі “клієнт-банк”, що викликано процесом вдосконалення обслуговування клієнтів через оптимізацію завантаження на 1-го операціоні100 та автоматизовану банківську систему. Відповідність долі клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” у загальному обсязі клієнтів позволить перевірити створена програма, з виведенням Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат на екран підказки-оклику “звернути увагу на показник виконання бізнес-плану”.

Об’єднавши отриману інформацію про показники перераховані вище, відділ аналізу та планування фінансових потоків зможе простежити тенденцію розвитку операцій за системою “клієнт-банк”, оцінити їх ефективність та зіставити з показниками бізнес-плану на предмет їхнього виконання Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.

Організаційно-економічна постановка задачі позволить нам простежити дію програми в процесі виконання поставлених задач. Послідовність дій визначається загальними принципами побудови програмного забезпечення на компьютер’ютерній мові Visual Basic (рис. 4.2.1.).


Рис. 4.2.1. Блок-сема роботи макросу “Аналіз ефективності роботи системи “клієнт-банк”.


Продовження Рис. 4.2.1. Блок-сема роботи макросу “Аналіз ефективності роботи системи “клієнт Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-банк”.

Як видно з блок-схеми, бота програми побудована на принципі повторення операції введення аргументу з подальшим обчисленням і виведенням на екран итогів обчислення. Побудова графічного матеріалу працює аналогічно за допомогою команди “inputbox”, що дозволяє ввести аргументи, з подальшим використанням введеної інформації як параметрів побудови графіку.

Також застосовується Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат функція “IF”, що дозволяє задати умову виконання операції, та в залежності від результату перевірки умови видає той чи інший итог.

Інструкція з використання програми:

1. Розпочати боту з програмою “Аналіз ефективності роботи системи “клієнт-банк” можна вибравши команду “Макрос” із пт меню “Сервіс” та вибравши відповідний макрос – “Аналіз ефективності роботи системи “клієнт Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат-банк” або ж нажавши сполучення “гарячих клавіш” – Ctrl+А. Після цього потрібно запустити боту макросу натиснувши кнопку “Виконати”.

2. Система виведе на екран повідомлення про своє призначення – аналіз ефективності роботи системи “клієнт-банк”.

3. Система формує загальну оболонку таблиці, заглавия колонок та перелік місяців аналізу. Після чого виводить Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат запит про кількість клієнтів, що використовували систему “клієнт-банк” на кінець кожного з досліджуваних місяців. Наприклад: “Введіть кількість клієнтів, що використовували систему “клієнт-банк” на кінець Січня місяця?”. Потрібно ввести фактичні значення за запитуваний місяць.

4. Система робить запит про загальну кількість клієнтів банку, аналогічно попередньому запиту. Необхідно ввести фактичні значення по кожному Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат місяцю.

5. Система розраховує долю клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” в загальному обсязі клієнтів, у процентному співвідношенні. Після чого пропонує користувачу простежити чи виконується відповідний показник бізнес-плану в 32%. Після натиснення кнопки “ОК”, система проводить співставлення фактичних итогів із показниками бізнес-плану з виведенням на екран результату або “показник Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат бізнес-плану виконано”, або “показник бізнес-плану не виконується. Потрібно активізувати боту”.

6. Наступним кроком програми є визначення потенційного приросту доходів від системи “клієнт-банк” у наступному періоді часу (в нашому випадку це 2002 рік). Система пропонує ввести потенційний приріст клієнтів у 2002 році. Після введення значення система на основі Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат кореляційно-регресійного аналізу, з допомогою якого було встановлено функціональну залежність між показниками, розраховує приріст доходу в середньому у 2002 році.

7. Підтвердивши перегляд итогів і натиснувши кнопку “OK”, користувач перебегать до аналізу доходності системи “клієнт-банк”. Для цього програма робить запит користувачу на введення доходів отриманих від системи “клієнт-банк Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат”, підсумком з початку року на кінець місяця.

8. На основі отриманих даних система розраховує показники: “Рівня доходності на 1-го клієнта” та “Рівня доходності на 1-го клієнта системи “клієнт-банк”.

9. Наступним кроком програми є пропозиція користувачу розглянути графік приросту кількості клієнтів вцілому та кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк”. У разі підтвердження пропозиції Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат натисненням кнопки “OK”, система виводить на екран графік.

10. Після закінчення роботи макросу на екрані залишаються табличні дані; коефіцієнти, що розраховувались системою; графік – з якими можна продовжити дослідження, розраховуючи похідні дані.


ВИСНОВКИ

Проаналізувавши матеріали розглянуті у дипломній боті та всебічно вивчивши досліджувану тему, ми можемо зробити певні висновки Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. Система “клієнт-банк” безперечно увійшла до банківських технологій на рівні програми операційного денька банку, електронної пошти НБУ та інших компьютер’ютерних програм без яких неможливо уявити сучасний комерційний банк. Слідуючи розвитку банківських технологій високорозвинутих країн Західної Європи, США та Азіатського регіону, Україна долає перепони недостатності капіталу для розвитку Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат високих технологій і долає прірву між українським банківським ринком та банківським ринком вищеперечислених країн за рівнем послуг, що надаються клієнтам, зокрема й рівнем системи “клієнт-банк”.

Система “клієнт-банк” АКІБ “УкрСиббанк” дозволяє користувачам отримувати повний перелік послуг, що надається користувачам аналогічних систем інших банків: проведення платежів, отимання виписок за Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат рахунками, отримання поточної інформації банківської сфери, інформації НБУ, створення шаблонів документів, перегляд документів за величавым переліком фільтрів та інше. Розробка програми власними силами дозволяє і до настоящего времени постійно вдосконалювати структуру задля пристосування програмного забезпечення системи “клієнт-банк” до сучасних мозгов діяльності як клієнта, так і банку. Наприклад, часті зміни діючого Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат законодавства, що вносять або знімають заборони на певні види операцій, вдосконалення систем автоматизованого бухгалтерського обліку клієнтів банку, вимагають постійного стеження за ними та внесення коректив до системи “клієнт-банк”.

Проаналізувавши динаміку приросту клієнтів системи “клієнт-банк”, можна помітити значний приріст прихильників використання даної системи серед клієнтів КФ АКІБ “УкрСиббанк Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат”. Такі структурні зрушення викликані декількома факторами: по-перше приростом доходів клієнтів, що дозволяє витрачати певні кошти на потребу в системі “клієнт-банк”; збільшенням кількості клієнтів, що потребують швидкого, оперативного вирішення заморочек, проведення розрахунків, що також надаютьперевагу системі “клієнт-банк” боті з операціоністом банку; вдосконаленням діючих систем, що Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат очень пристосовують систему до потреб клієнта; зменшенням вартості послуги системи “клієнт-банк”, внаслідок зниження собівартості системи для банку та збільшення кількості клієнтів, що використовують систему.

Темпи приросту кількості клієнтів по системі “клієнт-банк” перевищують темпи приросту загальної кількості клієнтів, що також підтверджує наше твердження про популяризацію системи. Питання швидкого приросту кількості клієнтів Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат, що використовують систему “клієнт-банк” призводить до виникнення потреби вивчення потенційних можливостей приросту доходів від цієї діяльності. Простеживши залежність приросту доходів від використання системи “клієнт-банк” від приросту кількості клієнтів, що використовують дану систему нами було виведено рівняння залежності, що позволить прогнозувати доходну частину бюджету банку. Іншим рівнянням Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат регресії було визначено функціональну залежність між приростом кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт-банк” та приростом загальної кількості клієнтів. Об’єднавши ці два рівняння та визначивши щільність зв’язку між факторами ми розрахували функціональну залежність між приростом кількості доходів від використання системи “клієнт-банк” та приростом загальної кількості клієнтів банку Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. Це позволить спрогнозувати у бізнес-плані доходну частину від використання системи на основі запропонованого показника приросту кількості клієнтів. Як відомо, цей показник визначається на основі досліджень позицій банку на ринку та політики розвитку, що обирається на керівництвом на наступний період.

Цікавими також є матеріали дослідження структури Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат операцій по системі “клієнт-банк” та долі операцій по системі “клієнт-банк” у загальній структурі операцій. Так, якщо в структурі клієнтів толика компаній, що використовують систему “клієнт-банк” є величина малозмінна і складає на рівні 30%. Однак бізнес-планом на 2002 рік встановлено показник на рівні 32%. Для виконання даного показника відділу менеджерів потрібно активізувати Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат боту в цьому напрямку. Можливими шляхами вирішення питання є проведення рекламної акції з безкоштовним встановленням системи “клієнт-банк”. Практика показує, що окупність таких акцій досягається на протязі 6 місяців, адже нові клієнти системи привносять додатковий подыхалід за щомісячне використання системи – на даний момент це 70 гривень. Також така акція позволить Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат здійснити перерозподіл навантаження з операціоністів банку на автоматизовану систему банківських розрахунків та допоможе уникнути фактору особистості – неприйняття клієнтом операціоністу банку.

В структурі кількості банківських платежів використання системи “клієнт-банк” є дуже популярним – на рівні 60-70%. По сумам платежів є також структурний перекіс в сторону використання системи “клієнт-банк Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат” – через систему проходить більше 70% усіх сум платежів по банку. Таке зміщення объяснюється рівнем бізнесу компаній, що використовують систему “клієнт-банк”, адже, насамперед, це великі компанії, так звані “блакитні фішки”, та компанії середнього бізнесу, значно менше малого бізнесу та суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. Виходячи з оборотів таких компаній – зрозуміло що їхні Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат платежі складають левову частку усіх банківських платежів клієнтів банку. Такий же висновок можна зробити й по сумам платежів, адже великі компанії, в основному представляють виробництво та оптову торгівлю, об’єми розрахунків в цих галузях значно вищі, аніж в роздрібній торгівлі чи сфері послуг. Таким чином при долі клієнтів, що Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат використовують систему “клієнт-банк” у 28-30%, толика кількості платежів та сум платежів значно вища на рівні 60-80%. З 1-го боку такий показник є високим і відповідає потребам банку у збільшенні завантаження автоматизованих систем. Однак цей рівень у 60-80% можна ще значно підвищити за рахунок компаній малого бізнесу, особливо враховуючи той факт, що Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат останнім часом такі компанії все частіше надають перевагу використанню системи “клієнт-банк”. Значною перепоною на шляху до вирішення цього питання є висока вартість інкасаторських послуг як банків, так і охоронних структур. Це призводить до того, що підприємства роздрібної торгівлі і сфери послуг повинні власними силами здавати виручку Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат до банку, а отже й немає потреби у використанні системи віддаленого доступу “клієнт-банк”. З часом, на нашу думку, така ситуація буде змінюватись у бік здешевлення послуг інкасаторів, як-то відбулося з послугою “клієнт-банк” або картковими послугами банків.

Важливою проблемою, що постійно постає перед користувачами електронних систем є недосконалість законодавства Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат цієї області, що не має чітких визначень як-то електронного документу, так і процедур використання електронного документообігу. Використання системи “клієнт-банк” фактично базується на рівні договірних відносин між банком та компаніями-користувачами послуги. Підтримки чи захисту з боку держави у вигляді нормативних документів удобно не існує. Потрібно Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат створити правову структуру, що повністю визначала сферу електронного документообігу, як аналогічну сфері паперового документообігу. Так електронний цифровий підпис повинен визнаватись у судовому порядку як підпис зроблений власноруч уповноваженими особами компаній, а електронний документ не визнавав би жодних сумнівів, щодо його справжності. Повинні існувати процедури експертизи електронних документів, на кшталт Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат хімічній чи фізичній експертизі паперового носія. Однак при визначенні справжності електронного підпису виникає неувязка визнання цього підпису з боку сторін угоди. Вирішенням цієї проблеми є запропонована нами в дипломній боті система єдиного державного реєстру електронних підписів. Принцип побудови системи є аналогічним єдиному державному реєстру застав рухомого майна. Внесення запису Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат до такового реєстру означає першочергове право на заставу особи, що його занесла. На такому ж принципі повинен бути побудований і єдиний реєстр електронних підписів. При реєстрації підприємства керівництву надається дискети з електронними підписами, одночасно формується база даних з повноваженнями керівників. При підписанні будь-якого електронного документу, керівник компанії підтверджує Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат документ своїм електронним підписом. Сторона контрагент зможе без зайвих зусиль перевірити справжність підпису вийшовши на корпоративний веб-сайт Єдиного державного реєстру електронних підписів. Одночасно з підтвердженням підпису органи реєстру надають інформацію про повноваження особи, що підписала документ. Інформацію надана єдиним державним реєстром підкріплюється підписом уповноваженої установи державного органу, що визнається в Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат судовому порядку як безумовний і не підлягає запереченню. Це позволить перевести розрахунки через електронну систему в зовсім інше русло – полностьюї безпеки операції, з рівнем захисту не меншим, аніж у паперових документів. Також таким шляхом буде вирішено питання укладання угод між контрагентами з різних міст України, адже задля підписання Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат договору необхідно буде лише визначити умови договору, наприклад по телефону. Також значно скоротиться злочинність у картковому бізнесі, яка досягає 1 миллиардов. дол. США на рік. Створення Україною такої системи позволить їй контролювати подальший світовий розвиток з можливим продажем розробок за кордон. А укладення міжурядових угод позволить підписувати контракти з іноземними Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат партнерами так само просто, як і з вітчизняними.

Щодо вдосконалення самої системи “клієнт-банк” на рівні “УкрСиббанку”, то можливим шляхом є впровадження системи інтернет-банкінгу. Ця система набирає все більшої популярності у світовій практиці. Не є виключенням і досліджуваний банк. Система “інтеренет-банкінг” дозволяє користуватись власним рахунком Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат без прив’язки до робочого місця. Фактично боту з рахунком можна проводити з будь-якого компьютер’ютера, що під’єднаний до мережі Інтернет, шляхом входу до корпоративного веб-сайту “УкрСиббанку”. Витрати на таку систему невисокі і окупність проекту досягається за рекордно малі строчки, при цьому вартість послуги для клієнта позволить Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат перевести малий бізнес на автоматичне обслуговування та вирішити задачі поставлені керівництвом банку на найближчий період часу.

Перечень ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про банки та банківську діяльність: Закон України №2121-III від 07.12.00 р.

2. Про господарські товариства: Закон України №1576-XII від 19.09.91 р.

3. Про Національний банк України: Закон України №679-XIV від 20.05.99 р.

4. Про підприємництво: Закон України №698-XII від Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат 07.02.91 р.

5. Про підприємства в Україні: Закон України №887-XII від 27.03.91 р.

6. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні: Закон України №2346-III від 05.04.01 р.

7. Про вдосконалення готівково-розрахункових операцій: Постанова КМУ №1075 від 30.12.93 р.

8. Інструкція №1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України: Постанова НБУ №129 від 07.07.94 р.

9. Інструкція Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат №3 про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Постанова НБУ №121 від 27.05.96 р.

10. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова НБУ №21 від 02.02.95 р.

11. Про “Порядок організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між установами Національного банку України та комерційними банками”: Постанова Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат НБУ №166 від 30.06.95 р.

12. Про вдосконалення надання послуг у галузі розрахункового обслуговування комерційних банків та регіональних управлінь Національного банку України: Постанова НБУ №245 від 28.09.95 р.

13. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Постанова НБУ №204 від 02.08.96 р.

14. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова НБУ Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат №135 від 29.03.01 р.

15. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті: Постанова НБУ №527 від 18.12.98 р.

16. Про затвердження Правил організації розрахунково-касового обслуговування комерційними банками клієнтів і взаємовідносин з цього питання між територіальними управліннями Національного банку України та комерційними банками в національній валюті: Постанова НБУ Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат №44 від 05.02.01 р.

17. Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України: Лист НБУ №22001/116 від 24.05.93 р.

18. Про розрахунки за пластиковими картками міжнародних платіжних систем: Лист НБУ №13-110/609-2071 від 25.03.97 р.

19. Про умови договору на розрахунково-касове обслуговування: Лист НБУ №25-113/193-678 від 30.01.01 р.

20. Щодо Переліку операцій розрахунково-касового обслуговування, що здійснюються установами банків в Україні: Лист Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат НБУ №12-111/561 від 19.05.00 р.

21. Щодо порядку відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті: Лист НБУ №44-215/3419 від 03.12.01 р.

22. Щодо здійснення розрахунково-касового обслуговування в іноземній валюті: Лист Державної митної служби №11/1-9592 від 23.12.96 р.

23. Автоматизация расчетных операций банков и фондовых бирж. – М.: Церих-ПЭЛ, 1995. – 206с.

24. Анализ экономической деятельности клиентов банка: Уч. пособие / Под Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат ред. Лаврушина О.И. – М.: Инфра-М, 1996. – 80с.

25. Бабаев А. Банки в сети Веб // Банковские технологии. – 2001. – №11. – С. 36-38

26. Банк: Партнерство в бизнесе. – М.: Приор, 1994. – 128с.

27. Банківська енциклопедія / Під ред. Мороза А.М. – К.: Ельтон, 1993. – 336с.

28. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. Тиркала Р.І. – Тернопіль: Карт-бланш, 2001. – 314с.

29. Банківські операції Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат: Підручник / Під ред. Мороза А.М. – К.: КНЕУ, 2000. – 384с.

30. Банковское дело / Под ред. В.И.Ко­лосникова, Л.П.Кроливецкой. — М.: Деньги и статистика, 1995. — С. 18.

31. Бицька Н.З. Кризовi явища в банкiвськiй системi Украiни та шляхи iх подолання // Фiнанси Украiни. – 1999. – №9.– С. 83-85

32. Брегеда О. Місце банківських послуг Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат в інтернет-просторі України // Вісник НБУ. – 2001. – №6. – С. 23-25

33. Буркин М., Васин А., Гузов К. Определение себестоимости и установление тарифов на банковские услуги // Банковские технологии. – 2001. – №4. – С. 56, 57

34. Бушуєва І., Дем’яненко В. Реінжиніринг банківських бізнес-процесів як складова вдосконалення менеджменту комерційного банку // Вісник НБУ. – 2001. – №3. – С. 20-23

35. Ваврищук Е.I. Організаційно-правові засади взаємовідносин Національного банку Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат України з комерційними банками в Україні: Текст лекцій. – К.:КДТЕУ, 1995.– 22с.

36. Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посібник. – К.: Товариство “Знання”, КОО, 2000. – 243с.

37. Введение в банковское дело / Т.Амели и др. — М.: Мир и культура, 1997. — С.26.

38. Вишневская И., Сафонов Ю. Банковские услуги. Итоги социологического опроса // Бухгалтерия и Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат банки. – 1998. – №2. – С. 63-67

39. Вступ до банківської справи: Учбовий посібник / Під. Ред. Савлука М.І. – К.: Либідь, 1998. – 344 с.

40. Гайдай Т.Б. Требования НБУ по осуществлению операций с государственной валютой // Налоги и бухгалтерский учет. – 1996. – №44. – С.35-37

41. Гроші та кредит: Підручник / М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін. – К.: Либідь, 1992. – 331 с Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат.

42. Средства, кредит, банки: Учебник / Под.ред. О.И. Лаврушина. – М.: Деньги и статистика, 1998. – 448 с.

43. Дзюблюк И. Про деякi напрямки розвитку ринку банкiвських послуг в Украïнi // Фiнанси Украïни. – 1997. – №1. – С.86-92

44. Дзюблюк О. До питання про сущность комерційного банку і специфіку банківського продукту // Вісник НБУ. – 1999. – №4. – С. 60-62

45. Дзюблюк О.В Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. Про деякi напрямки розвитку ринку банкiвських послуг в Українi // Фiнанси України. – 1999 – №1.– С. 86-91

46. Дианова-Клокова И., Хрусталев Л. Мобильные банковские кабинеты // Банковские технологии. – 2001. – №1. – С. 58-64

47. Дорундяк М., Михайлова В. Резервування та відновлення роботи банківської системи // Вісник НБУ. – 2000. – №7. – С. 58-61

48. Евтюшкин А. Интернет-коммерция и банки // Банковские технологии. – 2001. – №1. – С. 67,68

49. Ефимова Л.Г. Банки: ответственность за Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат нарушение при расчетах. – М.:Оста, 1996. – 74с.

50. Єрохина Н., Микитина О. Електронні гроші в платіжній системі держави // Фінанси України. – 2002. – №3. – С. 134-139

51. Зайнулин М. Перспективы внедрения Интернет-банкинга // Банковские технологии. – 2001. – №7-8. – С. 54-60

52. Застосування окремих положень Інструкції “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті” // Вісник НБУ. – 2000. – №9. – С. 52, 53

53. Кіндрацька Л.М. Бухгалтерський облік і Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат прийняття рішень в банках. – К.:КНЕУ, 2000. – 404с.

54. Кіреєв О., Жабська І. Система комерційних банків України: підсумки року // Вісник НБУ. – 1999. – №3. – С. 21-22

55. Козлова Е., Галанина Е. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – М.: Деньги и статистика, 1996. – 432с.

56. Коробкіна С. Безготівкові розрахунки та шляхи вдосконалення їх // Банківська справа. – 2000. – №1. – С. 49-52

57. Кравець В. Перспективи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат здійснення безготівкових розрахунків в Україні // Банківська справа. – 2000. – №6. – С. 3-8

58. Кривошеєва Н. Банківське законодавство: актуальні питання // Вісник НБУ. – 2000. – №5. – С. 46,47

59. Кузнецов Н. «Клиент-Банк» // Бизнес и банки. – 1999. – №11. – С. 3,4

60. Липис А., Маршал Т., Линкер Я. Электрическая система валютных расчетов. – М.: Деньги и статистика, 1998. – 321с.

61. Макарова Ю. Кредитные системы в Internet // Финансовая консультация Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. – 1997. – №25. – С. 20

62. Марков О., Сахарова Л., Сидоров В. Коммерческие банки и их операции. –М.:Хорда, 1995. – 317с.

63. Махаєва О. Основні принципи для системно важливих платіжних систем // Вісник НБУ. – 2000. – №9. – С. 56-58

64. Меджибовська Н. Банківські послуги та Інтернет // Банківська справа. – 2001. – №5. – С. 41-43

65. Меджибовська Н. Банківські сервери в Інтернеті // Вісник НБУ. – 2000. – №5. – С. 38,39

66. Мірошніченко Т. Підсумки роботи СЕП Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат у 2000 році // Вісник НБУ. – 2001. – №2. – С. 57-59

67. Мірошніченко Т. СЕП НБУ: міжбанківськи розрахунки в 2001 році // Вісник НБУ. – 2002. – №3. – С. 55, 56

68. Міщенко В., Шаповалов А., Юрчук Г. Особливості та перспективи розвитку електронної комерції (е-комерції) в банківському бізнесі // Банківська справа. – 2001. – №4. – С. 18-27

69. Мрочко М., Павлів Т. Розвиток банківських послуг у всесвітній мережі Інтернет // Фінанси України Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. – 2001. – №9. – С. 131-135

70. Новак І., Гончаренко Л., Михайлова В. Система термінових переказів – новий етап розвитку міжбанківських розрахунків в Україні // Вісник НБУ. – 2001. – №9. – С. 44-49

71. Облік та аудит у комерційних банках. / Під ред. Герасимовича А.М. – Львів: Видавництво “Фенікс”, 1999. – 512с.

72. Онищенко С. Особливості розробки нових банківських продуктів // Банківська справа. – 2000. – №3. – С. 24-27

73. Особливостi становлення ринку Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат банкiвських послуг в Украïнi // Банкiвська справа. – 1999. – №4. – С.23-28

74. Остапець А.І., Остапець А.В. Банківська система України: стан і проблеми розвитку // Фінанси України. – 2000. - №18. – С. 114-117

75. Перлин Ю., Сахаров Д. Банкомат. Что же все-таки это такое? // Электрические средства. – 1997. – №1. – С. 17-19

76. Платіжні системи: Навч. посібник для студентів вищ. Закладів освіти / Ющенко В.А., Савченко Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат А.С., Цокол С.Л., Новак І.М., Страхарчук В.П. – К.: Либідь, 1998. – 416с.

77. Прокопенко П. Правовые трудности воплощения расчетов через системы «клиент-банк» и пути их разрешения // Предпринимательство, хозяйство и право. – 1998. – № 9. – С.23-26

78. Рудакова О.С. Банковские электрические услуги. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 276с.

79. Рынок Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат банковских услуг: некие нюансы вербования корпоративных клиентов // Деньги. – 1999. – №4 – С. 21-23

80. Савлук М., Сугоняко О. Що заважає банкам кредитувати реальну економіку? // Вісник НБУ. – 1999. - №12. – С. 24-26

81. Савченко А., Кравець В. Розвиток платіжної системи України за десятиріччя // Вісник НБУ. – 2001. – №5. – С. 10-12

82. Саркисянц А.Г. О состоянии банковской системы и вероятных направлениях ее реформирования // Банковское дело. – 2000. – №9.– С. 2-8

83. Смородинов Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат О. Банки и рынок электрической коммерции // Банковские технологии. – 2001. – №11. – С. 25-35

84. Сорокин Д. «Модельный» бизнес. Веб как среда для банковских услуг // Банковские технологии. – 2001. – №7-8. – С. 51-53

85. Співак Л. Фінансові послуги: економічна сутність і роль в економіці // Вісник НБУ. – 2002. – №2. – С. 47,48

86. Федулова Л. Управління якістю послуг – запорука успіху в боротьбі за клієнта // Вісник НБУ. – 2002. – №3. – С. 32, 33

87. Деньги Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат. Валютное воззвание. Кре­дит / Под ред. Л.А.Дробозиной. — М.: ЮНИТИ, 1997. – 464 с.

88. Хміль Л. Оперативне планування чисельності працівників комерційного банку // Вісник НБУ. – 2000. – №5. – С. 17-21

89. Шаталович Т. Нове у відкритті та використанні банківських рахунків клієнтів // Вісник НБУ. – 2001. – №7. – С. 15,16

90. Шевчук В. Макроекономічний контроль фінансового та банківського секторів національного господарства України Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат // Вісник НБУ. – 1999. - №5. – С. 15-17

91. Шкудун Д. Моделювання роботи банку в системі електронних платежів // Вісник НБУ. – 2001. – №1. – С. 41-43

92. Юргелевич С. Правові аспекти електронної комерції // Вісник НБУ. – 2001. – №4. – С. 32-35

93. Юрчук Г. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи України // Вісник НБУ. – 2000. – №10. – С. 29-33

94. Юрчук Г. Електронна комерція та її перспективи для банківської системи Розрахунки в системі “клієнт-банк” та шляхи їх удосконалення - реферат України // Вісник НБУ. – 2000. – №9. – С. 20-25rost-nauchnogo-znaniya-nauchnie-revolyucii-i-smeni-tipov-racionalnosti.html
rost-obyomov-proizvodstva.html
rost-srednegodovogo-vneshnetorgovogo-oborota-rossii-v-mln-rub.html