Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

Інститут Післядипломної Освіти

Курсовий проект

з предмету “Основи економіки”

студентки 3 курсу

групи М - 9

Кулик Євгенії Юріївн
Київ 2001

Інститут післядипломної освіти

ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

ЗАВДАННЯ

для курсового проектування

з предмету                           “Економіка підприємства”

       студенту                              Кулик Євгенії Юріївни

       Спеціальність Моделювання та конструювання виробів народного вжитку.

       Курс 4                                    Група М – 9.

ТЕМА ПРОЕКТУ

Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

Зміст Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку пояснювальної записки

Вступ.

1. Розрахунок об`єму виробництва та реалізації послуг.

2. Розрахунок облікового складу бригади та фонду заробітної плати.

3. Розрахунок собівартості, прибутку та рентабельності підприємства.

4. Розрахунок вартості виробу з матеріалу.

5. Показники виробничо – господарської діяльності бригади.

Висновок.

Дата видачі                                                        Строк закінчення

Керівник курсового проектування

 

    ЗМІСТ

       Вступ

1.    Розрахунок об`єму виробництва та реалізації послуг.

1.1. Розрахунок річного обсягу виробництва послуг Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку у   натуральному вимірі.

1.2. Розрахунок обсягу виробництва і реалізації послуг у грошовому вимірі.

2.  Розрахунок облікового складу робітників бригади та       фонду    заробітної платні.

2.1.  Розрахунок облікового складу робітників.

2.2.  Розрахунок фонду заробітної платні.

3. Розрахунок собівартості, прибутку, рентабельності               підприємства.

3.1. Розрахунок собівартості, калькуляція.

3.2. Розрахунок прибутку.

3.3. Розрахунок рентабельності.

3.4. Розподіл прибутку.

4.  Розрахунок вартості виробу з матеріалу.

5.  Показники Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку виробничо – господарської діяльності бригади.

 Висновок.


ВСТУП

           Економіка – (гр.) «мистецтво ведення господарства.»

        Господарська діяльність – будь-яка работа людини : виготовленнянеобхідних для життя продуктів і предметів, перевезення та продаж їх,. Підприємства, на яких здіцснюється така діяльність, утворюють господарства.

        Залежно від ступеня інтеграції (об`єднання) виробництва, є господарства одиничні або країни. Господарство Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку країни має назву народного або національного господарства.

        Економіка вважається основною діяльністю людей. Вона забезпечує людей життєвонеобхідними матеріальними благами.Економіку умовно утотожнюють з народним господарством вцілому, або з його складовими частинами.

        Економіка підприємства – це прикладна економіка, організація та ефективність господарювання на рівні підприємства. Вона дає практичне знання з управління ринковою економікою Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку на сучасному етапі її розвитку в Україні.

        Оцінка діяльності підприємств та виробничих об`єднань, працюючих в нових умовах господорювання, здійснюється системой показників, серед яких важливе значення має показник зниження собівартості. Цей показник 100є одним з найважливіших критеріїв ефективності використання виробничих ресурсів кожним підприємством.

        В базу класифікації витрат по статтям Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку калькуляції покладено ознаку цільового позначення витрат, яка є специфічною для окремих галузей народного господарства. Вияв призначення витрат потрібен для визначення економічної цілеспрямованості здійснення тих чи інших витрат, а також обчислення калькуляції собівартості послуг.

        Для четкого обчислення собівартості послуг і продукції важливе значення має вірний вибір об`єкту Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку калькулювання і калькуляційної одиниці. Під об`єктом калькулювання розуміють надані підприємством окремі види послуг і продукції. Під калькуляційною одиницею розуміють одиницю виміру об`єкту калькулювання. Розуміють кошторисну, планову та звітну калькуляцію.

 

1. РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ.

Вихідними даннми для розрахунку цього розділу є:

1. Вид виробу (жіноча зимова куртка Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку із штучним хутром);

2. Чисельність чоловік в бригаді – 8 чоловік;

3. Норма часу для виготовлення виробу – 19 годин;

4. Кількість робочих днів на рік (береться з балансу робочого часу 1-го робітника на 2000 рік).

Показник обсягу виробництва та реалізації побутових послуг визначається на кожному підприємстві у натуральних та грошових одиницях виміру.
1.1. Розрахунок річного обсягу Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку виробництва послуг у                                                                 натуральному вимірі.Чисельність робітників в бригаді – 8 чоловік. Затрати на пошив 1-го виробу – 19 годин. Кількість робочих днів робітників бригади на 2000 рік дорвейівнює 254 – 34 = 220 (з балансу робочого часу).

Таким чином, за рік бригада виготовить виробів :


ОВ = Т * Крд * Кобл / Нчасу, де :


ОВ – обсяг виробництва

Т     - тривалість робочого денька (8 годин)

Крд - кільк ість робочих Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку днів на рік (220 днів)

Кобл – облікова кількість робітників бригади ( 8 чоловік)

Нчасу – норма часу на виготовлення виробу (19 годин)


ОВ = 220 * 8 * 8 / 19 = 741 (шт.)1.2. Розрахунок обсягу виробництва і реалізації послуг у грошовому вимірі.Для того, щоб визначити цей показник необхідно розрахувати середню вартість послуги.

Середня вартість послуги визначається за формулою :


Всер = Вмін + Вус Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку.ел., де :

             Всер – середня вартість послуги, грн;

             Вмін – вартість виготовлення виробу мінімальної складності, грн;

             Вус.ел. – вартість ускладнюючих елементів, грн.


           Мінімальна вартість послуги на виготовлення жіночої зимової куртки за прейскурантом Б – 01 (01-15) складає  22.5 грн.

           Вартість ускладнюючих елементів розраховується у наступній таблиці


Таблиця 1. Розрахунок середньої вартості ускладнюючих елементів.

Найменування ускладнюючих елементів

Кількість ускладнюючих Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку елементів

Група матеріалів

№ позиції за прейскурантом

Вартість 1-го ускладнюючого елемента

Вартість усіх ускладнюючих  елементів

Оздоблювальні шви

20.8

IV

195

0.35

7.28

Кишеня "в рамку" з тасьмою - "блискавкою"

1

IV

18

1.40

1.40

Комір із штучного хутра

2

-

15

1.40

2.80

Манжети із штучного хутра

2

-

42

1.40

2.80

Всього

                                                                                                 14.28

Таким чином, середня вартість дорвейівнює :


Всер = 22.5 + 14.28 = 36.78 (грн.)


           В теперішній час, в період ринкових відносин, на підприємствах використовують облікові ціни, які встановлюють на підставі середньої вартості послуги Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку та коефіцієнта подорожчення. Коефіцієнт подорожчення є змінною величиною і залежить від рівня попиту та пропозиції на даний вид послуг. Зараз  він складає 2.5 – 3.5. Отже, облікова ціна виготовлення зимової жіночої куртки становить :

          

Цобл = Всер * К           (2), де :


Цобл – ціна облікова послуги, грн;

К – коефіцієнт подорожчення.


Цобл = 36.78 * 3.3 = 121.4 (грн.)

          

 Крім облікової ціни, замовник сплачує Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку податок на додану вартість, у розмірі 20%.

Таким чином, відпускна ціна з урахуванням ПДВ складає :


Цвідп = Цобл + ПДВ    (3), де :

 

Цвідп – відпускна ціна підприємства.

Цвідп = 121.4 + 121.4 * 0.2 = 145.7 (грн.)


Вище розраховані показники вносимо в таблицю.


Таблиця 2. Розрахунок обсягу виробництва на 2000 рік у грошовому вимірі.

Вид виробу

Випуск у натур.вимирі на рік, шт

Вільна облікова Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку ціна, грн

Відпускна ціна з ПДВ, грн

Річний обсяг виробництва і реалізації послуг, всього, грн

Річний обсяг виробництва і реалізації без ПДВ, грн

Куртка жіноча, зимова

741

121.40

145.70

107948.88

89957.402.  РОЗРАХУНОК ОБЛІКОВОГО СКЛАДУ РОБІТНИКІВ     БРИГАДИ ТА ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ.

  2.1. Розрахунок облікового складу.

             При розрахунку чисельності робітників визначається їх явочний та обліковий склад.

           Явочне число робітників – це нормативна чисельність Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку, яка необхідна для виконання виробничого завдання. Цей показник визначений у завданні курсового проекту і становить 8 чоловік.

           Облікове число робітників – це чисельність робітників, які перебувають у списку бригади. Як правило, облікове число більше ніж число явочне, так як поєднує в собі явочний та резервний склад робітників. Розрахунок облікового складу робітників пов Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку`язаний з показниками використання робочого часу. Показники використання робочого часу розраховуються у наступній таблиці.Таблиця 3. Баланс робочого часу 1-го середньооблікового робітника на 2000 рік.

Найменування показників

Фонд часу

             Дні

          Години

У % до номінального фонду

А

1

2

3

1. Календарний фонд часу

366

-

-

2. Святкові та вихідні дні

112

-

-

3. Кількість календарного робочого часу підприємства (номінальний фонд часу)

254

2026

100

4. Цілоденні неявки на боту, які плануються

34

272

13.42

4.1. Чергові та додаткові відпустки

24

192

9.48

4.2. Відпустки Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку по навчанню

3

24

1.18

4.3. Інші неявки

2

16

0.79

5. Кількість робочого часу 1-го робітника (ефективний фонд робочого часу)

220

1754

86.58

6. Витрати часу, пов`язані із скороченням тривалості робочого денька (пільгові години підліткам)   

-

14

0.69

Продовження таблиці 3.

7. Корисний фонд робочого часу 1-го робітника

-

1740

85.89

8. Тривалість робочого денька

-

8

0.39

          Облікова чисельність робітників розраховується за наступною формулою :


                             Чобл = Чяв * 100 / 100 - %Н     (5), де :

         

Чобл – чисельність облікова;

Чяв – чисельність явочна Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку;

%Н – відсоток неявок, які плануються.


                    Чобл = 8 * 100 / 100 – 13.42 = 8.24 (чол.)2.2. Розрахунок фонду заробітної платні робітників.

До річного фонду заробітної плати робітники підприємства відноситься пряма заробітна плата за виконану боту або відпрацьований час, а також ряд виплат та доплат, які передбачені законодавством про працю і, крім того, доплати за невідпрацьований час Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку. Перед розрахунком фонду заробітнної  плати необхідно, в першу чергу, визначитись яка форма і система оплати праці буде використана на цьому підприємстві. Рада трудового колективу прийшла до висновку, що на підприємстві буде застосована підрядно – преміальна система оплати праці. Для робітників бригади затверджений норматив оплати праці 12.7%.Таблиця 4. Розрахунок прямого фонду заробітної платні Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку працівників.

Вид робіт

Річний обсяг реалізації послуг без ПДВ, грн

Норматив оплати праці,  %                            

Прямий фонд заробітної плати, грн

1. Бригадний процес виготовлення жіночої куртки

89957.40

12.7

11424.60

2. Закрійник

89957.40

2.2

1979.06

3. Всього

13403.66


Таблиця 5.  Розрахунок річного фонду заробітньої платні працівників.

Елементи фонду заробітної плати

Вихідні данні, або спосіб розрахунку

Сума, грн

А

1

2

1. Прямий фонд заробітної плати робітників

11424.60 + 1979.06 = 13403.66

 13403.66

2. Доплати, які включені до годинного фонду заробітної плати:

2.1. Премія

Фпр*30/100 =  13403.66 * 30/100

4021.10

2.2. Доплата Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку за керівництво бригадою

Фпр*3/100 = 13403.66 * 30/100

402.11

3. Всього годинний фонд (основна заробітна плата)

 13403.66 + 4423.21

17826.87

4. Доплати, які включенні до денного фонду заробітної плати, в тому числі :

4.1. Доплата підліткам

Фгод*%доплат/100 =  17826.87 * 0.69/100

123,00

5. Всього денний фонд заробітної платні

17826.87 + 123

17949.87

6. Доплати, які включають до річного фонду заробітної плати, в тому числі :

1701.65 + 211.81 + 141.80

2055.26

6.1. За чергову та додаткову відпусткі

Фден*%доплат/100 = 17949.87 * 9.4/100

1701.65

6.2. За учбові відпустки

Фден*%доплат Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку/100 = 17949.87 * 1.18/100

211.81

6.3. За інші неявки

Фден*%доплат/100 = 17949.87 * 0.79/100

141.80

7. Річний фонд зарплати

17949.87 + 2055.26

20005.13

Таблиця 6. Зведені показники з праці та заробітньої платні.

Найменування показників

Одиниця виміру

Вихідні данні, або спосіб розрахунку

Величина показників

Річний обсяг реалізації послуг всього

Грн

Таблиця 2

107948.88

Річний обсяг реалізації послуг без ПДВ

Грн

Таблиця 2

89957.40

Чисельність робітників

Чол

8.24

Продовження таблиці 6.

Середньомісячний виробіток 1-го робітника

Грн

ОРвсього/Чобл*12міс = 107 948.88 / 8.24 * 12

1091.72

Річний фонд заробітної плати всього

Грн

Таблиця 5

20005.13

Середньомісячна зарплатня 1-го робітника

Грн

Фрічн./Чобл Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку*12міс = 20005.13 / 8.24 * 12

202.32

Питома вага річного фонду зарплатні в обсязі реалізації послуг

%

Фрічн.*100/ОР без ПДВ = 20005.13 * 100 / 89957.4

22.24

3.  РОЗРАХУНОК СОБІВАРТОСТІ, ПРИБУТКУ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ.

3.1. Розрахунок собівартості виробу, калькуляція.

         Собівартість продукції, робіт, послуг – це сума витрат на виробництво та реалізації у грошовому вираженні.

         Особливістю формування собівартості побутових послуг є те, що витрати на надання Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку послуг складаються з двох частин : витрати на виробничі послуги та витрати на обслуговування населення.

         Оцінка діяльності підприємств та виробничих об`єднань, працюючих в нових умовах господарювання, здійснюється системою показників, серед яких важливе місце займає показник зниження собівартості. Цей показник 100є одним з найважливіших критеріїв використання виробничих ресурсів кожним підприємством.

         При плануванні Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку обліку та аналізу собівартості послуг і продукції всі затрати підприємства групуються по економічним елементам і статтям калькуляції.

         При групуванні по економічним елементам складається кошторис, а при групуванні по статтям витрат – калькуляція.

         В залежності від ступеня обсягу витрат, розрізняють цехову, виробничу та повну собівартості послуг і продукції.

         Цехова – включає Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку витрати майстерень і ательє.

         Виробнича – включає витрати підприємства вцілому на виробництві.

         Повна – собівартість складається з витрат на виробництво та збут послуг і продукції.

Для її розрахунку додають до виробничої собівартості позавиробничі витрати.

         Під калькулюванням собівартості розуміють спосіб визначення собівартості одиниці окремих видів послуг і продукції по статтям витрат.

         Обчислення собівартості Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку виготовлення жіночої зимової куртки в умовах бригадного процесу виготовлення подано у таблиці 7.


Таблиця 7. Калькуляція собівартості зимової куртки.

Найменування статтей калькуляції

Вихідні данні, або спосіб розрахунку

Сума витрат на одиницю, грн

Сума витрат на весь об`єм, грн

1. Сировина та матеріали

Фосн*10%/100% = 24.06 * 10 % / 100 %

2.4

1782.85

2. Основна заробітна плата робітників

Фосн/ОР = 17826.87 / 741

24.06

17826.87

3. Додаткова заробітна платня

(Фрічн-Фосн)/ОР = (20358.53 - 17826.87) / 741

3.42

2531.66

4. Нарахування Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку на заробітню платню

Фрічн*37.5%/ОР* 100% = 20358.53 * 37.5% / 741 * 100%

10.3

7634.45

Продовження таблиці 7.

5. Витрати на освоєння та підготовку виробництва

Фосн*20%/100% = 24.06 * 20% / 100%

4.8

3565.7

6. Витрати на утримання та експлуатацію обладнання

Фосн*30%/100% = 24.06 * 30% / 100%

7.22

5348.54

7. Цехові витрати

Фосн*70%/100% = 24.06 * 70% / 100%

16.84

12479.92

8. Загально - господарчі витрати

Фосн*55%/100% = 24.06 * 55% / 100%

13.23

9805.65

9. Позавиробничі (комерційні) витрати

ВС*5%/100% = 82.27 * 5% / 100%

4.11

3048.1

10. Повна собівартість

ВС + комерційні витрати = 82.27 + 4.11

86.38

64021.67

Виробнича собівартість

ВС=Ст.1+…+Ст.8 = 2.4 + 24.06 + 3.42 +10.3 + 4.8 + 7.22 + 16.84 + 13.23

82.27

60973.57

         3.2. Розрахунок прибутку підприємства.

              Прибуток є важливим економічним показником, який характеризує итог роботи підприємства. Прибуток визначається Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку на одиницю виробу, а також на повний об`єм виробництва та реалізації послуг.

           Прибуток на одиницю виробу визначається :

                    

П = Цопт – С, де :


П – прибуток ;

Цопт – оптова ціна підприємства ;

С – собівартість;


П = 121.4 – 86.38 = 35.02 (грн.)


Прибуток на весь об`єм реалізації визначається :


Пр = ОР – Ср, де :


Пр – прибуток на весь об Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку`єм реалізації;

ОР – обсяг реалізації послуг у вільних відпускних цінах;

Ср – собівартість об`єму реалізованих послуг;

Пр = 107948.88 – 64021.67 = 43927.21 (грн.)

3.3. Розрахунок рентабельності підприємства.


           Якість роботи підпртємства, ефективність продукту, що виготовляється, нравізує показник рівня рентабельності.

           Рентабельність – це відносний показник, тобто вимірюється у відсотках. Рівень рентабельності – це відношення прибутку до собівартості.


           Розраховується : Р = П / С * 100%.

          

           Р Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку = 35.02 / 86.38 = 40.54%


3.4. Розрахунок розподілу прибутку.


           Розрахунок надано у таблиці.


Таблиця 8. Розподіл прибутку підприємства.

Суб`єкт розподілу прибутку

%

Сума

1. Відрахування до державного бюджету

30

13178.1

2.Чистсй прибуток підприємства

70

30749.11

2.1. Фонд накопичення (70 - 80 %)

70

21524.38

2.2. Фонд споживання (15 - 25 %)

20

6149.82

2.3 Фонд комерційнрго ризику (5 - 10 %)

10

3074.91

          

4. РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ВИРОБУ З МАТЕРІАЛА.

           Таблиця 9. Розрахунок вартості матеріалів, необхідних для пошиття жіночої зимової куртки.

Матеріали

Одиниця виміру

Необхідна кількість

Ціна одиниці виміру Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку, грн

Вартість, грн

1. Тканина верху

М

1.8

15.00

27.00

2. Підкладочна тканина

М

1.8

5.00

9.00

3. Ватин

М

2.6

7.00

18.20

4. Нити поліестрові

Шт

2

1.50

3.00

5. Застібка "блискавка"

Шт

1

8.50

8.50

6. Тасьма "блискавка"

Шт

2

1.50

3.00

7. Хутро штучне

М

0.20

30.00

6.00

Всього

                                                                                  74.70           Вартість виробу дорвейівнює вартості матеріалу ательє та вартості послуги. Ці показники розраховані в попередніх розділах.

          

           Варт.вир. = Варт.м. + Ц               (9), де :


           Варт.вир. – вартість виробу, грн;

Варт.м. – вартість матеріалів, грн;

Ц – ціна послуги без ПДВ, грн.


Варт.вир. = 121.4 + 74.7 = 196.1
5. ПОКАЗНИКІ ВИРОБНИЧО Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку – ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БРИГАДИ.

Всі найважливіші показники, визначені в попередніх розділах, заносяться в слідуючу таблицю.


     Таблиця 10. Зведені показникі виробничо – господарської діяльності бригади.

Найменування показників

Одиниця виміру

Вихідні дані, або спосіб розрахунку

Значення показників

А

1

2

3

1. Річний обсяг реалізації послуг :

1.1. Всього

грн

Таблиця 2

107948.88

1.2. Без ПДВ

грн

Таблиця 2

89957.40

1.3. В натуральному вигляді

шт

Таблиця 2

741

2. Чисельність виробників (обліковий склад)

чол

Стор. 8

8.24

3. Середньомісячний виробіток 1-го робітника

грн

Таблиця Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку 6

1091.72

4. Річний фонд зар.платні всього

грн

Таблиця 6

20005.13

5. Середньомісячна зар.платня 1-го робітника

грн

Таблиця 6

202.32

6. Питома вага річного фонду зар. Платні в обсязі реалізації послуг

%

Таблиця 6

22.24

7. Собівартість одиниці продукції

грн

Таблиця 7

85.72

8. Собівартість всього обсягу робіт

грн

Стор. 15

63518.52

9. Прибуток всього в тому числі

 прибуток перерахований

 в держбюджет

грн

Пункт 3.2

Таблиця 8

43927.21

13178.1

10. Рівень рентабельності

%

Пункт3.3

40.54

11. Ціна послуги без ПДВ

грн

Таблиця 2

145.7

12. Ціна виробу з матеріалів ательє

грн

Таблиця 9

74.7

ВИСНОВОК

     В даному проекті розроблялась організація Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку виробництва по пошиттю бригадним способом жіночих зимових курток. Було проведено цілий ряд розрахунків, необхідних для ефективної діяльності підприємства, а також для того, щоб з`ясувати чи можливе взагалі дане виробництво.

   З назви завдання видно, що було проведено розрахунки кошторису та витрат підприємства на надання даного виду послуг.

   В проекті розраховано Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку собівартість послуги, спроможність підприємства виплачувати повноцінну заробітню платню, прибуток підприємства, і, найголовніше, рентабельність підприємства. Рентабельність підприємства є найголовнішим показником ефективності виробництва. Рентабельність у нашому випадку складає 40.54%, що є достатьнім для повноцінної роботи виробника даного асортименту одягу в умовах бригадного методу виробництва.

   Даний курсовий проект може слугувати третім Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку етапом технічної підготовки виробництва. Оскільки першим етапом є підготовка модельно – конструкторської документації, другим – розробка технології пошиву виробу і розробка норм розходу матеріалів, підбір обладнання і його установка на робочих місцях то третім – організаційно – економічним є дані розрахунки.rost-ves-temperatura-tela.html
rost-znaniya-teorii-i-problemi.html
rostehnadzor-proverit-svet-v-aeroportah-internet-resurs-bfmru-17052011-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-18-maya-2011-g.html